Ryzyka i Szanse

Najistotniejsze ryzyka Grupy PKP CARGO

GRI G4-2

Ryzyka strategiczne

 1. Ryzyko makroekonomiczne i rynkowe;
 2. Ryzyko regulacyjne;
 3. Ryzyko związane z niedoborem wyszkolonego personelu;
 4. Ryzyko związane z infrastrukturą kolejową

Ryzyka operacyjne

 1. Ryzyko sporów zbiorowych i strajków;
 2. Ryzyka procesów biznesowych: zakupy, planowanie i realizacja przewozów, utrzymanie i naprawa taboru, sprzedaż, IT i inne;
 3. Ryzyko bezpieczeństwa  ładunków

Ryzyka finansowe

 1. Ryzyko płynności;
 2. Ryzyko zmian stopy procentowej i  kursu walutowego;
 3. Ryzyko kredytowe

Ryzyko reputacyjne i compliance

 1. Ryzyko niezgodności z obowiązymi przepisami i normami;
 2. Ryzyko nadużyć;
 3. Ryzyko szkód w środowisku naturalnym;
 4. Ryzyko wypadków przy pracy

W spółkach zależnych PKP CARGO S.A. kwestie zarządzania ryzykiem są ujęte w innych systemach zarządzania obowiązujących w tych spółkach tj. Zintegrowanym Systemie Zarządzania: jakością, bezpieczeństwem informacji, BHP i środowiskowym, Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) oraz Systemie Zarządzania Utrzymaniem (MMS).