Nasze wyniki

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dane wyrażone w tys. zł 

 NotaStan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (przekształcone*)Stan na 01/01/2016 (przekształcone*)
AKTYWA   
Aktywa trwałe    
Rzeczowe aktywa trwałe104 687 9824 700 5504 719 748
Aktywa niematerialne1143 92755 83166 437
Nieruchomości inwestycyjne 1 2051 2571 309
Inwestycje w jednostkach
wycenianych metodą praw własności
1253 61058 21957 240
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności161 8362 2235 074
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe1310 5378 6499 849
Pozostałe długoterminowe aktywa niefinansowe1414 72625 98732 666
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9133 583107 554104 587
Aktywa trwałe razem 4 947 4064 960 2704 996 910
Aktywa obrotowe    
Zapasy15148 464121 189128 513
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności16729 535639 866654 116
Należności z tytułu podatku dochodowego 1152 7932 748
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe13263 6708924 046
Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe1435 59327 27713 281
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty17516 776755 919276 191
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży18--44 061
Aktywa obrotowe razem 1 694 1531 547 9361 122 956
     
AKTYWA RAZEM 6 641 5596 508 2066 119 866
     
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA    
Kapitał własny    
Kapitał zakładowy192 239 3462 239 3462 239 346
Kapitał zapasowy19619 306618 666619 407
Pozostałe składniki kapitału własnego 4 87211 447(2 779)
Różnice kursowe z przeliczenia
sprawozdań jednostek zagranicznych
 59 89660 49432 024
Zyski zatrzymane 411 358330 325463 356
Kapitał własny razem 3 334 7783 260 2783 351 354
Zobowiązania długoterminowe    
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki211 312 6291 273 605460 577
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego2291 055140 923193 500
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobowiązania
251 5781 84525 953
Rezerwy długoterminowe z tytułu świadczeń pracowniczych26558 547525 571603 621
Pozostałe rezerwy długoterminowe2722 44626 42028 886
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe23-1 042155 198
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego9107 418106 675118 353
Zobowiązania długoterminowe razem 2 093 6732 076 0811 586 088
Zobowiązania krótkoterminowe    
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki21249 701197 803253 592
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego2248 04059 56765 416
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe zobowiązania
25749 736670 021739 509
Rezerwy krótkoterminowe z tytułu świadczeń pracowniczych26104 00699 256100 383
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe2759 72624 95017 856
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe23272118 8892 174
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 6271 3613 494
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 213 1081 171 8471 182 424
Zobowiązania razem 3 306 7813 247 9282 768 512
     
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 6 641 5596 508 2066 119 866

(*) przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w Nocie 4 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.