Nasze wyniki

Podstawa sporządzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Niniejsze Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami przyjętymi przez Unię Europejską ("MSSF UE"), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133 z późniejszymi zmianami) ("Rozporządzenie").

Niniejsze Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę przez okres przynajmniej 12 miesięcy od dnia sprawozdania finansowego.

Niniejsze Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych.

Zasady rachunkowości Grupy opisane w kolejnych notach stosowane były w sposób ciągły do wszystkich prezentowanych okresów. Zasady rachunkowości oraz ważne szacunki oraz osądy dla istotnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w poszczególnych notach do niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Dane wyrażone w tys. zł 

Nota TytułKwota ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowymPolityka rachunkowościWażne szacunki i osądy
31/12/201731/12/2016  
5Przychody ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych4 640 8084 341 874X 
6Koszty rodzajowe4 476 4254 403 702  
7Pozostałe przychody i koszty operacyjne(22 096)(78 262)  
8Przychody i koszty finansowe(39 373)(22 314)  
9Podatek dochodowy bieżący i odroczony32 973(9 530)XX
10Rzeczowe aktywa trwałe4 687 9824 700 550XX
11Aktywa niematerialne43 92755 831X 
12Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności53 61058 219X 
13Pozostałe aktywa finansowe274 2079 541X 
14Pozostałe aktywa niefinansowe50 31953 264  
15Zapasy148 464121 189X 
16Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności731 371642 089XX
17Środki pieniężne i ich ekwiwalenty516 776755 919X 
18Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży--  
19Kapitał własny3 334 7783 260 278X 
21Kredyty bankowe i pożyczki1 562 3301 471 408X 
22Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego139 095200 490X 
23Pozostałe zobowiązania finansowe272119 931  
25Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania751 314671 866X 
26Rezerwy na świadczenia pracownicze662 553624 827XX
27Pozostałe rezerwy82 17251 370X 

Zasady konsolidacji

W skład Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego wchodzą jednostkowe sprawozdania finansowe Jednostki dominującej i jednostek przez nią kontrolowanych (jej spółki zależne) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku. Kontrola jest osiągana w przypadku, gdy Grupa ma zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF UE, sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie Jednostki dominującej, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.

Przychody i koszty jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów od momentu rzeczywistej daty nabycia danej jednostki do dnia jej efektywnego zbycia. Całkowite dochody jednostek zależnych są przypisywane do właścicieli Jednostki dominującej oraz do udziałów niedających kontroli nawet, jeśli skutkiem tego przypisania będzie ujemne saldo udziałów niedających kontroli. Wszystkie transakcje dokonane wewnątrz Grupy, wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych między jednostkami Grupy zostały w konsolidacji w pełni wyłączone.

Jednostka dominująca rozlicza połączenia jednostek stosując metodę przejęcia.

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji lub wyceny, kiedy pozycje podlegają przeszacowaniu. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego na ten dzień. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w wyniku, o ile nie odracza się ich w pozostałych całkowitych dochodach, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych. Pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia zawarcia transakcji.

Dane finansowe jednostek zagranicznych dla celów konsolidacji przeliczane zostały na walutę polską w następujący sposób:

  1. pozycje aktywów i zobowiązań według kursu wymiany na koniec okresu sprawozdawczego,
  2. pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według średniego kursu wymiany w danym okresie sprawozdawczym, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

Różnice kursowe powstałe w wyniku powyższych przeliczeń ujmowane są w kapitale własnym, jako różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku Grupa dla potrzeb wyceny sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych objętych konsolidacją zostały przyjęte następujące kursy walut:

Dane wyrażone w tys. zł 

WalutaPozycje sprawozdania z sytuacji finansowejPozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
 Stan na 31/12/2017
(zbadane)
Stan na 31/12/2016
(zbadane)
Rok zakończony 31/12/2017
(zbadane)
Rok zakończony 31/12/2016
(zbadane)
EUR4,17094,42404,24474,3757
CZK0,16320,16370,16140,1618
HUF0,01340,01420,01370,0140

Niniejsze Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki dominującej w dniu 15 marca 2018 roku.