Nasze wyniki

Otoczenie makroekonomiczne

Polska gospodarka

Ikonka informacyjnaZgodnie z szybkim szacunkiem GUS opublikowanym w dniu 14 lutego 2018 r., dynamika wzrostu PKB w Polsce przyspieszyła w IV kwartale 2017 r. do 5,1% r/r z 4,9% r/r w III kwartale 2017 r. (dane niewyrównane sezonowo). Choć tempo wzrostu okazało się nieznacznie słabsze od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, którzy spodziewali się wyniku na poziomie 5,2% r/r1, było jednocześnie najszybsze od IV kwartału 2011 roku.  W rezultacie, średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyniosło 4,6% w 2017 r. wobec 2,9% w 2016 r., co oznacza, że polska gospodarka rozwijała się najbardziej dynamicznie od 2011 r.2

Czynnikiem najsilniej oddziałującym na wzrost gospodarczy odnotowany w 2017 r. była konsumpcja prywatna (wzrost o średnio +4,8% r/r), wspierana przez transfery socjalne w ramach programu Rodzina 500+ i poprawiającą się sytuację na krajowym rynku pracy3. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2017 r. obniżyła się do poziomu 6,6%, co jest najniższym poziomem odnotowanym od 1991 r.4 Jednocześnie zgodnie z danymi GUS, w 2017 r. przeciętne nominalne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększyło się o 5,5% r/r, a w wartościach realnych o 3,4% r/r tj. do poziomu 4271,51 zł5. Tylko w IV kwartale 2017 r. odnotowano nominalny wzrost wynagrodzeń równy 7,1% r/r, co wskazuje na tempo wzrostu płac najwyższe od III kwartału 2007 r., tj. okresu sprzed Globalnego Kryzysu Finansowego.

Kolejnym istotnym czynnikiem korzystnie wpływającym na wzrost PKB w 2017 r. były inwestycje, których dynamika silnie przyspieszyła w II połowie  2017 r. W konsekwencji, średnioroczna stopa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe była równa +5,4%, w porównaniu do spadku w wysokości -7,9% r/r odnotowanego w 2016 r.6 Dynamice inwestycji, w szczególności w  sektorze publicznym, sprzyjał bardziej dynamiczny w porównaniu do 2016 r. napływ funduszy strukturalnych UE w ramach perspektywy wydatkowej na lata 2014-2020, a także lepszy sentyment wśród przedsiębiorstw i najwyższy od 2008 r. poziom wykorzystania mocy produkcyjnych7

Pozytywnie na wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. oddziaływał również eksport netto,  ale jego kontrybucja do PKB zmniejszyła się w porównaniu do 2016 r. i 2015 r.

1 ISBnews
2 Główny Urząd Statystyczn
3 Business Insider
4 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
5 Główny Urząd Statystyczny
6 Główny Urząd Statystyczny
7 NBP: Raport o Inflacji. Listopad 2017.

Dynamika PKB w Polsce w latach 2012-2017 rocznie oraz prognoza na lata 2018-2019Źródło: GUS (zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto za lata 2012-2016 z dnia 23.10.2017 r.); prognoza NBP (listopad 2017 r.)

Czeska gospodarka

Zgodnie ze wstępnymi danymi Czeskiego Urzędu Statystycznego (ČSÚ), wyrównana sezonowo dynamika wzrostu PKB w Czechach w IV kwartale 2017 r. wyniosła 0,5% kw/kw oraz 5,1% r/r , wobec 5,0% r/r w III kwartale 2017 r.1. Osiągnięty przez czeską gospodarkę wynik w IV kwartale 2017 r. był słabszy od prognoz Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej, które spodziewało się tempa wzrostu gospodarczego na poziomie odpowiednio 0,7% kw/kw oraz 5,3% r/r. Średnioroczna dynamika wzrostu PKB w Czechach w 2017 r. była równa 4,5%, znacznie przewyższając tempo ekspansji gospodarki z 2016 r. (2,5% r/r)2. W wartościach nieodsezonowanych dynamika PKB wyniosła w 2017 r. 4,3% r/r wobec 2,6% r/r w 2016 r.

