Nasze wyniki

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje ze Skarbem Państwa oraz pozostałymi podmiotami z nim powiązanymi

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku Skarb Państwa był dla Grupy PKP CARGO podmiotem dominującym wyższego szczebla. W związku z powyższym wszystkie spółki należące do Skarbu Państwa (bezpośrednio i pośrednio) są podmiotami powiązanymi z Grupą i są prezentowane w podziale na podmioty powiązane z Grupy PKP oraz pozostałe podmioty powiązane ze Skarbem Państwa. Zarząd Jednostki dominującej ujawnił w niniejszym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym transakcje z istotnymi podmiotami powiązanymi, które zostały zidentyfikowane jako podmioty powiązane na podstawie jego najlepszej wiedzy.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku nie zidentyfikowano indywidualnych transakcji przeprowadzonych pomiędzy Grupą PKP CARGO a Skarbem Państwa oraz pozostałymi podmiotami z nim powiązanymi, które byłyby znaczące ze względu na nietypowy zakres lub kwotę. W okresach objętych niniejszym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym najistotniejszymi odbiorcami Grupy będącymi pozostałymi podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa były Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Grupa Azoty, Grupa Enea, Węglokoks S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. W okresach objętych niniejszym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym nie odnotowano natomiast transakcji zakupu od pozostałych podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa, które byłyby istotne wartościowo.

Transakcje z podmiotami powiązanymi z Grupy PKP

W okresie objętym niniejszym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupa zawarła następujące transakcje handlowe z podmiotami powiązanymi z Grupy PKP:

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
 Sprzedaż podmiotom powiązanymZakupy od podmiotów powiązanychSprzedaż podmiotom powiązanymZakupy od podmiotów powiązanych
Jednostka dominująca
(PKP S.A.)
43168 49039871 921
Jednostki zależne / współzależne9 51715 32413 57917 707
Jednostki stowarzyszone2 4405032 442506
Pozostałe podmioty powiązane z Grupy PKP30 172692 43838 157655 479

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
 Należności od podmiotów powiązanychZobowiązania wobec podmiotów powiązanychNależności od podmiotów powiązanychZobowiązania wobec podmiotów powiązanych
Jednostka dominująca (PKP S.A.)1 2927 9501 2477 811
Jednostki zależne / współzależne1 2261 5801 3891 559
Jednostki stowarzyszone179-1614
Pozostałe podmioty powiązane z Grupy PKP2 52960 8793 06275 331

Transakcje zakupowe z Jednostką dominującą (PKP S.A.) dotyczą w szczególności dzierżawy i najmu nieruchomości, dostawy mediów oraz usług w zakresie medycyny pracy.

Transakcje sprzedaży z pozostałymi podmiotami powiązanymi Grupy PKP obejmowały m.in. obsługę trakcyjną pociągów, wynajem lokomotyw wraz z obsługą, usługi w zakresie przeprowadzania rozliczeń finansowych z obcymi KPP, usługi w zakresie utrzymania taboru kolejowego, podnajem nieruchomości. Transakcje zakupu obejmowały m.in. dostęp do infrastruktury kolejowej, dzierżawę nieruchomości, dostawę mediów, utrzymanie urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego, zakup usług utrzymania sieci, eksploatację systemów informatycznych, zakup ulg przejazdowych dla pracowników, emerytów i rencistów.

Pożyczki udzielone / zaciągnięte od podmiotów powiązanych

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym1 069796
Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych1 3113 605
 

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego

Dane wyrażone w tys. zł 

Wynagrodzenia Członków Zarządu Jednostki dominującej przedstawiały się następująco:Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Świadczenia krótkoterminowe2 3833 192
Świadczenia po okresie zatrudnienia1 0971 515
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy353459
Razem3 8335 166

Dane wyrażone w tys. zł 

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jednostki dominującej przedstawiały się następująco:Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Świadczenia krótkoterminowe1 0691 147
Razem1 0691 147

Dane wyrażone w tys. zł 

Wynagrodzenia pozostałych członków kluczowego personelu kierowniczego Jednostki dominującej przedstawiały się następująco (1):Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (przekształcone)
Świadczenia krótkoterminowe6 1656 798
Świadczenia po okresie zatrudnienia1 0892 588
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy499646
Razem7 75310 032

(1) W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku Grupa dokonała zmiany prezentacji w zakresie pozostałego kluczowego personelu kierowniczego, zaliczając do tej grupy, oprócz Dyrektorów Zarządzających, również Dyrektorów Biur Centrali oraz Dyrektorów pozostałych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne obszary działania Grupy. W związku ze zmianą prezentacji Grupa odpowiednio przekształciła dane porównawcze za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Dane wyrażone w tys. zł 

Wynagrodzenia Członków Zarządu Jednostek zależnych przedstawiały się następująco:Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Świadczenia krótkoterminowe8 8458 409
Świadczenia po okresie zatrudnienia8371 994
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy295471
Razem9 97710 874

Dane wyrażone w tys. zł 

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jednostek zależnych przedstawiały się następująco:Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Świadczenia krótkoterminowe1 4931 470
Razem1 4931 470

Dane wyrażone w tys. zł 

Wynagrodzenia pozostałych członków kluczowego personelu kierowniczego Jednostek zależnych przedstawiały się następująco (1):Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (przekształcone)
Świadczenia krótkoterminowe16 34115 797
Świadczenia po okresie zatrudnienia5319
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy66179
Razem16 93815 985

(1) W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku Grupa dokonała zmiany prezentacji w zakresie pozostałego kluczowego personelu kierowniczego, zaliczając do tej grupy, oprócz Dyrektorów Zarządzających, również Dyrektorów Biur Centrali oraz Dyrektorów pozostałych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne obszary działania Grupy. W związku ze zmianą prezentacji Grupa odpowiednio przekształciła dane porównawcze za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku członkowie kluczowego personelu kierowniczego Jednostki dominującej jak i spółek zależnych Grupy PKP CARGO nie zawierali z Grupą żadnych transakcji w zakresie pożyczek oraz gwarancji.

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi były dokonywane na warunkach rynkowych.