Nasze wyniki

Pozostałe aktywa niefinansowe

Stosowane zasady rachunkowości

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku Grupa w ramach pozostałych aktywów finansowych prezentowała następujące kategorie:

a) Pożyczki i należności

Pożyczki i należności to niepochodne instrumenty finansowe o stałych lub możliwych do określenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Grupa do pożyczek i należności klasyfikuje: lokaty bankowe z terminem zapadalności powyżej trzech miesięcy, oraz udzielone pożyczki. Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości, z wyjątkiem tych aktywów, dla których efekt dyskontowania jest niematerialny.

b) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (DDS)

W Grupie aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży są inwestycje kapitałowe nienotowane na aktywnym rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić. Są one wyceniane w koszcie pomniejszonym o utratę wartości. Dywidendę z instrumentów kapitałowych DDS ujmuje się w wynik w chwili nabycia przez Grupę prawa do dywidendy.

Dodatkowo, w ramach pozycji pozostałych aktywów finansowych Grupa prezentuje pochodne instrumenty finansowe typu forward. Instrumenty te stanowią zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych, które opisano w Nocie 29 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. W momencie ustanowienia zabezpieczenia Grupa wyznacza i odpowiednio dokumentuje powiązanie zabezpieczające, cel zarządzania ryzykiem oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. Efektywna część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym jest ujmowana w pozostałych całkowitych dochodach. Nieefektywna część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym jest ujmowana w wyniku finansowym okresu, chyba że jest nieistotna wartościowo. Ujęte w pozostałych całkowitych dochodach zyski / straty z związane z wyceną instrumentu zabezpieczającego ujmuje się wyniku finansowym w momencie, w którym pozycja zabezpieczana wpływa na wynik finansowy.

Struktura pozostałych aktywów finansowych

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Koszty rozliczane w czasie  
Czynsze dzierżawne12 82914 210
Ubezpieczenia7 9347 667
Przedpłaty na zakup energii elektrycznej23 43314 673
Pozostałe koszty rozliczane w czasie4 0935 583
Pozostałe  
Zaliczki na zakup niefinansowych aktywów trwałych1 06010 477
Inne970654
Razem50 31953 264
Aktywa długoterminowe14 72625 987
Aktywa krótkoterminowe35 59327 277
Razem50 31953 264