Nasze wyniki

Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR oraz UE, które weszły w życie

Zatwierdzając niniejsze Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa zastosowała następujące zmiany standardów i interpretacji, które zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania przez UE:

 • Zmiany do MSR 7 "Sprawozdanie z przepływów pieniężnych" - Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień – obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Zmiany doprecyzowujące MSR 7 mają na celu poprawę informacji przekazywanych na rzecz użytkowników sprawozdań finansowych o działalności finansowej jednostki. Zmiany wymagają, aby jednostka wystosowała ujawnienia umożliwiające użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę zmian zobowiązań wynikających z działalności finansowej, w tym zarówno zmian wynikających z przepływów pieniężnych jak i niepieniężnych.
 • Zmiany do MSR 12 "Podatek dochodowy" - zatytułowane Rozpoznanie aktywów z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowanych strat - obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku. Zmiana do standardu uściśla konieczność tworzenia aktywa z tytułu podatku odroczonego w przypadku strat z wyceny instrumentów finansowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży. W szczególności zmiana dotyczy instrumentów dłużnych, dla których jednostka powinna rozważyć czy istnieje wystarczający dowód na to, że jest prawdopodobne, aby jednostka zrealizowała ten instrument finansowy za kwotę wyższą niż jego wartość bilansowa.
 • Zmiany do MSSF 12 w wyniku "Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)" - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Zmiany do MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie.

Zastosowanie powyższych zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę Grupy.

Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR oraz UE, które jeszcze nie weszły w życie

Zatwierdzając niniejsze Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania przez UE, ale które nie weszły jeszcze w życie:

 • MSSF 15 "Przychody z umów z klientami" – obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. Standard ten zawiera zasady, które zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów istniejących obecnie w MSSF UE. W szczególności w wyniku przyjęcia nowego standardu przestaną obowiązywać MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowalną oraz związane z nimi interpretacje. Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w sporządzanym sprawozdaniu w taki sposób, aby wskazać transfer towarów lub usług na rzecz klientów w takiej kwocie, która odzwierciedla wysokość wynagrodzenia (tj. płatność), którego Grupa spodziewa się w zamian za te towary lub usługi. Zgodnie z nowymi regulacjami przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami przechodzi w ręce klienta. Standard proponuje 5-etapowe podejście rozpoznania przychodów:
  1) Identyfikacja umów z klientami, przez których rozumie się strony, które zawarły umowę z jednostką w celu nabycia dóbr lub usług, będących efektem zwykłej działalności jednostki, w zamian za wynagrodzenie;
  2) Identyfikacja umownych zobowiązań do wykonania świadczeń,
  3) Określenie ceny transakcji. Ustalając cenę transakcyjną, oprócz wynagrodzenia podstawowego należy dodatkowo rozważyć inne składniki takie jak: wynagrodzenie zmienne; wynagrodzenie niepieniężne, które należy wycenić w wartości godziwej, czynniki związane z finansowaniem ceny (przez sprzedającego lub kupującego) np. dyskonto wynikające z odstępu czasowego miedzy realizacją obowiązku świadczenia a płatnością za jego realizację lub kwoty płacone w związku z realizacją zobowiązań umowy;
  4) Alokacja ceny transakcji do umownych zobowiązań do realizacji świadczeń. Najlepszą podstawą do ustalenia ceny indywidualnej jest cena, za jaką jednostka może oddzielnie sprzedać dane dobro lub usługę.
  5) Ujęcie przychodów w chwili wypełnienia zobowiązań przez jednostkę. Obowiązek realizacji świadczeń uznaje się za spełniony w chwili przeniesienia na klienta kontroli nad dobrami lub usługami będącymi przedmiotem umowy.
 • Objaśnienia do MSSF 15 "Przychody z umów z klientami" - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku oraz później. Zmiana dostarcza dodatkowych wyjaśnień odnośnie pewnych wymagań oraz wprowadza dodatkowe zwolnienie dla jednostek wprowadzających MSSF 15 "Przychody z umów z klientami".
 • MSSF 16 "Leasing" - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku oraz później. Zgodnie z MSSF 16 leasingobiorca ujmuje prawo do użytkowania składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Prawo do użytkowania składnika aktywów jest traktowane podobnie jak inne aktywa niefinansowe i odpowiednio amortyzowane. Zobowiązania z tytułu leasingu wycenia się początkowo w wartości bieżącej opłat leasingowych płatnych w okresie leasingu, zdyskontowanej o stopę zawartą w leasingu, jeżeli jej ustalenie nie jest trudne. Jeżeli nie można łatwo określić tej stopy, leasingobiorca stosuje krańcową stopę procentową.
 • MSSF 9 "Instrumenty finansowe" - kluczowe zmiany wprowadzone przez nowy standard dotyczą:
  1) Zmiany zasad klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, które oparte są o model biznesowy, w którym są zarządzane oraz charakterystykę przepływów pieniężnych. Dotychczas stosowane kategorie aktywów finansowych zostały zastąpione nowymi, tj. wycenianymi według:
  - zamortyzowanego kosztu,
  - według wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody,
  - według wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Zmieniony standard obliguje wycenę udziałów w spółkach nienotowanych w wartości godziwej i znacznie ogranicza dotychczasową możliwość wyceny według kosztu.
  2) Wprowadzenia nowego modelu oceny utraty wartości aktywów finansowych, który zastępuje koncepcję strat poniesionych, koncepcją strat oczekiwanych.
  3) Modelu rachunkowości zabezpieczeń.
Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

