Nasze wyniki

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Stosowane zasady rachunkowości

Grupa klasyfikuje umowy leasingowe jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.

Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by uzyskać stałą okresową stopę procentową dla pozostałego salda zobowiązania w każdym okresie. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do wyniku, chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów - wówczas są one kapitalizowane.

Struktura zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa w ramach obowiązujących umów leasingu finansowego użytkowała głównie składniki taboru kolejowego, samochody oraz sprzęt informatyczny. Aktualnie obowiązujące umowy zawierane były na okres od 3 do 10 lat w walutach PLN, EUR oraz CZK.

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
 Opłaty minimalnePrzyszłe obciążenia finansoweWartość bieżąca opłat minimalnychOpłaty minimalnePrzyszłe obciążenia finansoweWartość bieżąca opłat minimalnych
Nie dłużej niż 1 rok51 955(3 915)48 04065 173(5 606)59 567
Dłużej niż 1 rok i do 5 lat93 623(7 444)86 179113 170(10 890)102 280
Powyżej 5 lat4 991(115)4 87639 348(705)38 643
Razem150 569(11 474)139 095217 691(17 201)200 490
Długoterminowe98 614(7 559)91 055152 518(11 595)140 923
Krótkoterminowe51 955(3 915)48 04065 173(5 606)59 567
Razem150 569(11 474)139 095217 691(17 201)200 490