Nasze wyniki

Partnerstwo społeczno - biznesowe

GRI G4-26, G4-EC7

Pełna szacunku i profesjonalna postawa względem interesariuszy jest elementem procesu wzmacniania pozycji Grupy PKP CARGO jako nowoczesnego i samodzielnego operatora logistycznego. Biznes społecznie odpowiedzialny w PKP CARGO oznacza koncepcję prowadzenia działalności, która wspiera tworzenie pozytywnych i trwałych relacji ze społeczeństwem i otoczeniem biznesowym oraz zrównoważone oddziaływanie na środowisko, przy jednoczesnym wspieraniu realizacji celów biznesowych.

Realizując tę koncepcję, Grupa promuje działania CSR poprzez łączenie odpowiedzialnej postawy względem pracowników, kontrahentów i środowiska naturalnego, z profesjonalnym realizowaniem celów biznesowych.

Swoje działania kieruje na poprawę warunków i środowiska w społeczności i otoczeniu, w którym funkcjonuje. Przykładem tego są starania na rzecz ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, zarówno w odniesieniu do środowiska pracy, jak i przewożonych ładunków. Dzięki wykorzystaniu bezzałogowej floty dronów, wzrósł poziom bezpieczeństwa, znacząco ograniczona została kradzież przewożonych towarów (niemal o połowę).

Ponadto, Grupa PKP CARGO jest partnerem dialogu, którego celem jest identyfikowanie potrzeb, oczekiwań pracowników i społeczeństwa oraz odpowiednie reagowanie i dostosowywanie się do nich.

Dialog społeczny w PKP CARGO S.A. jest oparty na zasadach wypływających z przepisów powszechnie obowiązujących, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz porozumień określających wzajemne zobowiązania stron dialogu społecznego w Spółce. Podstawową formę dialogu stanowią cykliczne spotkania mające na celu omówienie bieżących, istotnych dla pracodawcy i pracowników zagadnień, odbywające się, co do zasady, na szczeblu zakładu raz w miesiącu, a na szczeblu Spółki raz na kwartał. Spółka respektuje i doskonali zasady współdziałania partnerów społecznych, co sprzyja wdrażaniu nowoczesnych, prorozwojowych rozwiązań dla podniesienia konkurencyjności i efektywności firmy w warunkach spokoju społecznego. Przykładem działań na rzecz doskonalenia dialogu społecznego były przeprowadzone w 2017 roku, z inicjatywy strony pracodawcy, wspólnie z przedstawicielami innych spółek sektora kolejowego, Warsztaty Partnerskiego Dialogu, które przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczestników w budowaniu kultury dialogu i współuczestniczącego przywództwa w realizacji procesów biznesowych.

Jako jeden z największych pracodawców w Polsce, Grupa PKP CARGO w 2017 r. rozpoczęła prace nad wprowadzeniem rozwiązań systemowych wspierających zatrudnienie nowych pracowników. Działania te wchodzą w zakres trzech głównych  programów:

  • Program stażowy – program dedykowany absolwentom szkół średnich i uczelni wyższych oraz studentom studiów zaocznych, którego celem będzie uzupełnienie zatrudnienia przez osoby, które nie posiadają doświadczenia zawodowego lub z niewielkim stażem (do roku), które po zakończeniu 3 m-cznego płatnego stażu będę miały możliwość dalszego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Docelowo przejmą zadania osób odchodzących na emeryturę. 
  • Program stypendialny – program w ramach którego, zostanie nawiązana współpraca z technikami i szkołami branżowymi II stopnia kształcącymi w zawodach kolejowych. W ramach współpracy uczniowie ostatnich klas, spełniający określone kryteria otrzymają stypendia fundowane przez PKP CARGO a po zakończeniu nauki i uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych znajdą zatrudnienie w Spółce.
  • Współpraca z lokalnymi PUP – program, dzięki któremu kandydaci do pracy uzyskają podstawowe uprawnienia do wykonywania pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego ale także na stanowiskach związanych z utrzymaniem.

Dodatkowo, w 2017 r. nawiązano współpracę z  Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie reaktywowania szkolnictwa zawodowego poprzez przygotowanie projektów nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach kolejowych.

Grupa PKP CARGO aktywnie uczestniczy również w rozmowach dotyczących zmian otoczenia formalno- prawnego – w kwietniu 2017 r. odbyło się spotkanie Prezesa PKP CARGO z Dyrektorem CER dotyczące kwestii regulacji unijnych w sprawie redukcji hałasu na kolei oraz działań w zakresie wyrównywania zasad funkcjonowania przewoźników kolejowych i drogowych, w maju 2017 r. delegacja PKP CARGO z przedstawicielami Zarządu uczestniczyła w Brukseli w spotkaniach dotyczących agendy transportowej UE, w czerwcu 2017 r. natomiast uczestniczyła w Berlinie w regionalnej konferencji SERA nt. Jednolitego Obszaru Kolejowego (Single European Railway Area Conference Central).

Wśród projektów CSR realizowanych w roku 2017 na szczególną uwagę zasługują następujące trzy projekty:

1. PSYCHOLOGICZNE WSPARCIE POWYPADKOWE

PWP „PSYCHOLOGICZNE WSPARCIE POWYPADKOWE dla pracowników drużyn trakcyjnych, pozostałych pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz członków stałych komisji kolejowych”. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym poprzez wsparcie psychologiczne czynnika ludzkiego. Projekt realizowany we wszystkich jednostkach organizacyjnych obejmuje ponad 7000 pracowników. Poprzez realizację projektu Psychologicznego Wsparcia Powypadkowego zwiększa się bezpieczeństwo ruchu kolejowego. PKP CARGO otrzymało wyróżnienie UTK w II edycji Konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie szynowym.

2. PKP CARGO mecenasem zabytków techniki kolejowej

PKP CARGO, jako największy towarowy przewoźnik kolejowy w Polsce i główny mecenas zabytków techniki kolejowej, od 14 lat utrzymuje historyczny tabor kolejowy w małopolskiej Chabówce oraz wspólnie z wielkopolskimi jednostkami samorządu terytorialnego współfinansuje działalność ponad 100-letniej Parowozowni w Wolsztynie, która od 1 stycznia 2017 roku posiada status Instytucji Kultury.

PKP CARGO promuje także tradycje kolejnictwa, organizując w Chabówce:„Parowozjadę”, „Lato z Parowozami”, „Małopolskie Szlaki turystyczne”, skansen w Chabówce.

PKP CARGO współpracuje również z organizacjami społecznymi non-profit działającymi na rzecz ochrony zabytków kolejnictwa, rozwoju kolejowego ruchu turystycznego oraz promocji turystyki, wspierając je finansowo i technicznie.

3. „BIEGAMY POMAGAMY”

PKP CARGO ma kilkuletnią historię realizacji projektu Firma Przyjazna Bieganiu, która opierała się na dwóch filarach. Jeden to sportowy, propagujący aktywność fizyczną, realizowany poprzez udział naszych zespołów w maratonach, także zagranicznych, a drugi to filar pomocowy. Pracownicy PKP CARGO biegając, pomagali beneficjentom fundacji organizującej bieg.

Zaangażowanie pracowników oraz decyzja Zarządu o dodatkowym partnerskim zaangażowaniu w projekt biegowy przyczyniły się do zebrania kwoty ponad 1,6 mln zł. Zebrana kwota była przeznaczona na pomoc konkretnym beneficjentom fundacji, najczęściej osobom po amputacji kończyn.