Nasze wyniki

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Dane wyrażone w tys. zł 

   Pozostałe składniki kapitału własnego     
 Kapitał zakładowyKapitał zapasowyZyski / (straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych
po okresie zatrudnienia
Zyski / (straty) związane z instrumentem zabezpieczającym
w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznychZyski
zatrzymane
Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującejPrzypadający udziałom niedającym kontroliRazem
Stan na 1/01/2017 roku (przekształcone*)2 239 346618 66613 521(2 074)60 494330 3253 260 278-3 260 278
Wynik netto za rok obrotowy-----81 67381 673-81 673
Pozostałe całkowite dochody
za rok obrotowy (netto)
--(29 146)22 571(598)-(7 173)-(7 173)
Całkowite dochody razem--(29 146)22 571(598)81 67374 500-74 500
Pozostałe zmiany za rok obrotowy-640---(640)---
Stan na 31/12/2017 roku (zbadane)2 239 346619 306(15 625)20 49759 896411 3583 334 778-3 334 778
          
Stan na 1/01/2016 roku (przekształcone*)2 239 346619 407(3 880)1 10132 024463 3563 351 354-3 351 354
Wynik netto za rok obrotowy-----(133 772)(133 772)-(133 772)
Pozostałe całkowite dochody
za rok obrotowy (netto)
--17 401(3 175)28 470-42 696-42 696
Całkowite dochody razem--17 401(3 175)28 470(133 772)(91 076)-(91 076)
Pozostałe zmiany za rok obrotowy-(741)---741---
Stan na 31/12/2016 roku (przekształcone*)2 239 346618 66613 521(2 074)60 494330 3253 260 278-3 260 278

(*) przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w Nocie 4 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.