Zgodnie z informacjami Czeskiego Urzędu Statystycznego (ČSÚ) do wzrostu PKB w 2017 r. kontrybuowały wszystkie składniki  zagregowanego popytu, w szczególności eksport netto i wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych. W 2017 r. dobrze radził sobie zarówno czeski przemysł jak i lokalny sektor usług.

Silne tempo wzrostu gopodarczego miało pozytywny wpływ na rynek pracy – zatrudnienie w Czechach wzrosło w 2017 r. o 1,6% r/r. W 2017 r. średnie tempo wzrostu inflacji CPI według danych Czeskiego Banku Centralnego (ČNB) było najszybsze w  okresie ostatnich pięciu lat i ukształtowało się na poziomie 2,5% r/r tj.  w górnym przedziale toleracji powyżej celu inflacyjnego ČNB ( 2,0%).

1 Czeski Urząd Statystyczny
2 Czeski Urząd Statystyczny

Dynamika realnego PKB w Czechach w latach 2012-2016 oraz prognozy na lata 2017-2019 r. – dane niewyrównane sezonowoŹródło: Komisja Europejska, Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej

Przemysł w Polsce

Kondycja krajowego rynku kolejowych przewozów towarowych jest mocno skorelowana z ogólną koniunkturą panującą w głównych gałęziach przemysłowych w Polsce – w szczególności górnictwie, budownictwie i hutnictwie. Jest to powiązane z wiodącą rolą tych grup towarowych w całkowitym wolumenie transportowanych przez kolej ładunków. Na wolumen towarowych przewozów kolejowych w Polsce wpływ ma również kondycja takich branż jak paliwowa, przetwórstwa metali, przemysłu chemicznego, przemysłu drzewnego czy przesyłu ładunków skonteneryzowanych.

W 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu ogółem1 zwiększyła się o 6,5% r/r, wobec wzrostu o 3,1% r/r w 2016 r. W ostatnim kwartale 2017 r. średnie tempo wzrostu produkcji przemysłowej było równe 8,4% r/r, tj. było najwyższe od IV kwartału 2011 r., przekraczając zarówno wynik z III kwartału 2017 r. (6,3% r/r), jak z półrocza 2017 r. (5,8% r/r)2.

1 przedsiębiorstwa o liczbie pracowników powyżej 9 osób
2 Główny Urząd Statystyczny

Przemysł górniczy

W 2017 r. wydobyto w Polsce 65,8 mln ton węgla kamiennego, co oznacza spadek o 5,0 mln ton r/r (-6,8% r/r)1. W 2017 r. spadła również całkowita sprzedaż węgla  osiągając poziom 66,3 mln ton (-9,3% r/r). Jednocześnie stan zapasów węgla kamiennego stopniowo obniża się, a na przykopalnianych składach na koniec grudnia 2017 r. znajdowało się niespełna 1,7 mln ton tego surowca (wobec 2,5 mln ton i 5,8 mln ton odpowiednio w grudniu 2016 i 2015 r.).2 W obliczu niższego wydobycia krajowego
i jednocześnie utrzymującego się dużego zapotrzebowania na surowiec ze strony energetyki zawodowej i odbiorców prywatnych, zintensyfikowaniu uległy dostawy węgla kamiennego z zagranicy.  Import tego surowca w 2017 r. był równy 14,4 mln ton, a w 2016 r. wyniósł 8,3 mln ton, wzrost o 73,5% r/r3.

Zgodnie z danymi Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) największym odbiorcą węgla kamiennego pozostaje energetyka zawodowa. W 2017 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 165 852 GWh i była wyższa o 2,0% r/r Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych cieplnych opalanych węglem kamiennym zmniejszyła się w 2017 r. o 1,8% r/r, co pośrednio wpłynęło na skurczenie się udziału elektrowni opalanych węglem kamiennym w całkowitej produkcji energii o 1,9 p.p. r/r do  poziomu 48,2%4.

