Nasze wyniki

Komentarz Prezesa Zarządu

GRI G4-DMA

Krzysztof Mamiński, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie 26.10.2017 r. - 26.03.2018 r.

 Miniony rok był bardzo udany pod względem uzyskanych wyników finansowych i eksploatacyjnych. Znacząco wzrosły przychody Grupy PKP CARGO przy jednoczesnym zachowaniu dużej dyscypliny kosztowej. Bardzo cieszy dodatni wynik netto i jego wzrost w porównaniu do 2016 r. W każdym kolejnym miesiącu 2017 r. przewozy zarówno pod względem masy towarowej, jak i w ujęciu pracy przewozowej, były większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Sprzyjała temu m.in. dobra koniunktura w przemyśle, rozwój polskich portów morskich oraz wzrost tempa inwestycji infrastrukturalnych. Godny podkreślenia jest również wzrost wskaźnika EBITDA, co dowodzi silniejszego zaangażowania Grupy w odnowę jej potencjału taborowego i zaplecza naprawczego.

Bezpośredni wpływ na uzyskane wyniki w 2017 r. miały zawierane przez nas kolejne ważne umowy handlowe, m.in. z największymi firmami z branży wydobywczej, energetyki i hutnictwa. Cieszymy się, że nasze oferty okazały się na tle konkurencji najkorzystniejsze. Grupa PKP CARGO jest głównym partnerem branży górniczej i energetycznej. Odpowiadamy za 2/3 rynku przewozów węgla w Polsce według pracy przewozowej. Kontynuując współpracę z Grupą PKP CARGO, nasi kontrahenci potwierdzają wysoką ocenę jakości naszych usług i rynkowe doświadczenie, co jest zarówno dużym wyzwaniem, jak i powodem do satysfakcji.

Dowodem coraz większej aktywności Grupy PKP CARGO na rynkach zagranicznych jest wzrost wykonywanej tam pracy przewozowej. Grupa jest dobrze przygotowana do tych ambitnych wyzwań w zakresie organizacyjnym, technologicznym, a także w zakresie potencjału kadry menedżerskiej i logistycznego know-how. Ponadto, prowadzimy aktywne działania w celu poprawy handlowej atrakcyjności obsługi kontenerowej i organizacji przewozów kolejowych. Jednym z priorytetowych kierunków ekspansji Grupy PKP CARGO na rynkach międzynarodowych są przewozy między Chinami i Europą przez Polskę po Nowym Jedwabnym Szlaku.

Świadcząc usługi logistyczne na najwyższym poziomie, chcemy utrzymać korzystny trend również w 2018 r. Sprzyjać temu powinny uruchamiane sukcesywnie wielomiliardowe inwestycje współfinansowane z funduszy UE w modernizację linii i tworzenie spójnej sieci połączeń kolejowych, które wpłyną na poprawę funkcjonowania transportu towarowego. Liczę też, że powrót do koncepcji bezpieczeństwa energetycznego opartego na własnych zasobach paliwowych oraz wprowadzenie regulacji UE dotyczących opłat dla transportu drogowego, wpłynie na poprawę konkurencyjności kolei. Grupa PKP CARGO dysponuje ogromnym potencjałem, który będziemy chcieli jak najlepiej wykorzystać w interesie polskiej gospodarki, naszych klientów i akcjonariuszy.”