Poniżej przedstawiono wpływ na stosowaną politykę (zasady) rachunkowości następujących opublikowanych standardów:

 • MSSF 9 "Instrumenty finansowe" - zmiana zasad klasyfikacji spowoduje zmianę klasyfikacji aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym Grupy. Instrumenty klasyfikowane obecnie do kategorii pożyczek i należności spełniają warunki klasyfikacji do aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu, więc wejście w życie MSSF 9 nie spowoduje zmiany zasad ich wyceny. Udziały i akcje posiadane przez Grupę w spółkach nienotowanych na aktywnych rynkach są obecnie wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa w ramach udziałów w spółkach nienotowanych prezentuje głównie wartość udziałów w Euroterminal Sławków Sp. z o.o. w kwocie 6.021 tysięcy złotych. Aktualnie trwa proces wyceny udziałów spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. przez niezależnego doradcę. W przypadku udziałów w pozostałych spółkach nienotowanych na aktywnych rynkach Grupa nie dysponuje wystarczającymi aktualnymi informacjami w celu ustalenia ich wartości godziwej. Zmiany do polityki rachunkowości zakładają, iż efekt wyceny do wartości godziwej inwestycji w instrumenty kapitałowe będzie ujmowany w pozostałych całkowitych dochodach. Poniżej przedstawiono zmiany w klasyfikacji i wycenie aktywów i zobowiązań finansowych w związku z wejściem w życie MSSF 9.

Dane wyrażone w tys. zł 

Dotychczasowe podejścieMSSF 9
Aktywa finansowe w podziale na kategorie i klasyStan na 31/12/2017 (zbadane)Metoda wycenyAktywa finansowe w podziale na kategorie i klasyMetoda wyceny
Instrumenty finansowe zabezpieczająceInstrumenty finansowe zabezpieczające
Instrumenty pochodne12 047w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochodyInstrumenty pochodnew wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody
Aktywa finansowe dostępne do sprzedażyAktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody
Udziały w spółkach nienotowanych7 286według kosztu pomniejszonego o odpisy aktualizująceInwestycje w instrumenty kapitałowew wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody
Pożyczki i należnościAktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu dostaw i usług688 806według zamortyzowanego kosztuNależności z tytułu dostaw i usługwedług zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu sprzedaży aktywów trwałych111według zamortyzowanego kosztuNależności z tytułu sprzedaży aktywów trwałychwedług zamortyzowanego kosztu
Udzielone pożyczki1 069według zamortyzowanego kosztuUdzielone pożyczkiwedług zamortyzowanego kosztu
Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy253 805według zamortyzowanego kosztuLokaty bankowe powyżej 3 miesięcywedług zamortyzowanego kosztu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty516 776według zamortyzowanego kosztuŚrodki pieniężne i ich ekwiwalentywedług zamortyzowanego kosztu
Razem1 479 900   
 