Pozytywnie na kondycję krajowego sektora górnictwa węgla kamiennego oddziaływał natomiast wzrost cen węgla koksowego i energetycznego na rynku krajowym i globalnym, co w rezultacie przełożyło się na wyższe przychody z jego sprzedaży. Zgodnie z informacjami Agencji Rozwoju Przemysłu, w 2017 r. całkowite przychody sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce wyniosły 20,5mld zł (przeszło +14,0% r/r). W rezultacie, zysk netto branży górniczej za 2017 r. był równy 3,6mld zł, w porównaniu do straty w wysokości 0,7mld zł odnotowanej w 2016 r.5

Ceny węgla w portach morskich, takich jak Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia i Richards Bay (ARA) są również istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację krajowego sektora górnictwa węgla kamiennego. Grudzień 2017 r. przyniósł kontynuację trwających od maja 2017 r. wzrostów cen węgla energetycznego w portach ARA w ujęciu miesiąc do miesiąca do poziomu 94,7 USD za tonę. W całym 2017 r. średnia cena węgla energetycznego ARA wzrosła natomiast o średnio 41,9% r/r do poziomu 84,2 USD za tonę. Nie licząc przejściowych spadków, które miały miejsce późną zimą 2016 r. oraz wiosną 2017 r., ceny węgla energetycznego na rynkach globalnych znajdowały się w trendzie wzrostowym od kwietnia 2016 r. (kiedy ceny tego surowca zanotowały długoletnie minima wynoszące poniżej 50 USD/t), na co wpływ miał m.in. dynamiczny rozwój światowej gospodarki, a także podejmowane przez Chiny próby restrukturyzacji lokalnego sektora górniczego, wpływające na niższą podaż tego surowca na rynkach światowych. Od połowy stycznia 2018 r. można jednak zaobserwować silny spadek cen węgla w portach ARA, na co wpływ ma m.in. ograniczony popyt na węgiel z racji wzrostu produkcji energii z wiatru w Niemczech6. Ceny ARA odnotowały spadek pomimo silnych wzrostów cen węgla w rejonie Pacyfiku i Australii, w obliczu m.in. zniesienia przez Chiny kontyngentów importowych na surowiec energetyczny7.

1 Główny Urząd Statystyczny
2 Polski Rynek Węgla
3 Eurostat
4 Polskie Sieci Elektroenergetyczne
5 Agencja Rozwoju Przemysłu
6 http://www.energetyka24.com
7 cire.pl

Aktualne indeksy cenowe węgla na rynku europejskim ARA* w porównaniu do RB**

Aktualne indeksy cenowe węgla na rynku europejskim ARA* w porównaniu do RB**

*ARA – Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia;
** RB – Richards Bay (RPA)

Źródło: Wirtualny Nowy Przemysł

Przemysł hutniczy

W 2017 r. wyprodukowano w Polsce 10,5 mln ton stali surowej, wobec 9,2 mln ton w 2016 r. (+15,1% r/r)1. Produkcja wyrobów walcowanych na gorąco w 2017 r. wyniosła 9,8 mln wzlędem 8,8 mln ton w 2016 r. (+10,9% r/r). W podanym okresie uzyskano całkowite przychody ze sprzedaży metali w wysokości 55,1 mld zł (realny wzrost o 11,5% r/r), natomiast przychody z tytułu sprzedaży wyrobów z metali wyniosły w 2017 r. 93,66 mld zł, (realny wzrost o 10,7% r/r) Produkcja koksu w Polsce zmniejszyła się natomiast w 2017 r. o 0,5 mln ton r/r (-4,7% r/r) do poziomu 9,3 mln ton.

W 2017 r. produkcja stali wzrosła również w otoczeniu zewnętrznym krajowej gospodarki, zarówno w Europie, jak i wśród czołowych światowych wytwórców (Chiny, Indie i Japonia). Zgodnie z informacjami World Steel Association, całkowity wolumen stali surowej wytworzonej przez 66 zrzeszone kraje (odpowiadające za około 99% światowej produkcji) wyniósł 1 674,7 mln ton (wzrost o 5,5% r/r)2.

Produkcja stali w Unii Europejskiej była w tym okresie równa 168,7 mln ton (wzrost o 4,1% r/r).

