Nasze wyniki

Uzgodnienie zobowiązań z tytułu zadłużenia

Zobowiązania z tytułu zadłużenia posiadane przez Grupę składają się z trzech głównych kategorii: kredytów bankowych i pożyczek, leasingu finansowego oraz pozostałych.

Zadłużenie netto

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Kredyty bankowe i pożyczki1 562 3301 471 408
Leasing finansowy139 095200 490
Pozostałe-118 704
Razem zadłużenie1 701 4251 790 602
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty516 776755 919
Lokaty powyżej 3 miesięcy253 805-
Razem zadłużenie netto930 8441 034 683
   
EBITDA701 885489 521
Zadłużenie netto / EBITDA1,332,11

Zobowiązania z tytułu zadłużenia - podział na waluty / rodzaj stopy procentowej

Dane wyrażone w tys. zł 

Stan na 31/12/2017 (zbadane) W walucie funkcjonalnej PLN W walucie obcejRazem 
EURCZK
Kredyty bankowe i pożyczki967 344546 27348 7131 562 330
Leasing finansowy64 08967 3367 670139 095
Razem1 031 433613 60956 3831 701 425
Zobowiązania zmiennoprocentowe1 030 495523 38248 7131 602 590
Zobowiązania stałoprocentowe93890 2277 67098 835
Razem1 031 433613 60956 3831 701 425
 

Dane wyrażone w tys. zł 

Stan na 31/12/2016 (zbadane)W walucie funkcjonalnej PLN W walucie obcejRazem 
EURCZK
Kredyty bankowe i pożyczki1 145 245277 50048 6631 471 408
Leasing finansowy81 933108 6259 932200 490
Pozostałe-118 704-118 704
Razem1 227 178504 82958 5951 790 602
Zobowiązania zmiennoprocentowe1 222 992258 47548 6631 530 130
Zobowiązania stałoprocentowe4 186246 3549 932260 472
Razem1 227 178504 82958 5951 790 602
 

Uzgodnienie zobowiązań z tytułu zadłużenia

Dane wyrażone w tys. zł 

 Kredyty bankowe i pożyczkiLeasing finansowyPozostałeRazem
Stan na 1 stycznia 2017 roku (zbadane)1 471 408200 490118 7041 790 602
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia366 3323 858-370 190
Koszty prowizji1 6604 1 664
Naliczenie odsetek28 1236 095-34 218
Płatności z tytułu zadłużenia, w tym:    
Spłaty kapitału(255 210)(59 632)-(314 842)
Zapłacone odsetki(28 053)(6 095)-(34 148)
Koszty prowizji(1 660)(4)-(1 664)
(Zyski) / straty z tytułu przeszacowania zobowiązania z tytułu opcji put na udziały niedające kontroli--(4 694)(4 694)
Rozliczenie opcji put na udziały niedające kontroli--(114 010)(114 010)
Wycena walutowa(19 563)(5 735)-(25 298)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych(707)114-(593)
Stan na 31 grudnia 2017 roku (zbadane)1 562 330139 095-1 701 425

Dane wyrażone w tys. zł 

 Kredyty bankowe i pożyczkiLeasing finansowyPozostałeRazem
Stan na 1 stycznia 2016 roku (zbadane)714 169258 916155 1981 128 283
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia1 004 5983 209-1 007 807
Koszty prowizji1 398--1 398
Naliczenie odsetek17 7188 556-26 274
Płatności z tytułu zadłużenia, w tym:  - 
Spłaty kapitału(257 855)(67 393)-(325 248)
Zapłacone odsetki(16 753)(8 556)-(25 309)
Koszty prowizji(1 398)--(1 398)
(Zyski) / straty z tytułu przeszacowania zobowiązania z tytułu opcji put na udziały niedające kontroli--(36 494)(36 494)
Wycena walutowa4 8953 517-8 412
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych4 6362 241-6 877
Stan na 31 grudnia 2016 roku (zbadane)1 471 408200 490118 7041 790 602