Wdrożony przez Grupę nowy model oceny utraty wartości aktywów finansowych opiera się na analizie prawdopodobieństwa poniesionych strat kredytowych należności z tytułu dostaw i usług. Prawdopodobieństwo poniesionych strat kredytowych zostało oszacowane na podstawie historycznej analizy odzyskiwalności sald należności z tytułu dostaw i usług w określonych przedziałach wiekowania. Wstępnie ustalona kwota dodatkowego odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług wynikająca z wdrożenia MSSF 9 wynosi 3,3 miliona złotych. Grupa skorzystała z przepisów przejściowych MSSF 9 umożliwiających brak przekształcenia danych porównawczych w zakresie zmian dotyczących klasyfikacji i wyceny oraz utraty wartości aktywów finansowych. Według wstępnych kalkulacji zmiany wynikające z zastosowania MSSF 9 zostaną ujęte na dzień 1 stycznia 2018 roku w następujący sposób:
- należności z tytułu dostaw i usług ulegną zmniejszeniu o kwotę 3,3 miliona złotych,
- aktywa z tytułu podatku odroczonego wzrosną o kwotę 0,6 miliona złotych,
- zyski zatrzymane zostaną zmniejszone o kwotę 2,7 miliona złotych.

Wprowadzone zmiany w zakresie rachunkowości zabezpieczeń w przypadku Grupy dotyczyły głównie kwestii dokumentacyjnych w związku z powyższym wejście w życie MSSF 9 w tym zakresie nie wpłynęło na sytuację finansową i majątkową Grupy.

 • MSSF 15 "Przychody z umów z klientami" - Analizując 5 etapowe podejście do rozpoznania przychodów zgodnie z MSSF 15 Grupa zidentyfikowała w analizowanych umowach (przede wszystkim związanych z transportem kolejowym oraz spedycją) wbudowany element zmiennego wynagrodzenia wynikający przede wszystkim z:
  - możliwości nałożenia kar na klienta w związku z niewywiązaniem się z zapisów umownych dotyczących przewiezienia określonego wolumenu ładunku w okresie trwania umowy;
  - możliwości nałożenia kar na Grupę przez klienta w przypadku nie przewiezienia zleconej masy / niezrealizowania umowy.
  Dotychczas kary te były prezentowane, jako pozostałe przychody lub koszty operacyjne, w zależności od charakteru kary. Zgodnie z nowym standardem od 1 stycznia 2018 roku powyższe kary będą traktowane jako element przychodów ze sprzedaży usług. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w pozostałych przychodach operacyjnych ujęto kary wynikające z braku zlecenia umownego wolumenu masy w kwocie 2,1 miliona złotych. Natomiast w pozostałych kosztach operacyjnych ujęto kary należne klientom Grupy w wysokości 5,6 miliona złotych. Zgodnie z nowym standardem wysokość przychodów ze sprzedaży usług na dzień 31 grudnia 2017 roku w wyniku przekształcenia zostanie obniżona o 3,5 miliona złotych do kwoty 4 637,3 miliona złotych. Na podstawie MSSF 15 C3 a) Zarząd Jednostki dominującej zadecydował, że standard zostanie wdrożony retrospektywnie zgodnie z wymogami MSR 8 "zasady (polityki) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych oraz korygowanie błędów" z możliwością uwzględnienia wskazówek zawartych w punkcie C5. W wyniku przeprowadzonych analiz, nie zidentyfikowano, aby zastosowanie tego podejścia skutkowało korektą kapitałów własnych Grupy na dzień pierwszego zastosowania.
 • MSSF 16 "Leasing" - wstępna analiza wpływu MSSF 16 na stosowane zasady rachunkowości wykazała, iż Grupa będzie musiała ująć retrospektywnie w sprawozdaniu finansowym istotne zobowiązania z tytułu leasingu oraz prawa do użytkowania aktywów (głównie grunty, budynki i budowle), które obecnie są objęte długoterminowymi umowami leasingu operacyjnego, najmu bądź dzierżawy. Obecnie Grupa jest w trakcie szczegółowej identyfikacji umów podlegających nowym wymogom standardu oraz wstępnego opracowywania możliwych modeli wyceny i ujęcia powyższych umów w sprawozdaniu finansowym. Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie liczbowego wpływu MSSF 16 na sprawozdanie finansowe Grupy.

Grupa dokonała analizy potencjalnego wpływu pozostałych wymienionych wyżej standardów, interpretacji i zmian do standardów na stosowaną przez Grupę politykę (zasady) rachunkowości i w ocenie Zarządu Jednostki dominującej nie spowodują one istotnego wpływu na aktualnie stosowaną politykę (zasady) rachunkowości.

Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE, które nie weszły w życie

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE i nie weszły w życie:

 • Zmiany do MSSF 2 "Płatności na bazie akcji" zatytułowane Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji - obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku. Niniejsza zmiana do MSSF 2 wyjaśnia, że wartość godziwą płatności opartych na akcjach rozliczanych w środkach pieniężnych należy ustalać w taki sam sposób, jak w przypadku płatności rozliczanych w instrumentach kapitałowych. Zmiana standardu wprowadziła wymóg urealnienia zobowiązania poprzez uwzględnienie każdej zmiany wartości w wyniku finansowym przed zmianą klasyfikacji ze zobowiązań na kapitał własny. Koszt ujęty po modyfikacji bazuje na wartości godziwej z dnia modyfikacji. Zmiana wprowadziła wyjątek, zgodnie z którym płatność środków pieniężnych do organu skarbowego jest traktowana, jako część rozliczenia w formie instrumentów kapitałowych. Jednostka powinna ujawnić szacunkową kwotę, jaką spodziewa się wpłacić do organu skarbowego z tytułu tego podatku. Na moment pierwszego zastosowania tej zmiany, reklasyfikacja zobowiązania na kapitał własny nie będzie miała wpływu na wynik finansowy.
 • Zmiany do MSR 19 "Świadczenia pracownicze" - Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie). Zmiany wymagają aby po zmianie planu zastosować zaktualizowane założenia do wyceny w celu ustalenia bieżących kosztów usług i odsetek netto za pozostałą część okresu sprawozdawczego (wydany w dniu 7 lutego 2018 roku).
 • Interpretacja KIMSF 22 zatytułowana Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe - obowiązująca w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku. Interpretacja wyjaśnia ujęcie transakcji obejmujących otrzymanie lub zapłatę zaliczki w walucie obcej.
 • Zmiany do MSR 40 "Nieruchomości inwestycyjne" zatytułowane Reklasyfikacja nieruchomości inwestycyjnych - obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku. Zmiany poruszają kwestię czy nieruchomość inwestycyjna w budowie powinna zostać przeniesiona z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych, jeśli nastąpi wyraźna zmiana w jej użytkowaniu.
 • MSSF 17 "Umowy ubezpieczeniowe" - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku oraz później. Celem standardu jest wprowadzenie jednolitych, sformalizowanych zasad rachunkowości, mających zastosowanie do kontraktów ubezpieczeniowych. Nowy standard stanowi, że zobowiązania ubezpieczeniowe wycenia się według bieżącej wartości realizacji zobowiązania oraz wprowadza jednolite zasady wyceny i prezentacji dla wszystkich rodzajów umów ubezpieczenia. MSSF 17 zastępuje MSSF 4 "Umowy ubezpieczeniowe" i powiązane interpretacje.
 • Interpretacja KIMSF 23 zatytułowana Niepewność w zakresie ustalania podatku dochodowego - obowiązująca w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku. Interpretacja ma zastosowanie przy ustalaniu dochodu do opodatkowania (straty podatkowej), podstawy opodatkowania, niewykorzystanych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych, stawek podatkowych, jeśli istnieje niepewność co do sposobu traktowania podatku dochodowego zgodnie z MSR 12.
 • Zmiany do MSSF 9 "Instrumenty finansowe" zatytułowane Przedpłaty z ujemną kompensatą - obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku. Zmiany te umożliwiają jednostkom wycenianie według zamortyzowanego kosztu niektórych aktywów finansowych podlegających przedpłacie z tak zwaną ujemną kompensatą.
 • Zmiany do MSR 28 "Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach" zatytułowane Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - obowiązujące w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku. Zmiany wyjaśniają jak jednostka powinna zastosować MSSF 9 dla długoterminowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, które stanowią część inwestycji netto.
 • Zmiany do różnych standardów "Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017)" - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).

Grupa dokonała analizy potencjalnego wpływu wymienionych wyżej standardów, interpretacji i zmian do standardów na stosowaną przez Grupę politykę (zasady) rachunkowości i w ocenie Zarządu Jednostki dominującej nie spowodują one istotnego wpływu na aktualnie stosowaną politykę (zasady) rachunkowości.