Nasze wyniki

Wyniki i perspektywy

GRI G4-EC1

Budowanie wartości Grupy

solidne wyniki finansowe

Budowanie wartości Grupy

Komentarz do przychodów operacyjnych

W całkowitych przychodach z działalności operacyjnej Spółki największy udział stanowią przychody ze sprzedaży usług (98,6% w 2017 r. przy 98,7% w 2016 r.). Przychody ze sprzedaży usług obejmują głównie: przychody z tytułu kolejowych usług przewozowych oraz spedycyjnych, przychody bocznicowe i trakcyjne oraz pozostałe przychody, które głównie obejmują przychody z: wynajmu składników majątku, usług wsparcia administracyjnego, usług wsparcia eksploatacyjnego oraz napraw taboru i pozostałych napraw. Pozostałą część przychodów z działalności operacyjnej PKP CARGO S.A. stanowią przychody ze sprzedaży materiałów, które obejmują, m.in. sprzedaż złomu stalowego i żeliwnego oraz pozostałe materiały. W skład przychodów z działalności operacyjnej zalicza się również pozostałe przychody operacyjne obejmujące m. in. zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, zmianę stanu odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, odsetki od należności handlowych i pozostałych, otrzymane kary i odszkodowania, przychody z tytułu rozwiązania rezerw oraz inne pozycje.

Wzrost przychodów z tytułu kolejowych usług przewozowych oraz spedycyjnych o 353,3 mln zł, tj. o 11,4% r/r do poziomu 3 449,3 mln zł wynikał intensyfikacji działań handlowych, co przełożyło się na wysoki wzrost przewozów.

Wzrost przychodów z tytułu sprzedaży materiałów o 1,4 mln zł, tj. o 12,7% r/r, był spowodowany głównie wzrostem sprzedaży pozostałych materiałów, jednocześnie Spółka na bieżąco kontynuuje program likwidacji zbędnego, niewykorzystywanego oraz przestarzałego taboru.

Wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 5,7 mln zł, tj o 18,0% r/r na skutek wyższych otrzymanych kar i odszkodowań w wysokości 10,7 mln zł, tj. o 74,3% r/r, głównie od kontrahentów Spółki za realizację przewozów niezgodnie z umową, przy spadku dodatnich różnic kursowych o 3,4 mln zł w wyniku zmiany kursów walutowych.

Komentarz do kosztów operacyjnych

W 2017 r. koszty działalności operacyjnej wzrosły o 159,0 mln zł, tj. o 4,8% r/r, do poziomu 3 440,6 mln zł. Skorygowane koszty działalności operacyjnej w 2017 r. wzrosły o 186,4 mln zł, tj. o 5,7 % r/r. Przyczyną wyższych kosztów operacyjnych w 2017 r. był głównie wzrost kosztów usług obcych, kosztów świadczeń pracowniczych oraz materiałów i energii.

W 2017 r. odnotowano spadek kosztów amortyzacji i odpisów aktualizujących o 34,2 mln zł, tj. o 7,2% r/r do poziomu 440,6 mln zł, głównie w wyniku wystąpienia w 2017 r. zdarzenia jednorazowego (aktualizacja wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego oraz rozwiązanie części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników taboru kolejowego w kwocie -27,4 mln zł). Skorygowane koszty amortyzacji i odpisów aktualizujących spadły o 6,8 mln zł, tj. o 1,4% r/r.

W 2017 r. o 32,6 mln zł, tj. o 6,1% r/r zwiększyły się koszty zużycia materiałów i energii głównie z powodu wyższych przewozów towarowych. Koszty zużycia paliwa wzrosły o 25,4 mln zł, tj. o 24,0% r/r, na co wpłynął większy udział przewozów realizowanych w trakcji spalinowej w wyniku utrudnień na liniach PLK i objazdów, w szczególności w relacji z Bogdanki do Elektrowni w Kozienicach. Ponadto zanotowano wzrost zużycia energii elektrycznej, gazowej i wody również na skutek wzrostu przewozów, przy niższym jednostkowym koszcie zmiennym oraz przy poprawie efektywności przewozów, co skutkowało poprawą miernika jednostkowego zużycia energii trakcyjnej w kraju.

