Nasze wyniki

Zabezpieczenia spłaty zobowiązań

Aktywa stanowiące zabezpieczenie spłaty zobowiązań

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku Grupa posiadała aktywa, które stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań. Aktywa zabezpieczają głównie prawidłową realizację umów kredytowych. Kwoty ustanowionych zabezpieczeń ograniczone są do wysokości zobowiązania kredytowego aktualnego na dzień bilansowy. Szczegółowe informacje w zakresie zobowiązań, których zabezpieczenie stanowią przedmiotowe aktywa przedstawiono w Nocie 21 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 oraz 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco:

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Rzeczowe aktywa trwałe285 457301 460
Zapasy600600
Należności z tytułu dostaw i usług52 97956 773
Środki pieniężne897197
Razem339 933359 030

Pozostałe zabezpieczenia spłaty zobowiązań

Na dzień 31 grudnia 2017 roku, w ramach zabezpieczenia spłaty zobowiązań, Grupa posiadała również wystawione weksle in blanco dotyczące następujących tytułów:

  • Weksle in blanco do maksymalnej wysokości 39.512 tysięcy złotych, stanowiące zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie prowadzonych przez Jednostkę dominującą projektów inwestycyjnych.
  • Weksle in blanco wystawione w ramach zawartych umów o udostępnienie limitów gwarancyjnych do wysokości 120.000 tysięcy złotych. W ramach przedmiotowych umów z limitów może korzystać Jednostka dominująca oraz pozostałe spółki z Grupy. Zabezpieczenie przyznanych limitów stanowiły weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi z możliwością uzupełnienia każdego z nich do kwoty nieprzekraczającej kwoty limitu z zastrzeżeniem, iż każda spółka w ramach przyznanych limitów odpowiada wyłącznie do wysokości wystawionych na jej zlecenie gwarancji. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota wystawionych przez Grupę gwarancji, których zabezpieczenie spłaty stanowią przedmiotowe weksle wynosiła 71.812 tysięcy złotych. Wykorzystanie limitów gwarancyjnych zostało ujęte w Nocie 33 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego w ramach pozycji gwarancje wystawione przez banki na zlecenie Grupy.
  • Weksle in blanco wystawione przez spółki zależne jako zabezpieczenie umów o limit na gwarancje, w ramach której mogły zlecać wystawiania gwarancji stanowiących zabezpieczenie długu celnego. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota wykorzystanych gwarancji stanowiących zabezpieczenie długu celnego wynosiła 21.000 tysięcy złotych. Kwota wykorzystanych linii została ujęta w Nocie 33 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego w ramach pozycji gwarancje wystawione przez banki na zlecenie Grupy.
  • Weksle in blanco do wysokości 93.842 tysięcy złotych stanowiące zabezpieczenie w ramach zawartych przez spółki zależne umów leasingowych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota zobowiązań z tytułu leasingu, których zabezpieczenie stanowią przedmiotowe weksle wynosiła 55.798 tysięcy złotych. Kwota zobowiązań z tytułu leasingu została ujęta w Nocie 22 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.