Nasze wyniki

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Stosowane zasady rachunkowości

Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Grupy, którego wypełnienie, według oczekiwań, spowoduje wypływ z jednostki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zakupu niefinansowych aktywów trwałych w początkowym ujęciu wykazuje się w wartości godziwej. W okresie późniejszym zobowiązania o charakterze finansowym wykazuje się według zamortyzowanego kosztu, stosując metodę efektywnej stopy procentowej. Pozostałe zobowiązania o charakterze niefinansowym wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na31/12/2016 (zbadane)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług398 478327 389
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów48 70849 826
Zobowiązania z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych79 04646 402
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń (kaucje, wadia, gwarancje)42 11420 289
Zobowiązania publiczno-prawne78 360103 170
Rozrachunki z pracownikami87 26178 836
Otrzymane dotacje6 0198 490
Pozostałe rozrachunki3 0703 287
Rozrachunki z tytułu VAT8 25834 177
Razem751 314671 866
Zobowiązania długoterminowe1 5781 845
Zobowiązania krótkoterminowe749 736670 021
Razem751 314671 866