Nasze wyniki

Zapasy

Stosowane zasady rachunkowości

Zapasy wyceniane są w koszcie lub wartości netto możliwej do uzyskania, zależnie od tego, która jest niższa. Rozchody zapasów dokonywane są metodą FIFO. Wartość możliwą do uzyskania stanowi szacunkowa cena sprzedaży zapasów pomniejszona o wszelkie koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Grupa tworzy odpisy aktualizujące wartość zapasów w przypadku występowania zapasu zbędnego lub uszkodzonego oraz w przypadku, gdy cena sprzedaży netto tego zapasu jest niższa niż jego wartość bilansowa. Odpis aktualizujący wartość zapasów ustalany jest na podstawie analizy przydatności przeprowadzanej co najmniej na koniec każdego roku obrotowego. Na podstawie tej analizy dokonuje się odpisów aktualizujących wartość zapasów nieprzydatnych z punktu widzenia Grupy.

Struktura zapasów

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Materiały (1)145 820120 619
Półprodukty5 9126 027
Towary1 7661 872
Odpisy aktualizujące(5 034)(7 329)
Razem148 464121 189

Zestawienie zmian odpisu aktualizującego wartość zapasów

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Stan na początek okresu sprawozdawczego7 3299 815
Zawiązanie789717
Rozwiązanie(751)(2 035)
Wykorzystanie(2 328)(1 224)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych(5)56
Stan na koniec okresu sprawozdawczego5 0347 329