Nasze wyniki

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Zyski ze zbycia  
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (1)6 9176 859
Rozwiązane odpisy aktualizujące  
Należności z tytułu dostaw i usług5 1733 196
Pozostałe należności5829
Pozostałe  
Kary i odszkodowania19 08314 555
Rozwiązanie rezerwy na karę UOKiK-357
Rozwiązanie pozostałych rezerw6 1972 161
Odsetki od należności handlowych i pozostałych4 2011 888
Wynik netto z tytułu różnic kursowych od należności i zobowiązań handlowych-3 788
Dotacje1 6441 206
Spisane zobowiązania handlowe873 125
Inne2 5982 146
Razem45 95839 310

(1) W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku pozycja obejmuje głównie zysk osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości w Pilznie.

Pozostałe koszty operacyjne

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Utworzone odpisy aktualizujące  
Należności z tytułu dostaw i usług11 43480 443
Pozostałe  
Kary i odszkodowania12 4929 935
Koszty likwidacji majątku trwałego i obrotowego3 5697 352
Rezerwa na kary UOKiK9572 032
Pozostałe rezerwy (1)25 13810 035
Koszty sądowe i egzekucyjne1 3021 291
Koszty świadczeń przejazdowych dla osób niebędących pracownikami1 6162 204
Odsetki od zobowiązań handlowych i pozostałych3811 431
Wynik netto z tytułu różnic kursowych od należności i zobowiązań handlowych7 416-
Spisane należności handlowe70-
Przekazane darowizny1 349544
Inne1 4032 305
Razem67 127117 572

(1) W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku pozycja obejmuje głównie utworzoną rezerwę na umowy rodzące obciążenia w wysokości 14.902 tysięcy złotych, szczegółowe informacje zostały opisane w Nocie 27 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.