Nasze wyniki

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Stosowane zasady rachunkowości

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o wysokim stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy

Struktura środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych172 100282 870
Lokaty bankowe do 3 miesięcy344 676473 049
Razem516 776755 919
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania35 4448 607

Spadek wartości lokat bankowych do 3 miesięcy jest spowodowany zmianą okresu na jaki zawierane są lokaty bankowe. Na dzień 31 grudnia 2017 roku część lokat bankowych zawarta jest na okres powyżej 3 miesięcy prezentowanych w ramach pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania obejmują głównie środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych prowadzonych dla wadiów i gwarancji.