Nasza strategia

Strategia na lata 2016 - 2020

Strategia CARGO'20

Infografika o strategii CARGO'20

Rozwój działalności Grupy PKP CARGO w kolejnych okresach sprawozdawczych pozostanie zgodny z obowiązującą strategią Grupy na lata 2016-2020, której głównym celem jest kształtowanie i doskonalenie działalności wiodącego operatora logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej w oparciu o cztery filary:

Filar I. Lider na rynku przewozów krajowych

Działalność Grupy na polskim rynku kolejowych przewozów towarowych ukierunkowana jest na umocnienie pozycji lidera w zakresie obsługi wszystkich grup towarowych obsługiwanych transportem kolejowym. Prognozowana i obserwowana charakterystyka rynku (w tym m.in. planowane liczne inwestycje infrastrukturalne, trendy w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym i chemicznym) stanowi dla Grupy priorytet w zakresie kształtowania i zabezpieczania aktywów i właściwej oferty. Oczekiwanym efektem działań są zarówno satysfakcja odbiorców usług, jak również wzrost realizowanej pracy przewozowej oraz marżowości usług. Niezależnie od działań ukierunkowanych na konkurencyjność i wysoką jakość usług Grupy PKP CARGO w obecnym otoczeniu rynkowym, Grupa prowadzi szereg działań nakierowanych na promowanie transportu kolejowego, których oczekiwanym efektem jest wzrost udziału kolei w przemyśle transportowym, kształtując w ten sposób fundamenty oraz dodatkową przestrzeń do dalszego rozwoju.

Filar II. Znacząca pozycja na rynku międzynarodowym

Ambicją Grupy jest dalszy dynamiczny rozwój oraz kształtowanie znaczącej pozycji w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej. Aktywność w obszarze obsługi przewozów międzynarodowych oparta jest na certyfikatach bezpieczeństwa cz. B uprawniających PKP CARGO S.A. do samodzielnej realizacji przewozów na terenie 7 państw UE. Działalność przewozowa Grupy wspierana jest wyspecjalizowanymi w spedycji międzynarodowej spółkami zależnymi. Istotnym elementem rozwoju strategicznego Grupy PKP CARGO na rynkach zagranicznych jest obsługa przewozów z/do portów Morza Północnego oraz Morza Adriatyckiego. Kluczowym i perspektywicznym projektem dynamicznie rozwijanym przez Grupę są przewozy z/do Chin. Należy zauważyć, iż walorem dla Grupy są ukształtowane strategiczne alianse z partnerami zagranicznymi. Grupa konsekwentnie realizuje strategię rozwoju przewozów międzynarodowych na głównych korytarzach transportowych w kierunku północ-południe i wschód-zachód. Wykorzystując efekt synergii z podmiotami Grupy AWT, zwiększana będzie obecność w obsłudze rynków tzw. Trójmorza miedzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Filar III. Lider rynku intermodalnego w CEE

Z uwagi na obserwowany dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych oraz dostrzeganą perspektywę dalszego wzrostu konteneryzacji towarów transportowanych w ruchu międzynarodowym, kluczowym filarem rozwoju działalności Grupy PKP CARGO jest aktywność i budowanie silnej pozycji międzynarodowej w obsłudze przedmiotowej grupy towarowej. Rozwój Grupy na rynku intermodalnym oparty jest na doskonaleniu logistyki produktu, wdrażaniu nowoczesnych technologii zarządzania procesami przewozowymi, kształtowaniu nowych kanałów dystrybucji usługi oraz budowaniu kompetencji w zakresie działalności operatora intermodalnego oferując swoim klientom miejsca na stale, regularnie uruchamianych serwisach. Ważnym elementem rozwoju produktów intermodalnych jest aktywność PKP CARGO S.A. w obsłudze przewozów na linii  Nowego Jedwabnego Szlaku.  Obsługa towarów przewożonych z Chin drogą kolejową oprócz planowanych zwiększonych przeładunków polskich portów stanowi również podstawę wzrostu przewożonych przez Spółkę ładunków intermodalnych.

Filar IV. Rozwój w przylegających elementach łańcucha wartości

W ramach filaru Grupa stale rozszerza ofertę o usługi dopełniające transport kolejowy, w tym spedycję i przewozy drogowe oraz optymalizuje działalność terminalową. Dzięki podjętym działaniom w tym zakresie, oferta Grupy PKP CARGO będzie w stanie zabezpieczyć efektywną obsługę skomplikowanych i wymagających łańcuchów logistycznych.

Przyjęta strategia CARGO’20 zakłada także działania akwizycyjne, które będą jednak uzależnione od sytuacji rynkowej oraz atrakcyjności potencjalnych celów akwizycyjnych. Działania realizowane w ramach czterech filarów, wraz z dalszym doskonaleniem jakości usług, efektywnym wykorzystaniem posiadanych aktywów strategicznych, modernizacją taboru kolejowego oraz współpracą z innymi przewoźnikami, przełożą się na dalszy dynamiczny rozwój kompleksowych usług świadczonych przez Grupę PKP CARGO oraz umocnienie pozycji rynkowej w kolejnych latach.

W ramach realizacji Strategii, w 2018 r. oraz latach kolejnych Grupa PKP CARGO zamierza:

  • sukcesywne podnosić standardy jakości świadczonych usług i elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb klientów w powiązaniu z pełnym wykorzystaniem potencjału spółek Grupy PKP CARGO,
  • nadal budować pozycję na rynkach zagranicznych, w tym budować pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwijać przewozy z/do Chin,
  • poprawiać efektywność wykorzystania wagonów i lokomotyw poprzez zwiększenie ich dyspozycyjności w wyniku poprawy standardów i jakości utrzymania i napraw oraz optymalizacji procesu przewozowego,
  • kontynuować optymalizację działań z zakresu IT mającą na celu usprawnienie działalności Spółki,
  • kontynuować optymalizację organizacji przewozów,
  • dostosowywać zasoby, koszty oraz procesy do faktycznych potrzeb,
  • optymalizować działalność jednostek biznesowych Grupy PKP CARGO.