Nasze wyniki

Pozostałe aktywa finansowe

Stosowane zasady rachunkowości

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku Grupa w ramach pozostałych aktywów finansowych prezentowała następujące kategorie:

a) Pożyczki i należności

Pożyczki i należności to niepochodne instrumenty finansowe o stałych lub możliwych do określenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Grupa do pożyczek i należności klasyfikuje: lokaty bankowe z terminem zapadalności powyżej trzech miesięcy, oraz udzielone pożyczki. Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości, z wyjątkiem tych aktywów, dla których efekt dyskontowania jest niematerialny.

b) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (DDS)

W Grupie aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży są inwestycje kapitałowe nienotowane na aktywnym rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić. Są one wyceniane w koszcie pomniejszonym o utratę wartości. Dywidendę z instrumentów kapitałowych DDS ujmuje się w wynik w chwili nabycia przez Grupę prawa do dywidendy.

Dodatkowo, w ramach pozycji pozostałych aktywów finansowych Grupa prezentuje pochodne instrumenty finansowe typu forward. Instrumenty te stanowią zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych, które opisano w Nocie 29 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. W momencie ustanowienia zabezpieczenia Grupa wyznacza i odpowiednio dokumentuje powiązanie zabezpieczające, cel zarządzania ryzykiem oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. Efektywna część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym jest ujmowana w pozostałych całkowitych dochodach. Nieefektywna część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym jest ujmowana w wyniku finansowym okresu, chyba że jest nieistotna wartościowo. Ujęte w pozostałych całkowitych dochodach zyski / straty z związane z wyceną instrumentu zabezpieczającego ujmuje się wyniku finansowym w momencie, w którym pozycja zabezpieczana wpływa na wynik finansowy.

Struktura pozostałych aktywów finansowych

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Instrumenty pochodne  
Forwardy walutowe12 047235
Aktywa dostępne do sprzedaży  
Udziały i akcje w jednostkach polskich (1)6 0407 141
Udziały i akcje w jednostkach zagranicznych (1)1 2461 360
Pożyczki i należności  
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym1 069796
Lokaty powyżej 3 miesięcy253 805-
Pozostałe  
Inne-9
Razem274 2079 541
Aktywa długoterminowe10 5378 649
Aktywa krótkoterminowe263 670892
Razem274 2079 541

(1) Wartość odpisu aktualizującego inwestycje w udziały i akcje na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 11.811 tysięcy złotych, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 11.833 tysięcy złotych.