Ryzyka i Szanse

Cel i zasady zarządzania ryzykiem

GRI G4-2

System zarządzania ryzykiem w PKP CARGO S.A. ma wspierać Zarząd i kadrę kierowniczą w osiąganiu celów i realizacji postawionych zadań. Od stycznia 2017 r. w Spółce funkcjonuje Polityka Zarządzania Ryzykiem, która została opracowana w oparciu o postanowienia normy ISO 31000 (Zarządzanie Ryzykiem).

Proces zarządzania ryzykiem w PKP CARGO S.A. przenika przez całą organizację i każdy, w miarę swoich możliwości zarządza ryzykiem. Poszczególne role jednak zmieniają się wraz z hierarchią w Spółce:

Zarządzanie ryzykiem

 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej dokonuje oceny systemu zarządzania ryzykiem;
 2. Zarząd Spółki, odpowiada za zarządzanie ryzykiem w oparciu o przyjęta Strategię, a przede wszystkim wyznacza kierunki rozwoju Spółki oraz podejmuje decyzje dotyczące planów postępowania z ryzykiem;
 3. Właściciele ryzyka tj. dyrektorzy Zakładów oraz biur Centrali Spółki odpowiadają za zarządzanie ryzykiem w swoich obszarach działalności. Identyfikacja ryzyka, jego analiza i ewaluacja, a zwłaszcza decyzja dotycząca reakcji na ryzyko jest obszarem w którym decyzje podejmuje i jednocześnie ponosi odpowiedzialność właściciel ryzyka;
 4. Wszyscy pracownicy zarządzają ryzykiem w Spółce w stopniu odpowiednim do swoich możliwości: reagują w sytuacji zmaterializowania ryzyka lub wystąpienia incydentu, informują przełożonych o zdarzeniach, które mogą doprowadzić do negatywnych skutków w działalności Spółki lub naruszyć jej reputację;
 5. Lider Ryzyka – osoba, której zadaniem jest koordynowanie wszystkich spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem. Gromadzenie informacji, ich analiza i raportowanie Zarządowi i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.

Przeprowadzana co najmniej raz w roku identyfikacja, analiza i ocena ryzyka pozwala na podjęcie tych działań, które są niezbędne dla realizacji założonych zamierzeń. Ponadto, ze względu na istotność wybranych ryzyk część z nich podlega szczególnemu monitoringowi. Prowadzony on jest przy okazji zaprojektowanych wskaźników ryzyk (KRI, ang. Key Risk Indicators), których poziom monitorowany i raportowany jest z miesięczną częstotliwością. Wśród ryzyk objętych szczególnym monitoringiem są nie tylko ryzyka związane z działalnością operacyjną Spółki, ale także ryzyko reputacyjne czy ryzyko związane z dialogiem ze stroną społeczną.

Pozycja lidera w branży nakłada na PKP CARGO S.A. określone obowiązki związane z funkcjonowaniem w otoczeniu gospodarczym.

Jednocześnie troska o efektywną realizację celów skłania do stosowania skutecznych narzędzi.

Aspekt zewnętrzny

 • Dobre Praktyki Spółek Giełdowych.
 • Zmiana ustawy o rachunkowości – raportowanie niefinansowe.
 • Opinia audytora zewnętrznego.

Aspekt wewnętrzny

 • Realizacja założonych celów
 • Osiągnięcie wyników zaplanowanych w PDG
 • Utrzymanie właściwego poziomu ochrony dla istotnych informacji