Zgodnie z danymi Europejskiego Stowarzyszenia Stalowego (Eurofer) jawne zużycie stali w Unii Europejskiej zwiększyło się o  1,1% r/r w III kwartale 2017 r., wobec spadku zużycia o -0,4% r/r w II kwartale 2017 r.3 Dostawy lokalnych (europejskich) producentów stali na rynek wzrosły w tym okresie o 4,4% r/r, natomiast import z krajów trzecich skurczył się o blisko 14,0% r/r. Stanowi to odwrócenie trendów obserwowanych w I połowie 2017 r., kiedy import stali z krajów ościennych był większy o prawie 8% r/r, a producenci europejscy odnotowali silny spadek dostaw. Zmiana wynikała głównie ze wzrostów globalnych cen stali (ograniczających międzynarodową konkurencyjność krajów ościennych), a także z anty-dumpingowych regulacji wprowadzonych przez Komisję Europejską w celu ochrony rodzimego rynku.

Analitycy Eurofer oczekują, że w IV kwartale 2017 r. nastąpiła kontynuacja powyższych trendów, a w rezultacie jawne zużycie stali zwiększyło się w 2017 r. o 1,9% r/r. Jednocześnie produkcja w sektorach stalochłonnych wzrosła w III kwartale 2017 r. o  4,6% r/r (głównie z uwagi na silny wzrost produkcji budownictwa, wytwórstwa rur stalowych oraz maszyn), a w całym 2017  r. wzrost jest szacowany na 4,7% r/r - co byłoby tożsame z najszybszym tempem ekspansji sektorów wykorzystujących stal od 2011 r.

1 Główny Urząd Statystyczny
2 World Steel Association
3 Eurofer

W kolejnych kwartałach popyt na stal powinien pozostawać silny, z uwagi na spodziewany dalszy stabilny wzrost jej konsumpcji w Unii Europejskiej.

Eksperci Eurofer prognozują, że realna konsumpcja stali wzrośnie średnio o 1,8% r/r w 2018 r. i 1,6% r/r w 2019 r., co będzie odpowiadało szacowanemu przez analityków wzrostowi produkcji w sektorach stalochłonnych, o odpowiednio 2,2% r/r w 2018 r. i 1,8% r/r w 2019 r. W rezultacie, oczekiwany jest wzrost jawnego zużycia (podaży) stali o 1,9% r/r w 2018 r. i 1,4%  r/r w 2019 r. W kierunku zwiększenia produkcji stali oddziaływać będzie także dalszy prognozowany wzrost jej cen na rynku. W ocenie ekspertów MEPS International, trend wzrostowy cen stali, obserwowany w 2016 i 2017 r., będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach, czemu sprzyjać będzie zastosowanie przez KE środków ochrony rynku1.

Przemysł budowlany

Produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyrażona w cenach stałych zwiększyła się w 2017 r. o  12,1%  r/r w porównaniu do spadku o 14,1% r/r w 2016 r.2W samym IV kwartale 2017 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 17,6% r/r, co oznacza przekroczenie tempa wzrostu obserwowanego w III kwartale 2017 r. (wzrost o 13,0% r/r), a także I połowie 2017 r. (wzrost o 7,6% r/r). Jednocześnie jest to najwyższa średnia dynamika produkcji budowlano-montażowej odnotowana na przestrzeni kwartału od 2011 r., tj. okresu boomu budowlanego przed EURO 2012 w Polsce. 

Za intensyfikację inwestycji (a tym samym wydatków infrastrukturalnych) w 2017 r. odpowiadał przede wszystkim zwiększony napływ funduszy strukturalnych UE w ramach perspektywy wydatkowej na lata 2014-2020. Niepłynne przejście z pespektywy wydatkowej 2007-2013 do perspektywy na lata 2014-2020 i związane z tym opóźnienia w wydatkowaniu funduszy unijnych, przyczyniły się do głębokich spadków dynamiki nakładów kapitałowych w Polsce, o średnio -7,9% r/r w 2016 r. Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, w 2017 r. tempo wzrostu inwestycji przyspieszyło średnio do 5,4% r/r, natomiast w samym IV kwartale 2017 r. dynamika nakładów kapitałowych wyniosła 11,3% r/r3.

