Nasze wyniki

Pozostałe zobowiązania finansowe

Struktura pozostałych zobowiązań finansowych

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Instrumenty pochodne  
Swap procentowy (IRS)2721 042
Forwardy walutowe-185
Pozostałe  
Zobowiązanie z tytułu opcji put na udziały niedające kontroli (1)-118 704
Razem272119 931
Zobowiązania długoterminowe-1 042
Zobowiązania krótkoterminowe272118 889
Razem272119 931

(1) W dniu 4 maja 2017 roku Jednostka dominująca otrzymała od Minezit S.E. (zwanego dalej "MSE"), będącego udziałowcem mniejszościowym AWT B.V., informację o skorzystaniu z posiadanej opcji put na sprzedaż 20% udziałów w AWT B.V. na rzecz Jednostki dominującej. Po skorzystaniu przez MSE z opcji put, instrument finansowy wygasł, a w jego miejsce powstało zobowiązanie z tytułu nabycia udziałów w AWT B.V. W dniu 20 czerwca 2017 roku Zarząd Jednostki dominującej podpisał porozumienie z MSE regulujące sposób realizacji wspólnego projektu w oparciu, o który miało nastąpić rozliczenie opcji put na 20% udziałów AWT B.V. W dniu 3 października 2017 roku Jednostka dominująca otrzymała zawiadomienie o odstąpieniu przez MSE od zawartego Porozumienia. Jednocześnie MSE wezwał Jednostkę dominującą do zapłaty ceny opcji sprzedaży 15.000 udziałów stanowiących 20% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym AWT B.V. w wysokości 27.000 tysięcy EUR w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu. W dniu 2 listopada 2017 roku nastąpiła płatność i przeniesienie własności pozostałych 20% udziałów w kapitale zakładowym AWT B.V. na rzecz Jednostki dominującej.