Nasze wyniki

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku

GRI G4-EC1

Dane wyrażone w tys. zł 

 NotaRok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Przychody ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych5 4 640 8084 341 874
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 51 84530 085
Pozostałe przychody operacyjne745 95839 310
Przychody z działalności operacyjnej razem 4 738 6114 411 269
Amortyzacja i odpisy aktualizujące6546 885621 592
Zużycie materiałów i energii6706 468675 000
Usługi obce61 618 7161 573 059
Podatki i opłaty 38 98736 256
Koszty świadczeń pracowniczych61 508 7161 442 301
Pozostałe koszty rodzajowe657 58055 494
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39 13222 066
Pozostałe koszty operacyjne767 127117 572
Koszty działalności operacyjnej razem 4 583 6114 543 340
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 155 000(132 071)
Przychody finansowe820 16738 925
Koszty finansowe859 54061 239
Udział w zyskach / (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności128063 461
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 116 433(150 924)
Podatek dochodowy934 760(17 152)
ZYSK / (STRATA) NETTO 81 673(133 772)
    
POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY   
Pozostałe całkowite dochody podlegające
przeklasyfikowaniu w wynik finansowy
   
Efektywną część zysków / (strat) związanych z instrumentem
zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych
 27 865(3 920)
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji
pozostałych całkowitych dochodów
9(5 294)745
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań
finansowych jednostek zagranicznych
 (598)28 470
Pozostałe całkowite dochody podlegające
przeklasyfikowaniu w wynik finansowy razem
 21 97325 295
Pozostałe całkowite dochody niepodlegające
przeklasyfikowaniu w wynik finansowy
   
Zyski / (straty) aktuarialne programów określonych
świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
26(35 982)21 482
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji
pozostałych całkowitych dochodów
96 836(4 081)
Pozostałe całkowite dochody niepodlegające
przeklasyfikowaniu w wynik finansowy razem
 (29 146)17 401
Suma pozostałych całkowitych dochodów (7 173)42 696
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 74 500(91 076)
    
Zysk / (strata) netto przypadający:   
Akcjonariuszom jednostki dominującej 81 673(133 772)
Udziałom niedającym kontroli --
Suma całkowitych dochodów przypadających:   
Akcjonariuszom jednostki dominującej 74 500(91 076)
Udziałom niedającym kontroli --
    
Zysk / (strata) na akcję (w PLN na jedną akcję)   
Podstawowy201,82(2,99)
Rozwodniony201,82(2,99)