Do wzrostu inwestycji w Polsce przyczynia się obecnie głównie sektor publiczny. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, w III kwartale 2017 r. wydatki inwestycyjne sektora instytucji rządowych i samorządowych zwiększyły się o 22,2% r/r, z czego jednostki samorządu terytorialnego (JST) wykazały wzrost o 44,1% r/r4. Spodziewana szybsza absorpcja środków w ramach funduszy UE powinna sprzyjać dynamice nakładów kapitałowych sektora publicznego także w 2018 r., szczególnie w kontekście zaplanowanych na jesień br. wyborów samorządowych w Polsce.

Jednym z flagowych projektów w ramach inwestycji infrastrukturalnych realizowanych z budżetu centralnego i przez samorządowych oraz w współfinansowanych ze środków UE jest budowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Polsce. Dnia 12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę modyfikującą postanowienia wieloletniego programu infrastrukturalnego „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”. Zgodnie z obecnym podziałem środków, całkowite wydatki mają wynieść 196,4 mld zł w okresie 2014-2020, z ich kulminacją w latach 2018-20205. Z kolei według dokonanej w grudniu 2017 r. nowelizacji, planowane całkowite wydatki na infrastrukturę kolejową w toku realizacji „Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku” są szacowane na 66,4 mld zł.6

1 http://hutnictwo.wnp.pl/
2 Główny Urząd Statystyczny
3 Główny Urząd Statystyczny, Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2017 r., Luty 2018
4 Ministerstwo Finansów
5 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
6 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

  

 

Przemysł w Czechach

W 2017 r. produkcja przemysłowa w Czechach zwiększyła się o 5,7% w porównaniu do  2016  r.1W  IV  kwartale 2017 r. wzrost wyniósł 7,3% r/r, wobec 5,0% r/r w III kwartale 2017 r. i  5,3%  r/r w I połowie 2017 r.

Spośród wyodrębnianych przez CZSO gałęzi przemysłu, w kierunku wzrostu produkcji całego sektora w 2017 r. najmocniej oddziaływały m.in. produkcja chemikaliów i artykułów chemicznych (wzrost o +19,6% r/r), produkcja wyrobów komputerowych, elektronicznych i optycznych (+9,9% r/r), produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i innych preparatów farmaceutycznych (+9,8% r/r), produkcja urządzeń elektrycznych (+9,6% r/r), produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (+9,1% r/r), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (+7,9% r/r) czy też produkcja maszyn i urządzeń (+7,3% r/r). Zmniejszył się natomiast poziom aktywności w takich branżach jak produkcja pozostałego sprzętu transportowego (spadek o 11,1% r/r), naprawa i montaż maszyn i urządzeń (- 6,4%  r/r) oraz górnictwo i wydobywanie (-6,1% r/r).

Całkowite przychody z działalności przemysłowej (wyrażone w cenach bieżących) zwiększyły się w 2017 r. o 6,5% r/r, w tym przychody z tytułu działalności eksportowej wzrosły o 6,3% r/r, a sprzedaż krajowa (obejmująca także eksport pośredni, czyli przy wykorzystaniu przedsiębiorstw spoza sektora przemysłowego) zwiększyła się o 6,7% r/r.

Dobrze o kondycji czeskiego sektora przemysłowego świadczą również ostatnie odczyty wskaźnika wyprzedzającego PMI (Purchasing Managers’ Index). W grudniu 2017 r. osiągnął on wartość 59,8 pkt, a w całym 2017 r. wyniósł średnio 57,1 pkt, w porównaniu do 53,0 pkt w 2016 r. Wartości powyżej 50,0 pkt świadczą o utrzymującym się ożywieniu w sektorze przemysłowym. W styczniu 2018 r. wskaźnik PMI ustabilizował się na poziomie z grudnia, tj. 59,8 pkt, a jego komponent związany z bieżącą produkcją osiągnął najwyższy poziom od lutego 2011 r. Stabilnie rosły również nowe zamówienia (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) oraz zatrudnienie2.