Koszty usług obcych zwiększyły o 86,7 mln zł, tj. o 8,0% r/r i wyniosły 1 165,2 mln zł. Głównym powodem wzrostu kosztów usług obcych było poniesienie wyższych opłat za dostęp do linii zarządców infrastruktury o 56,3 mln zł, tj. o 8,6% r/r, spowodowanego wzrostem przewozów towarowych. Jednocześnie w ramach usług obcych wzrosły koszty usług transportowych o 28,2 mln zł, tj. o 28,5% r/r m.in. w wyniku wyższych kosztów spedycji.

W 2017 r. odnotowano wzrost kosztów świadczeń pracowniczych, które osiągnęły poziom 1 149,1 mln zł, tj. 5,5% wyższy r/r (1 089,1 mln zł w 2016 r.). Było to wynikiem podwyżki wynagrodzeń w Spółce od 1 września 2017 r., a także zmianą wartości rezerw pracowniczych. Jednocześnie w Spółce zanotowano spadek ilości zatrudnienia o 521 etatów r/r  w wyniku naturalnych odejść pracowników.

Pozostałe koszty rodzajowe w 2017 r. zwiększyły się o 1,3 mln zł, tj. o 3,1% r/r, głównie z powodu wyższych kosztów ubezpieczeń o 1,1 mln zł, tj. o 14,0% r/r na skutek wyższych składek na ubezpieczenie.

W 2017 r. wartość sprzedanych materiałów wzrosła o 0,7 mln zł, tj. 9,0% do poziomu 8,4 mln zł proporcjonalnie do wzrostu przychodów ze sprzedaży materiałów.

Pozostałe koszty operacyjne w 2017 r. wzrosły o 8,7 mln zł, tj. o 30,6% r/r do poziomu 37,0 mln zł. Wpływ na zmianę tej pozycji miały ruchy na rezerwach, w szczególności dotyczące utworzonej rezerwy na umowy rodzące obciążenia w wysokości 9,1 mln zł.

Komentarz do EBITDA

Wynik na działalności operacyjnej powiększony o pozycję „Amortyzacja i odpisy aktualizujące” określany jako EBITDA, wyniósł 591,8 mln zł w 2017 r. i wzrósł o 148,1 mln zł, tj. o 33,4% r/r. Korekta aktualizacji wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego oraz rozwiązania części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników taboru kolejowego w 2017 r. nie wpływa na wynik EBITDA.

Komentarz do wyniku netto

Wynik netto wyniósł 94,0 mln zł w 2017 r. i wzrósł o 162,5 mln zł r/r. Skorygowany wynik netto w 2017 r. wyniósł 71,8 mln zł i wzrósł o 140,3 mln zł r/r na skutek opisanych powyżej zmian przychodów, kosztów oraz zapłaconego podatku dochodowego.

  

OUTLOOK na 2018

Rok 2017 był dobrym okresem dla rynku kolejowego transportu towarowego w Polsce, co w rezultacie miało także bezpośrednie przełożenie na wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO. Wolumen ładunków przetransportowanych przez wszystkich uczestników rynku towarowych przewozów kolejowych zwiększył się w tym okresie o 7,8% r/r do poziomu 239,4 mln ton, co jednocześnie oznacza przełamanie obserwowanego od 2013 r. trendu spadkowego. Ponieważ rynek przewozów kolejowych jest silnie skorelowany z ogólną koniunkturą panującą w gospodarce, a także sytuacją na poszczególnych rynkach produktowych, tj. paliw stałych (głównie węgla kamiennego), kruszyw i innych materiałów budowlanych, rud żelaza i metali czy produktów rafinacji ropy naftowej, mocne tempo krajowego wzrostu PKB oraz poprawiająca się sytuacja w poszczególnych branżach sprzyjały intensyfikacji przewozów w ub.r.

