Nasze wyniki

Zobowiązania warunkowe

Struktura zobowiązań warunkowych

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Gwarancje wystawione na zlecenie Grupy130 097142 251
Pozostałe zobowiązania warunkowe129 243 73 525
Razem259 340 215 776

Gwarancje wystawione na zlecenie Grupy

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa jako zobowiązania warunkowe ujmuje gwarancje wystawione przez banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe na zlecenie jednostek wchodzących w skład Grupy PKP CARGO. Pozycja obejmuje głównie gwarancje należytego wykonania umów handlowych, wadia oraz gwarancje celne.

Pozostałe zobowiązania warunkowe

Pozycja obejmuje zgłoszone w ramach postępowań sądowych roszczenia wobec Grupy, w przypadku których prawdopodobieństwo wypływu środków pieniężnych oceniane jest jako niewielkie oraz roszczenia, w przypadku których nie jest możliwe dokonanie wiarygodnego szacunku kwoty do zapłaty w przyszłości przez Grupę. Kwoty zaprezentowane w niniejszej Nocie odpowiadają wartościom pełnych roszczeń zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne. Ocena szacunku może ulec zmianie w kolejnych okresach, w wyniku zaistnienia zdarzeń przyszłych.

Zmiana stanu zobowiązań warunkowych na dzień 31 grudnia 2017 roku jest efektem pozwu złożonego przez jednego kontrahenta o wartości 70.000 tysięcy złotych dotyczącego zapłaty odszkodowania za utratę wartości przedsiębiorstwa powoda z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych powoda wywołanym bezprawnym działaniem Jednostki dominującej, których miała się dopuścić Jednostka dominująca w latach 2010-2013. Jednostka dominująca otrzymała pozew w dniu 22 czerwca 2017 roku. W dniu 1 września 2017 roku Jednostka dominująca złożyła odpowiedź na pozew. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Zarząd Jednostki dominującej ocenia, iż wypływ środków pieniężnych w przyszłości związany z przedmiotowym roszczeniem jest mniej prawdopodobny niż brak tego wypływu, w związku z tym nie została utworzona rezerwa. Dodatkowo w roku 2017 roku zapadł wyrok oddalający roszczenie jednego z kontrahentów o zapłatę odszkodowania z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania systemu rozliczeniowego Jednostki dominującej w roku 2002 w wysokości 18.435 tysięcy złotych, w związku z czym Grupa zaprzestała prezentować przedmiotowe roszczenie jako zobowiązanie warunkowe.