Nasze wyniki

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Przychody odsetkowe  
Lokaty i rachunki bankowe9 453566
Udzielone pożyczki414448
Pozostałe (w tym odsetki od rozrachunków publiczno-prawnych)163185
Przychody z tytułu dywidend uzyskane z udziałów i akcji257434
Pozostałe  
Zyski ze sprzedaży udziałów i akcji-85
Zyski z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym:  
Wycena zobowiązania z tytułu opcji put na udziały niedające kontroli4 69436 494
Wycena walutowych kontraktów forward10894
Wynik netto z tytułu różnic kursowych5 078-
Inne-619
Razem20 16738 925

Koszty finansowe

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017(zbadane)Rok zakończony 31/12/2016(zbadane)
Koszty odsetkowe  
Odsetki od kredytów i pożyczek28 12417 670
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego6 0958 556
Odsetki od zobowiązań długoterminowych5042 587
Pozostałe (w tym odsetki od rozrachunków publiczno-prawnych)1 5581 979
Pozostałe  
Rozliczenie dyskonta z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze20 68420 527
Wynik netto z tytułu różnic kursowych-5 268
Inne2 5754 652
Razem59 54061 239