Nasze wyniki

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku [metoda pośrednia]

Dane wyrażone w tys. zł 

 NotaRok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 116 433(150 924)
Korekty:   
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych6574 051596 178
Utrata wartości aktywów trwałych6(27 166)25 414
(Zysk) / strata ze zbycia i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, aktywów  niematerialnych oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (4 573)(1 558)
(Zysk) / strata na działalności inwestycyjnej 225(724)
(Zysk) / strata z tytułu różnic kursowych (7 904)1 473
(Zysk) / strata z tytułu odsetek, dywidendy 24 75831 945
Udział w (zysku) / stracie jednostek
wycenianych metodą praw własności
12(806)(3 461)
Otrzymane / (zapłacone) odsetki 3 106(523)
Otrzymany / (zapłacony) podatek dochodowy (55 322)(6 633)
Pozostałe korekty28(22 858)24 069
Zmiany w kapitale obrotowym:   
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności
28(94 779)14 214
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów283 08010 119
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów28(18 991)(10 337)
Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań
2848 606(37 213)
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań finansowych28(5 649)(37 441)
Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu rezerw 68 528(74 549)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 600 739380 049
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów
trwałych i aktywów niematerialnych
 (511 090)(588 094)
Wpływy z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 9 06513 927
Wydatki z tytułu nabycia pozostałych aktywów finansowych -(111)
Wpływy ze sprzedaży i likwidacji pozostałych aktywów finansowych 876932
Wpływy z tytułu otrzymanych odsetek 9 062566
Wpływy z tytułu otrzymanych dywidend 5 1873 087
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek (117)(133)
(Wydatki) / wpływy z tytułu lokat bankowych powyżej 3 miesięcy (253 000)1 259
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (740 017)(568 567)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej   
Wydatki z tytułu leasingu finansowego24(59 632)(67 393)
Zapłacone odsetki od leasingu24(6 095)(8 556)
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów / pożyczek24366 3321 004 598
Spłata kredytów / pożyczek24(255 210)(257 855)
Zapłacone odsetki od kredytów / pożyczek24(28 053)(16 753)
Dotacje otrzymane 22513 803
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi (114 744)-
Pozostałe wydatki dotyczące działalności finansowej (2 251)(3 984)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (99 428)663 860
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (238 706)475 342
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego17755 919276 191
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych (437)4 386
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:17516 776755 919
o ograniczonej możliwości dysponowania1735 4448 607