Paliwa stałe

Kluczową dla towarowych przewozów kolejowych gałęzią gospodarki pozostaje wydobycie i transport paliw stałych (głównie węgla kamiennego), których udział w całkowitej przewiezionej przez kolej masie towarowej wyniósł 40,4% w 2017 r.1 W ub.r. pozytywnie na kondycję polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego wpływał stopniowy wzrost cen węgla energetycznego i koksowego na rynku krajowym i globalnym, co w rezultacie przełożyło się na wyższe przychody ze sprzedaży surowca. Dodatkowo, w obliczu mocnego spadku krajowych wolumenów wydobycia i zapasów węgla, a jednocześnie utrzymującego się dużego zapotrzebowania na ten surowiec ze strony energetyki zawodowej i odbiorców prywatnych, zintensyfikowaniu uległy dostawy węgla kamiennego z zagranicy.

1 Główny Urząd Statystyczny

W nadchodzących kwartałach można oczekiwać kontynuacji powyższych trendów – w ocenie analityków rynkowych popyt na węgiel energetyczny i koksujący pozostanie mocny, czemu sprzyjać będzie zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną z uwagi na szybkie tempo wzrostu gospodarczego, a także prognozowany stabilny wzrost produkcji w sektorach stalochłonnych (rosnący popyt na koks). W obliczu niewystarczającej podaży surowca ze strony polskich kopalń (w których poziom inwestycji w nowe ściany wydobywcze nie będzie, zdaniem analityków, rekompensował redukcji wydobycia), będzie to skutkowało koniecznością pokrycia krajowego zapotrzebowania droższym importem z zagranicy. W rezultacie, w ocenie analityków branżowych, w 2018 r. należy oczekiwać wzrostu krajowych cen węgla energetycznego o około 15,0% r/r. W dłuższym terminie, negatywnie na poziomy krajowego wydobycia surowca (a tym samym wolumeny zlecane do przewozu) może natomiast oddziaływać spadek cen węgla na rynkach globalnych (w wyniku słabszego niż w ubiegłych latach wzrostu popytu), a także stopniowe ograniczenie jego roli w krajowym miksie energetycznym, co sugeruje przyjęty w styczniu 2018 r. „Program dla sektora górnictwa kamiennego w Polsce”.

Kruszywa i materiały budowlane

Rok 2017 przyniósł także silny wzrost przewozów kruszyw i innych materiałów budowlanych, których udział w transportowanej przez kolej masie towarowej wyniósł 21,3%. Głównym czynnikiem wpływającym na przewozy artykułów budowlanych był zwiększony popyt ze strony odbiorców, w obliczu stopniowej intensyfikacji inwestycji infrastrukturalnych finansowanych przy współudziale funduszy UE w ramach perspektywy wydatkowej na lata 2014-2020.  Wzrost wydatków infrastrukturalnych był bezpośrednio widoczny w rosnących wolumenach produkcji budowlano-montażowej, której dynamika odnotowała wzrost o 12,1% w ujęciu rok do roku.

W horyzoncie nadchodzących kwartałów można spodziewać się utrzymania korzystnej koniunktury na rynkach materiałów budowlanych, co ma swoje podłoże w kontynuacji już realizowanych, ale także zaplanowanych dużych inwestycji publicznych w ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych” oraz „Krajowego Programu Kolejowego”, przy wydatnym wsparciu funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej. Zdaniem prezesa Polskiego Związku Producentów Kruszyw, rynek może dynamicznie się rozwijać do 2020 r., ze średnioroczną dynamiką wzrostu wynoszącą 5-10%. Zgodnie z informacjami GDDKiA, w samym 2018 r. planowane jest oddanie do eksploatacji blisko 450 km nowych dróg krajowych, w tym odcinków tras S3 (Zielona Góra-Bolków), S7 (Koszwały-Kazimierzowo), S8 (Wyszków-Prosienica), a także obwodnic Radomia, Koszalina, Wałcza, Olsztyna i Kłodzka. Natomiast spółka PKP PLK planuje na 2018 r. inwestycje w infrastrukturę kolejową na poziomie 10 mld zł, w porównaniu do wydatków w wysokości 5,4 mld PLN w ub.r. Ryzykiem dla tempa realizacji inwestycji infrastrukturalnych (a tym samym wolumenów dostępnej do przewozu masy towarowej kruszyw i innych materiałów budowlanych) jest natomiast możliwa kumulacja przewozów kruszyw w kolejnych kwartałach. Przy trwających pracach modernizacyjnych na trakcji kolejowej oraz ograniczonych możliwościach taborowych przewoźników, może to powodować trudności w obsłudze zgłaszanej do przewozu masy towarowej. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są także sygnalizowane przez przedsiębiorstwa budowlane rosnące niedobory siły roboczej, co przekłada się na wzrost presji na podwyżki płac. W rezultacie, rosnące koszty firm z branży budowlanej wpływają na podwyższenie ich ofert przetargowych, co może stwarzać trudności w sprawnym rozstrzyganiu licznych postępowań przetargowych.

