Nasze wyniki

Zysk / (strata) na akcję

Zysk / (strata) wykorzystany do obliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku / (straty) na akcję:

Dane wyrażone w tys. zł 

   Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Zysk / (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki dominującej81 673(133 772)

Podstawowy zysk / (strata) na akcję

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016(zbadane)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)44 786 91744 786 917
Podstawowy zysk / (strata) na akcję (PLN na akcję)1,82(2,99)

Zysk / (strata) netto przypadający na jedną akcję za każdy okres ustalany jest jako iloraz zysku / (straty) netto za dany okres i średniej ważonej liczby akcji występujących w tym okresie.

Rozwodniony zysk / (strata) na akcję

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016(zbadane)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)44 786 91744 786 917
Rozwodniony zysk / (strata) na akcję (PLN na akcję)1,82(2,99)

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły transakcje o charakterze rozwadniającym.