Nasze wyniki

Przychody ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych

Stosowane zasady rachunkowości

Przychody ze sprzedaży usług ujmowane są w okresie, w którym zostały wykonane. Przychody z wykonania niezakończonej usługi ustala się z wykorzystaniem metody stopnia zaawansowania. Stopień zaawansowania mierzy się na podstawie udziału procentowego wykonanych usług w łącznej wartości usług do wykonania.

Za moment sprzedaży w kraju uważa się datę wykonania świadczenia zgodnie z umową kupna - sprzedaży (wysyłki lub postawienia do dyspozycji odbiorcy dostawy, bądź odbioru usługi). W szczególności za moment sprzedaży usługi przewozu ładunków uznaje się w każdym przypadku datę odbioru (zakończenia) usługi. W przypadku eksportu przyjmuje się datę ich przewiezienia przez granicę, potwierdzoną przez graniczny urząd celny.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów i kosztów z nimi związanych można wycenić w wiarygodny sposób. Grupa opiera swoje szacunki na wynikach historycznych, uwzględniając rodzaj klienta, rodzaj transakcji oraz szczegóły konkretnych umów.

Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, zwroty, rabaty i opusty.

Struktura przychodów ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych

Grupa prowadzi działalność tylko w ramach jednego segmentu - krajowego i międzynarodowego przewozu towarów oraz prowadzenia kompleksowych usług logistycznych w zakresie kolejowych przewozów towarowych.

Zarząd Jednostki dominującej nie dokonuje oceny wyników działalności Grupy ani nie decyduje o alokacji zasobów do grup świadczonych usług przy uwzględnieniu zaprezentowanej poniżej struktury przychodów ze sprzedaży usług, a więc poszczególne grupy usług nie mogą być traktowane jako segmenty operacyjne Grupy. Zarząd Jednostki dominującej analizuje dane finansowe w układzie, w jakim zostały zaprezentowane w niniejszym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Przychody z tytułu kolejowych usług przewozowych oraz spedycyjnych3 945 6693 612 728
Przychody z pozostałej działalności transportowej167 862169 180
Przychody bocznicowe i trakcyjne239 930267 263
Przychody przeładunkowe82 23481 512
Przychody z tytułu usług rekultywacyjnych77 09073 864
Pozostałe przychody, w tym:  
Wynajem składników majątku41 97644 222
Przychody z tytułu usług agencji celnych15 51715 148
Sprzedaż wyrobów gotowych24 41428 200
Naprawy taboru16 06721 030
Inne30 04928 727
Razem4 640 8084 341 874

Informacje geograficzne

Grupa definiuje obszar geograficzny działalności gospodarczej jako miejsce siedziby odbiorcy usługi, a nie kraj wykonania usługi. Głównym obszarem geograficznym działalności Grupy jest Polska.

Poniżej przedstawiono przychody ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na miejsce ich siedziby:

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Polska3 281 8893 011 970
Czechy585 741685 244
Niemcy242 237180 928
Słowacja115 46875 076
Włochy83 20769 955
Francja50 73860 569
Pozostałe kraje281 528258 132
Razem4 640 8084 341 874

Aktywa trwałe z wyłączeniem instrumentów finansowych i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w rozbiciu na lokalizacje przedstawiają się następująco:

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (przekształcone*)
Polska3 984 0393 987 209
Czechy804 841840 775
Pozostałe kraje12 57013 860
Razem4 801 4504 841 844

(*) przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w Nocie 4 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Informacje o wiodących klientach

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku udział w sprzedaży usług i wyrobów gotowych do jednej grupy kapitałowej przekraczał 10% i wynosił 11,0% sumy przychodów ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku przychody od żadnego z klientów Grupy nie przekraczają 10% sumy przychodów ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych.