Nasze wyniki

Podatek dochodowy

Stosowane zasady rachunkowości

Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bieżący i odroczony. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego danego okresu sprawozdawczego. Wynik podatkowy różni się od księgowego wyniku brutto w związku z wyłączeniem przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. Odroczony podatek dochodowy wynikający z różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową ujmowany jest w sprawozdaniu finansowym. Jeżeli jednak zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego powstało z tytułu początkowego ujęcia wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania w ramach transakcji innej niż połączenie przedsięwzięć, które nie wpływa w momencie przeprowadzenia transakcji ani na wynik, ani na dochód podatkowy (stratę podatkową), nie wykazuje się go.

Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów i zobowiązań a odpowiadającą im wartością podatkową. Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmuje się dla dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż Grupa osiągnie dochód do opodatkowania, który pozwoli na rozliczenie tych różnic przejściowych. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega weryfikacji na każdy dzień bilansowy, pod kątem możliwości uzyskania przyszłych zysków podatkowych, które umożliwią jego realizację.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie, jeżeli występuje możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do dokonania kompensaty aktywów z tytułu bieżącego podatku dochodowego ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz jeżeli aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatków dochodowych naliczonych przez te same władze podatkowe, gdy istnieje zamiar rozliczenia sald w kwotach netto.

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK)

W dniu 29 września 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy spółkami z Grupy PKP CARGO o utworzenie podatkowej grupy kapitałowej (zwanej dalej "PGK") na okres trzech lat podatkowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku. W skład PGK wchodzą:

  • PKP CARGO S.A.,
  • PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.,
  • PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.,
  • PKP CARGOTABOR USŁUGI Sp. z o.o.,
  • PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.,
  • PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica Sp. z o.o.,
  • PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.

PKP CARGO S.A. pełni w PGK rolę spółki dominującej oraz spółki reprezentującej w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów Ordynacji podatkowej. Decyzją z dnia 21 listopada 2016 roku Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie dokonał rejestracji umowy o utworzeniu PGK PKP CARGO.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje podatkową grupę kapitałową jako odrębnego podatnika podatku dochodowego (CIT). Oznacza to, że spółki wchodzące w skład PGK tracą odrębną podmiotowość dla celów podatku CIT a podmiotowość tę zyskuje PGK jako całość. Przedmiotem opodatkowania w PGK będzie dochód ustalony od łącznego dochodu grupy, obliczonego jako nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Odrębność podmiotowa PGK istnieje wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Nie należy jej utożsamiać z odrębną podmiotowością prawną. Nie przenosi się ona również na grunt innych podatków, w szczególności każda ze spółek tworzących PGK jest nadal odrębnym podatnikiem podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z zawartymi umowami gdy dana spółka należąca do PGK wykazuje zysk podatkowy, przekazuje odpowiednią kwotę podatku dochodowego do PKP CARGO S.A., która rozlicza się z Urzędem Skarbowym jako spółka reprezentująca. Z kolei, gdy spółka należąca do PGK poniesie stratę podatkową to korzyść podatkowa z tego tytułu w trakcie roku przypada na spółkę reprezentującą, czyli PKP CARGO S.A. Ostateczne rozliczenie pomiędzy spółkami należącymi do PGK następuje po złożeniu przez spółkę reprezentującą deklaracji rocznej. Zostają wówczas ustalone ostateczne wartości podatku przypadającego na poszczególne spółki z uwzględnieniem proporcjonalnego udziału w wyniku podatkowym i wykorzystaniem strat podatkowych generowanych przez inne podmioty w PGK. Spółki tworzące PGK muszą spełnić szereg wymogów, obejmujących między innymi: odpowiedni poziom kapitałów, udział spółki reprezentującej w kapitałach spółek tworzących PGK, brak zaległości podatkowych, osiągniecie określonej rentowność oraz zawieranie transakcji z podmiotami spoza PGK wyłącznie na warunkach rynkowych. Naruszenie powyższych wymogów będzie oznaczać rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej i utratę przez nią statusu podatnika. Na dzień 31 grudnia 2017 roku PGK spełniła powyższe wymogi. 

Istotne wartości oparte na profesjonAlnym osądzie i szacunkach

Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Zarząd Grupy weryfikuje przyjęte szacunki dotyczące prawdopodobieństwa odzyskania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje oraz doświadczenia z przeszłości.

Podatek dochodowy ujęty w wyniku

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Bieżący podatek dochodowy  
Bieżące obciążenie podatkowe58 1264 489
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych133626
Odroczony podatek dochodowy  
Podatek odroczony powstały w ciągu okresu sprawozdawczego(23 499)(22 267)
Podatek dochodowy ujęty w wyniku34 760(17 152)

Obecne przepisy nie zakładają zróżnicowania stawek podatkowych dla przyszłych okresów. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Grupy mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe.

Podatek odroczony ujęty w pozostałych całkowitych dochodach

Dane wyrażone w tys. zł 

   Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Podatek odroczony od przeszacowania wartości godziwej instrumentów finansowych wyznaczonych jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych5 294(745)
Podatek odroczony od zysków / (strat) aktuarialnych świadczeń po okresie zatrudnienia(6 836)4 081
Różnice kursowe z przeliczenia salda podatku odroczonego jednostek zagranicznych ujęte w pozostałych całkowitych dochodach (1)(245)4 286
Podatek odroczony ujęty w pozostałych całkowitych dochodach (1 787)7 622

(1) Pozycja prezentowana w ramach kapitału własnego jako różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych.

Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej

Dane wyrażone w tys. zł 

   Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem116 433(150 924)
Koszt podatku dochodowego według stawki 19%22 122(28 675)
Efekt podatkowy przychodów niebędących przychodami według przepisów podatkowych, w tym:  
Dywidendy(49)(82)
Rozwiązanie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących(429)(198)
Wycena MPW(153)(658)
Wycena opcji put na udziały niedające kontroli(892)(6 934)
Odzyskany podatek VAT(817)(1 195)
Inne(463)(1 432)
Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów według przepisów podatkowych, w tym:  
PFRON4 3434 354
Utworzenie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących1 3571 363
Trwałe różnice w kosztach związanych z rzeczowymi aktywami trwałymi3 275679
Koszty reprezentacji8241 213
Kary i odszkodowania974846
Podatek VAT i inne zobowiązania publiczno-prawne1 8041 332
Inne1 3181 627
Efekt strat podatkowych niewykorzystanych / (odliczonych) w okresie-8 089
Efekt zawiązania / (rozwiązania) odpisu na aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego od strat podatkowych1 0741 671
Efekt zastosowania różnych stawek podatkowych339222
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych133626
Podatek dochodowy ujęty w wyniku34 760(17 152)

Obowiązująca w Polsce stawka podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2016 - 2017 wynosiła 19%. W przypadku spółek z Grupy AWT stawki podatkowe wynosiły: 19% w Czechach, 10% na Węgrzech, 25% w Holandii.

Stan aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Dane wyrażone w tys. zł 

Stan na  31/12/2017 (zbadane)Stan na  31/12/2016 (zbadane)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego133 583107 554
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego(107 418)(106 675)
Razem26 165879

Tabela ruchów dla odroczonego podatku dochodowego

Dane wyrażone w tys. zł 

Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Stan na 01/01/2017 (zbadane)Ujęte w wynikuUjęte w pozostałych całkowitych dochodachRóżnice kursowe z przeliczenia salda podatku odroczonego ujęte w pozostałych całkowitych dochodachStan na 31/12/2017 (zbadane)
Różnice przejściowe dotyczące składników (zobowiązań) / aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne oraz aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (w tym leasing finansowy)(183 033)38 647-302(144 084)
Zobowiązania długoterminowe(97)97---
Zapasy936(2 860)--(1 924)
Należności - odpisy aktualizujące7 138662-57 805
Naliczone odsetki dotyczące aktywów(241)(92)--(333)
Naliczone odsetki dotyczące zobowiązań182(29)--153
Rezerwy na świadczenia pracownicze118 5654226 836(4)125 819
Pozostałe rezerwy3 9042 495-(13)6 386
Rozliczenia międzyokresowe kosztów6 008(4 857)--1 151
Rozliczenia międzyokresowe przychodów(3 080)(271)--(3 351)
Niewypłacone świadczenia pracownicze7 375(5 544)--1 831
Różnice kursowe2 235(1 017)(2 889)-(1 671)
Wycena instrumentów pochodnych218(458)(2 405)(2)(2 647)
Niewykorzystane straty podatkowe (1)40 769(3 696)-(43)37 030
Razem87923 4991 54224526 165

(1) Na dzień 31 grudnia 2017 roku aktywa z tytułu podatku odroczonego od strat podatkowych do wykorzystania w przyszłych okresach reprezentowały stratę Jednostki dominującej w kwocie 139.730 tysięcy złotych oraz spółek zależnych w kwocie 55.165 tysięcy złotych. Strata podatkowa w kwocie 167.073 tysięcy złotych będzie możliwa do odliczenia w trakcie kolejnych pięciu lat podatkowych po zakończeniu funkcjonowania PGK. Pozostałe straty podatkowe są możliwe do rozliczenia w trakcie kolejnych pięciu lat podatkowych od daty powstania. Zdaniem Zarządu Jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2017 roku nie istnieje ryzyko braku realizowalności powyższych aktywów.

Dane wyrażone w tys. zł 

Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)Stan na 01/01/2016 (zbadane)Ujęte w wynikuUjęte w pozostałych całkowitych dochodachRóżnice kursowe z przeliczenia salda podatku odroczonego ujęte w pozostałych całkowitych dochodachStan na 31/12/2016 (zbadane)
Różnice przejściowe dotyczące składników (zobowiązań) / aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne oraz aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (w tym leasing finansowy)(185 146)6 765-(4 652)(183 033)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług4 608(4 608)---
Zobowiązania długoterminowe(543)446--(97)
Zapasy466460-10936
Należności - odpisy aktualizujące6 856265-177 138
Naliczone odsetki dotyczące aktywów(157)(84)--(241)
Naliczone odsetki dotyczące zobowiązań(6)188--182
Rezerwy na świadczenia pracownicze133 800(11 250)(4 081)96118 565
Pozostałe rezerwy4 652(852)-1043 904
Rozliczenia międzyokresowe kosztów7 265(1 257)--6 008
Rozliczenia międzyokresowe przychodów(4 731)1 651--(3 080)
Niewypłacone świadczenia pracownicze7 188187--7 375
Różnice kursowe1 582(275)928-2 235
Wycena instrumentów pochodnych450(51)(183)2218
Pozostałe858(858)---
Niewykorzystane straty podatkowe (1)9 09231 540-13740 769
Razem(13 766)22 267(3 336)(4 286)879

 (1) Na dzień 31 grudnia 2016 roku aktywa z tytułu podatku odroczonego od strat podatkowych do wykorzystania w przyszłych okresach reprezentowały stratę Jednostki dominującej w kwocie 149.417 tysięcy złotych oraz spółek zależnych w kwocie 65.157 tysięcy złotych.

  

Straty podatkowe nieujęte w kalkulacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Na dzień bilansowy nie zostały wykazane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od następujących strat podatkowych113 508115 682

Kwota strat podatkowych nieujętych w kalkulacji aktywów z tytułu odroczonego podatku na dzień 31 grudnia 2017 roku reprezentuje straty spółek Grupy AWT w wysokości 104.345 tysięcy złotych (AWT B.V. w wysokości 59.073 tysięcy złotych, AWT a.s. (następca prawny AWT Coal Logistics s.r.o.) w wysokości 27.389 tysięcy złotych, AWT Rail HU Zrt. w wysokości 17.883 tysięcy złotych) oraz stratę PKP CARGOTABOR USŁUGI Sp. z o.o. w wysokości 7.558 tysięcy złotych i CARGOSPED Terminal Braniewo Sp. z o.o. w wysokości 1.605 tysięcy złotych. Natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota strat podatkowych nieujętych w kalkulacji aktywa z tytułu odroczonego podatku reprezentowała straty spółek Grupy AWT w wysokości 104.774 tysięcy złotych (AWT B.V. w wysokości 59.333 tysięcy złotych, AWT Coal Logistics s.r.o. w wysokości 30.930 tysięcy złotych, AWT Rail HU Zrt. w wysokości 14.511 tysięcy złotych) oraz stratę PKP CARGOTABOR USŁUGI Sp. z o.o. w wysokości 7.540 tysięcy złotych i CARGOSPED Terminal Braniewo Sp. z o.o. w wysokości 3.368 tysięcy złotych.

Terminy wygaśnięcia strat podatkowych, od których nie ujęto na dzień 31 grudnia 2017 roku aktywów z tytułu podatku odroczonego przedstawiają się następująco:

Dane wyrażone w tys. zł 

Rok201820192020202120222023 i późniejRazem
Niewykorzystane straty podatkowe2 22920 89519 88636 74112 47621 281113 508

Terminy wygaśnięcia strat podatkowych, od których nie ujęto na dzień 31 grudnia 2016 roku aktywów z tytułu podatku odroczonego przedstawiały się następująco:

Dane wyrażone w tys. zł 

Rok201720182019202020212022 i późniejRazem
Niewykorzystane straty podatkowe5 7116 09318 35220 22140 97924 326115 682