Przemysł górniczy

W IV kwartale 2017 r. na terenie Czech wydobyto 1,6 mln ton węgla kamiennego (wzrost o 1,9% r/r)3. W całym 2017 r. wydobycie węgla kamiennego osiągnęło natomiast poziom 5,5 mln ton, co oznacza spadek wydobycia o 19,3% r/r. Tak silny spadek wydobycia węgla kamiennego w Czechach jest bezpośrednim skutkiem zakończenia eksploatacji tego surowca w kopalni Paskov w marcu 2017 r. oraz trwających procesów restrukturyzacyjnych w sektorze górniczym. Przyjęty przez Sąd Okręgowy w Ostrawie program restrukturyzacji czeskiej spółki górniczej OKD przewiduje bowiem stopniowe wygaszanie należących do przedsiębiorstwa zakładów górniczych. W dalszej kolejności zamykane mają być kopalnie Darków i Łazy (do końca 2018 r.) oraz CSA i CSM odpowiednio w 2021 r. i 2023 r. W rezultacie, zdaniem analityków, w 2018 r. można oczekiwać dalszego ograniczenia wydobycia do poziomu ok. 4,6 mln ton.

1 Czeski Urząd Statystyczny
2 IHS Markit
3 Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej

Wydobycie węgla kamiennego w Republice Czeskiej kwartalnie w latach 2015-2017 (w tys. ton)Źródło: Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej

Przemysł hutniczy

Przemysł hutniczy w Republice Czeskiej obejmuje przede wszystkim dwie branże: przetwórstwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz odlewnictwo metali. Głównymi determinantami popytu na wyroby sektora hutniczego w Czechach są przemysł motoryzacyjny, budownictwo oraz inżynieria mechaniczna. Do  kluczowych barier rozwoju branży hutniczej zaliczają się natomiast wysokie koszty związane z transportem innym niż morski czy wodny śródlądowy, co wynika z braku bezpośredniego dostępu Czech do morza i jednoczesnej lokalizacji tego kraju w znacznym oddaleniu od wykorzystywanych w transporcie akwenów. Wymusza to na branży hutniczej konieczność oparcia się na droższym transporcie kolejowym1. Ponadto, zgłaszane przez przedsiębiorstwa rosnące niedobory wykwalifikowanej siły roboczej przyczyniają się do wzrostu presji na podwyżki wynagrodzeń, a tym samym pośrednio wpływają na wyższe jednostkowe koszty pracy. W rezultacie, spada międzynarodowa cenowa konkurencyjność wyrobów czeskiej branży hutniczej.

W 2017 r. produkcja w każdej z trzech głównych kategorii przemysłu hutniczego  zmniejszyła się w porównaniu do 2016 r. Zgodnie z danymi Steel Federation a.s., produkcja stali surowej wyniosła w 2017 r. łącznie 4,6 mln ton ( spadek o 14,2% r/r). Produkcja surówki hutniczej obniżyła się w danym okresie do poziomu 3,7 mln ton (-11,4% r/r) a wolumen wytworzonych wyrobów walcowanych na gorąco skurczył się do 4,6 mln ton (-10,2% r/r)2.

Przemysł budowlany

W 2017 r. produkcja budowlano-montażowa w Czechach zwiększyła się o 1,7% r/r, w tym produkcja budowlana ogółem wzrosła w podanym okresie o 5,0% r/r, a wolumen produkcji budownictwa inżynieryjnego skurczył się o 5,7% r/r3.

W IV kwartale 2017 r. wolumen produkcji budowlano-montażowej w Czechach wzrósł natomiast o  1,7%  r/r, a produkcji budowlanej ogółem o 3,2% r/r, z kolei dynamika produkcji budownictwa inżynieryjnego obniżyła się o 1,8% r/r.

Korzystną koniunkturę można również zauważyć analizując skalę napływu funduszy strukturalnych UE, liczbę wydanych pozwoleń na budowę i ich wartość, zleceń budowlanych, mieszkań w budowie i mieszkań oddanych do użytku.

W ciągu całego 2017 r. łączna wartość transferów kapitałowych z UE do Czech wyniosła 3,0 mld euro, z czego ok. 1,3 mld euro wypłacono w ramach funduszy spójności, a kolejne 1,2 mld euro w ramach funduszy rozwoju regionalnego UE.  Łącznie w perspektywie wydatkowej na lata 2014-2020 na rzecz gospodarki czeskiej zarezerwowano blisko 22 mld euro, co powinno sprzyjać intensyfikacji prac infrastrukturalnych w kolejnych kwartałach4.

