Nasze wyniki

Pozostałe rezerwy

Stosowane zasady rachunkowości

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Grupie ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków pieniężnych oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania. Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem.

W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów (w przypadku gdy wpływ pieniądza w czasie jest istotny). Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.

W przypadku gdy określenie, czy występuje obecny obowiązek, jest niejasne, na przykład w przypadku sprawy sądowej, Grupa tworzy rezerwy na takie zdarzenia jeśli uzna, że po uwzględnieniu wszystkich dostępnych dowodów, istnienie obowiązku na dzień bilansowy jest bardziej prawdopodobne niż jego brak. Jeśli brak obecnego obowiązku na dzień bilansowy jest bardziej prawdopodobny niż jego istnienie, Grupa ujawnia informację o zobowiązaniu warunkowym, chyba że możliwość zaistnienia wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest znikoma.

Struktura pozostałych rezerw

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Rezerwa na kary UOKiK14 22416 455
Rezerwa na rekultywację5 0004 908
Rezerwa na umowy rodzące obciążenia16 6608 159
Rezerwa na zobowiązania z tytułu rozliczeń VAT22 334-
Inne rezerwy23 95421 848
Razem82 17251 370
Rezerwy długoterminowe22 44626 420
Rezerwy krótkoterminowe59 72624 950
Razem82 17251 370

Zmiany wartości bieżącej pozostałych rezerw

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rezerwa na kary UOKiKRezerwa na rekultywacjęRezerwa na umowy rodzące obciążeniaRezerwa na zobowiązania z tytułu rozliczeń VATInne rezerwyRazem
Stan na 1 stycznia 2017 roku (zbadane)16 4554 9088 159-21 84851 370
Zawiązanie95710614 90222 33410 13048 429
Rozwiązanie----(6 197)(6 197)
Wykorzystanie(3 188)-(6 356)-(1 807)(11 352)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych-(14)(44)-(20)(78)
Stan na 31 grudnia 2017 roku (zbadane)14 2245 00016 66022 33423 95482 172
       
Stan na 1 stycznia 2016 roku (zbadane)16 2095 3569 737-15 44046 742
Zawiązanie2 032127--9 90812 067
Rozwiązanie(357)---(2 161)(2 518)
Wykorzystanie(1 429)(772)(1 926)-(1 455)(5 582)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych-197348-116661
Stan na 31 grudnia 2016 roku (zbadane)16 4554 9088 159-21 84851 370

Rezerwa na kary UOKiK

Na dzień 31 grudnia 2016 roku rezerwa reprezentowała szacunek Zarządu Jednostki dominującej w związku z prawdopodobieństwem zapłaty dwóch kar pieniężnych nałożonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiednio w kwocie 14.224 tysięcy złotych oraz 2.231 tysięcy złotych.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku miała miejsce zmiana wysokości rezerw w zakresie kary nałożonej na Jednostkę dominującą na podstawie decyzji Prezesa UOKiK nr RWR 44/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku stwierdzającej stosowanie przez Jednostkę dominującą praktyki polegającej na utrudnianiu partnerowi biznesowemu możliwości konkurowania ze spółkami spedycyjnymi należącymi do Grupy PKP CARGO. Kara została nałożona w wysokości 16.576 tysięcy złotych. Jednostka dominująca dokonała odwołania w przedmiotowej sprawie, w wyniku którego w dniu 23 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił zaskarżoną decyzją i obniżył nałożoną pierwotnie karę z kwoty 16.576 tysięcy złotych do kwoty 2.231 tysięcy złotych, w związku z czym na dzień 31 grudnia 2015 roku Jednostka dominująca dokonała aktualizacji rezerwy do wysokości 2.231 tysięcy złotych. Obie strony złożyły apelację od wyroku sądu I instancji. W dniu 24 sierpnia 2017 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok zmieniający decyzję sądu I instancji podwyższając kwotę kary do wysokości 3.188 tysięcy złotych. Wyrok ma charakter prawomocny, w związku z czym Jednostka dominująca na dzień 30 czerwca 2017 roku zwiększyła rezerwę z tytułu przedmiotowej kary o kwotę 957 tysięcy złotych. Kara została zapłacona przez Jednostkę dominującą w całości w dniu 7 września 2017 roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły okoliczności, które powodowałyby konieczność aktualizacji utworzonej rezerwy w wysokości 14.224 tysięcy złotych. W wyniku zaistnienia przyszłych zdarzeń szacunki Zarządu Jednostki dominującej mogą ulec zmianie w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Rezerwa na rekultywację

Rezerwa została utworzona na pokrycie przyszłych wydatków związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu. Szacunek rezerwy odpowiada wartości bieżącej oczekiwanych przyszłych wydatków.

Rezerwa na umowy rodzące obciążenia

Na dzień 31 grudnia 2016 roku rezerwa reprezentowała kwotę przewidywanej straty na zawartej umowie leasingu nieruchomości, z której oczekiwane przychody nie pokryją kosztów leasingu ponoszonych przez Grupę. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku w wyniku przeprowadzonej analizy Grupa zidentyfikowała dwie umowy zakupowe obowiązujące odpowiednio do dnia 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2018 roku, w przypadku których nieuniknione koszty wypełnienia obowiązków z nich wynikających przewyższają przewidywane korzyści możliwe do uzyskania na mocy tych umów, w związku z czym utworzono rezerwę w kwocie 14.902 tysięcy złotych. W wyniku realizacji tych umów część rezerwy została wykorzystana.

Rezerwa na zobowiązania z tytułu rozliczeń VAT

W latach 2014 - 2016 Urząd Kontroli Skarbowej ("UKS") przeprowadził postępowanie kontrolne w spółce PKP CARGO CONNECT sp. z o.o. (poprzednio: Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans sp. z o.o., "PKP CC") w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od kwietnia 2013 roku do lipca 2013 roku. W wyniku przeprowadzonych procedur UKS stwierdził, iż część faktur nie odzwierciedlała rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, a tym samym nieprawidłowo została ustalona kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu dla powyższych miesięcy. W dniu 29 grudnia 2016 roku PKP CC otrzymała decyzję wydaną przez Dyrektora UKS w Warszawie, w której organ określił nowe kwoty VAT do zwrotu za okres od kwietnia 2013 roku do lipca 2013 roku, w związku z tym powstała zaległość podatkowa w kwocie 16.627 tysięcy złotych wraz z odsetkami w kwocie 4.623 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2016 roku. Spółka PKP CC odwołała się od decyzji, niemniej jednak w dniu 13 stycznia 2017 roku wpłaciła całość zaległości wraz z odsetkami. W wyniku prowadzonego postępowania odwoławczego została wydana decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. We wrześniu 2017 roku kwota zapłacona pierwotnie przez PKP CC została z przyczyn proceduralnych zwrócona. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka ponownego zakwestionowania przez organy podatkowe rozliczeń z tytułu VAT Zarząd PKP CC zdecydował rozpoznać rezerwę w wysokości otrzymanego zwrotu. Ujęcie transakcji nie miało wpływu na wynik finansowy Grupy.

Inne rezerwy

Pozycja ta obejmuje głównie rezerwy utworzone na kary umowne, roszczenia sporne i sprawy sądowe.

Zdaniem Zarządu Jednostki dominującej kwota pozostałych rezerw na dzień 31 grudnia 2017 roku jak i na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi najlepszy szacunek kwoty, której zapłata jest prawdopodobna. Szacunek ten opiera się na najlepszej wiedzy kierownictwa, dotychczasowym doświadczeniu oraz innych czynnikach, które w danej sytuacji uznawane są za najbardziej racjonalne.