Nasze wyniki

Umowy leasingu operacyjnego

Grupa jako leasingobiorca

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku umowy leasingu operacyjnego Grupy obejmują głównie umowy dotyczące dzierżawy nieruchomości, wynajmu budynków i obiektów biurowych oraz dzierżawę wagonów. Kluczowe umowy dzierżawy nieruchomości są zawarte na okres długoterminowy z możliwością ich wcześniejszego wypowiedzenia w określonych terminach umownych. W przypadku umów, dla których istnieje możliwość ich wcześniejszego wypowiedzenia bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów Grupa jako przyszłe minimalne opłaty leasingowe prezentuje opłaty, do zapłaty których zobowiązania jest w okresie wypowiedzenia tych umów. Wzrost przyszłych minimalnych opłat leasingowych na dzień 31 grudnia 2017 roku jest efektem zawartych w 2017 roku przez Jednostkę dominującą nowych umów dzierżawy wagonów towarowych.

Opłaty leasingowe ujęte jako koszt danego okresu

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Minimalne opłaty leasingowe126 430148 807
Opłaty otrzymane z tytułu podnajmu (subleasing)(2 409)(2 237)
Razem124 021146 570
 

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu nieodwołalnych umów leasingu operacyjnego

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Do roku71 85358 249
Od 1 roku do 5 lat66 41256 805
Ponad 5 lat7 1437 404
Razem145 408122 458