1 National Training Fund, o.p.s., “Manufacture of basic metals and fabricated metal products”
2 The Steel Federation a.s.
3 Czeski Urząd Statystyczny
4 Eurostat

Przemysł samochodowy

Z uwagi na wieloletnią tradycję produkcji samochodów, dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową oraz wykwalifikowaną siłę roboczą, Republika Czeska jest jednym z kluczowych producentów pojazdów silnikowych w Europie. Wysoka liczba zatrudnionych w branży motoryzacyjnej oraz systematyczny wzrost produkcji pojazdów sprawiają, iż ten segment produkcji przemysłowej stał się jednym z najsilniejszych stymulatorów rozwoju czeskiej gospodarki. Obecnie czeski przemysł motoryzacyjny zatrudnia ponad 150 tys. osób oraz odpowiada za ponad 20% czeskiej produkcji przemysłowej i czeskiego eksportu1.

Do największych producentów aut osobowych prowadzących w 2017 r. działalność na terytorium Republiki Czeskiej zaliczają się: Škoda Auto a.s. (60,7% udziału w rynku produkcji aut), Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (25,2% udziału), a także TPCA Czech s.r.o. (Toyota, Peugeot, Citroën) posiadający 14,1% udziału. Gałąź przemysłu motoryzacyjnego wytwarzającą w 2017 r. samochody dostawcze i autobusy tworzyły następujące podmioty: Iveco Czech Republic a.s. (udział równy 88,6%), SOR Libchavy spol. s.r.o. (10,2% udziału) oraz inni producenci (1,2% udziału)2.

W 2017 r. przemysł motoryzacyjny w Czechach odnotował historyczne poziomy produkcji, do czego przyczynił się m.in. dynamiczny wzrost światowej i czeskiej gospodarki, skutkujący pośrednio wzrostem popytu na pojazdy silnikowe w gospodarce czeskiej i jej otoczeniu makroekonomicznym.

Zgodnie z ostatnimi wypowiedziami prezesa Automotive Industry Association, w nadchodzących kwartałach należy jednak oczekiwać niższej dynamiki wzrostu sektora produkcji pojazdów silnikowych w Republice Czeskiej, z uwagi na prognozowane wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w Czechach oraz strefie euro3.

Przewozy intermodalne

Transport kontenerów zyskuje stopniowo coraz większe znaczenie w przewozach kolejowych w Republice Czeskiej. Zgodnie z aktualnie dostępnymi danymi Eurostatu za 2016 r., wolumen przewiezionych przez kolej na terytorium Czech kontenerów wyniósł 1,57 mln TEU (twenty-foot equivalent unit) wzrost o 5,9% r/r. Od 2009 r. przewozy kontenerów wyrażone w TEU zwiększyły się natomiast w sumie o 75,9% r/r4.

Spółka AWT będąca częścią Grupy PKP CARGO jest właścicielem terminalu intermodalnego Paskov, powstałego w 2007 r. na terenie dawnej kopalni Paskov. Strategiczna lokalizacja terminalu na mapie transportowej Europy pozwala na realizację szybkich połączeń z wiodącymi europejskimi portami i terminalami, takimi jak Hamburg, Rotterdam, Bremerhaven, Koper, Triest, Gdańsk i Gdynia, czy też innymi terminalami czeskimi w Pradze, Mielniku i Lovosicích. Obecna powierzchnia terminalu to 31 tys. m2 i ma on całkowitą pojemność równą 2,4 tys. TEU. Spółka AWT świadczy w nim kompleksowe usługi w zakresie przeładunku, magazynowania czy też spedycji kontenerów.

Terminal Paskov przechodzi obecnie rozbudowę, która w znacznej części jest finansowana przez środki pochodzące z UE (łączna kwota wsparcia projektu to 5,9 mln euro). Po jej zakończeniu (tj. w 2020 r.) całkowita powierzchnia bazy przeładunkowej wzrośnie do 71 tys. m kw., a całkowity potencjał przeładunkowy terminala podwoi się, osiągając poziom 4,8 tys. TEU.

1 https://www.czechinvest.org
2 Auto SAP
3 Auto SAP
4 Eurostat