O Raporcie

Tabela GRI

I.p.INFORMACJAPODSTAWA               STRONA
Strategia i analiza
1.Oświadczenie ze strony najważniejszych rangą decydentów w organizacji (np. prezesa, dyrektora generalnego lub osoby zajmującej podobne wysokie stanowisko) o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla organizacji oraz strategii działania organizacji w celu realizacji założeń zrównoważonego rozwojuG4-1
Profil organizacji
1.Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szansG4-2
2.Nazwa organizacjiG4-3
3.Podstawowe marki, produkty i usługiG4-4
4.Lokalizacja siedziby głównej organizacjiG4-5
5.Liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcieG4-6
6.Charakter własności oraz forma prawnaG4-7
7.Rynki obsługiwane przez organizację (podział geograficzny, obsługiwane sektory oraz typy klientów i beneficjentów)G4-8
8.Skala działalności organizacjiG4-9
9.Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płećG4-10
10.Procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracyG4-11
11.Opis łańcucha dostaw organizacjiG4-12
12.Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostawG4-13
13.Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożnościG4-14
14.Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosujeG4-15
15.Członkostwo w stowarzyszeniach (np. branżowych) oraz organizacjach krajowych lub międzynarodowychG4-16
Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice
1.Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-ventureG4-17
2.Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów, a także stosowanie zasad definiowania treści raportuG4-18
3.Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportuG4-19
4.Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacjiG4-20
5.Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacjiG4-21
6.Wpływ zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmianG4-22
7.Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektówG4-23
Zaangażowanie interesariuszy
1.Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizacjęG4-24
2.Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszyG4-25
3.Podejście organizacji do angażowania interesariuszy uwzględniające częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy oraz podanie, czy  któryś z procesów zaangażowania był podjęty specjalnie w celu sporządzenia raportuG4-26
Ład korporacyjny
1.Struktura organu zarządzającego organizacji, między innymi komitety najwyższego organu zarządzającegoG4-34
2.Skład najwyższego organu zarządzającego oraz jego komitetówG4-38
Etyka
1.Wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci kodeksów postępowania oraz kodeksów etykiG4-56
2.Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, np. infolinie etyczneG4-57
3.Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, takie jak przekazywanie tych kwestii do bezpośrednich przełożonych, mechanizmy informowania opinii publicznej przez sygnalistów (whistleblowing) o naruszeniach lub infolinieG4-58

Wskaźniki szczegółowe

I.p.INFORMACJAPODSTAWA               STRONA
Kategoria ekonomiczna
 Wyniki ekonomiczneG4-EC1
 Pośredni wpływ ekonomicznyG4-EC7
Kategoria środowiskowa
 EmisjeG4-EN15
 Ścieki i odpadyG4-EN23
 Zgodność z regulacjamiG4-EN29
 TransportG4-EN30
 OgólneG4-EN31
Kategoria społeczna
 PRAKTYKI ZATRUDNIANIA i GODNEJ PRACY
 ZatrudnienieG4-LA1
 ŚwiadczeniaG4-LA2
 Bezpieczeństwo i higiena pracyG4-LA6
 Szkolenia i edukacjaG4-LA9
 Różnorodność i równość szansG4-LA12