Paliwa płynne

Wprowadzone regulacje mające na celu ograniczenie szarej strefy, wraz z silnym tempem wzrostu PKB wpłynęły na dynamiczny wzrost rynku paliw płynnych w Polsce w 2017 r., a ich udział w transportowanej przez kolej masie towarowej wyniósł 7,0%. W 2018 r. można oczekiwać dalszego stabilnego (choć mniejszego niż w ub.r.) zwiększenia popytu na paliwa płynne.

W kierunku wzrostu zapotrzebowania na paliwa w Polsce oddziaływać będzie w dalszym ciągu korzystna koniunktura gospodarcza (zużycie oleju napędowego jest silnie skorelowane z dynamiką wzrostu PKB), a także implementacja kolejnych regulacji mających na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie paliw (m.in. rozszerzenie systemu monitorowania przewozów na transport kolejowy). Dodatkowo, wzrost dochodów gospodarstw domowych jest zazwyczaj powiązany ze zwiększeniem się liczby rejestrowanych samochodów, a tym samym mocniejszym popytem na paliwa płynne. Jednocześnie duży wpływ na poziomy cen paliw na krajowym rynku (a pośrednio i na popyt na paliwa) będzie mieć przyszła ścieżka globalnych cen ropy (analitycy spodziewają się lekkiego wzrostu cen tego surowca w porównaniu do ub.r.) oraz zachowanie kursu dolara, w którym są one denominowane.  Ewentualne osłabienie złotego względem dolara może bowiem sprzyjać wzrostom cen ropy wyrażonych w krajowej walucie, a w konsekwencji wpłynąć na podwyższenie cen i ograniczenie popytu na paliwa płynne.

Rudy i metale

W 2017 r. koniunktura w sektorze przemysłowym w Polsce była najlepsza od 2011 r., co pośrednio przełożyło się na zwiększone przewozu rud czy metali (ich łączny udział w kolejowym transporcie towarowym był równy 7,5%). W ub.r. produkcja przemysłowa ogółem zwiększyła się o 6,5% r/r wobec 3,1% r/r w 2016 r., a sektor przetwórstwa przemysłowego odnotował wzrost równy 7,3% r/r. Dynamiczny rozwój przemysłu przełożył się na zwiększony popyt na metale. Zgodnie z szacunkami Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, krajowe zużycie wyrobów stalowych w 2017 roku było równe blisko 13,5 miliona ton, wobec 13,1 milionów ton w 2016 roku. W rezultacie wzrosła także podaż stali - w ub.r. produkcja stali w Polsce wzrosła o 15,1% r/r do 10,3 mln ton, tj. najwyższego poziomu od 2007 r. Korzystnie na sytuację w krajowym sektorze hutniczym wpływały także antydumpingowe narzędzia wprowadzone przez Komisje Europejską mające na celu ochronę rynku stali, czy polepszanie relacji kosztu złomu w stosunku do rudy żelaza i węgla koksowego.

W 2018 r. popyt na stal powinien pozostawać silny, z uwagi na spodziewany dalszy stabilny wzrost jej konsumpcji w Unii Europejskiej, a także w Polsce (m.in. większe zapotrzebowanie ze strony budownictwa w związku z przyśpieszeniem realizacji projektów infrastrukturalnych). W kierunku zwiększenia podaży stali i innych metali oddziaływać powinien także wzrost ich cen, czemu sprzyjać ma szybkie tempo globalnego wzrostu gospodarczego (w tym w szczególności gospodarki Chin).