Nasz Ład Korporacyjny

Ład korporacyjny w Grupie PKP CARGO

GRI G4-7

PKP CARGO S.A. jako spółka publiczna chce budować trwałe i oparte na zaufaniu relacje z interesariuszami Spółki w tym z inwestorami i instytucjami finansującymi. W tym celu Spółka stara się stosować transparentne zasady ładu korporacyjnego, dzięki którym możliwe jest efektywne zarządzanie Spółką, profesjonalny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzysta komunikacja Spółki z rynkiem. Spółka dba o rzetelną komunikację z rynkiem w celu zagrawantowania równego dostępu do informacji kształtujących wartość Spółki. PKP CARGO S.A. docenia znaczenie zasad ładu korporacyjnego w budowaniu wizerunku PKP CARGO S.A. jako firmy godnej zaufania, działającej w sposób skuteczny i przejrzysty. PKP CARGO S.A. jest również świadoma, że odpowiednie kształtowanie ładu korporacyjnego przekłada się na  efektywność w osiąganiu przez Spółkę celów strategicznych oraz ograniczaniu ryzyka jej działalności a także na wyższą wycenę giełdową Spółki.

Podstawowymi organami PKP CARGO S.A. są Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki. Szczegółowe zasady funkcjonowania tych organów zostały uregulowane w wewnętrznych dokumentach Spółki takich jak:

 • Statut Spółki
 • Regulamin Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
 • Regulamin Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
 • Regulamin Zarządu PKP CARGO S.A.
 • Regulamin powoływania członków Zarządu PKP CARGO S.A.

Na kształtowanie ładu korporacyjnego PKP CARGO S.A. jako spółki giełdowej znaczący wpływ ma opracowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kodeks zasad corporate governance zawarty w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, który jest stosowany przez szerokie grono spółek notowanych na warszawskim parkiecie. PKP CARGO S.A. wdrożyła przeważającą większość zasad określonych w „Dobrych Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, co znajduje wyraz m.in. w odpowiednich zapisach Statutu oraz regulaminów organów Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. jest najwyższym organem Spółki, służącym realizacji uprawnień akcjonariuszy do decydowania o kluczowych aspektach działalności PKP CARGO S.A. Nadrzędna rola Walnego Zgromadzenia realizuje się m.in. poprzez wyłączne prawo zgromadzenia akcjonariuszy do decydowania o treści Statutu Spółki. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego Statut Spółki tworzy szczegółowe ramy ładu korporacyjnego określając m.in. kompetencje organów Spółki oraz ich wzajemne relacje.

Do głównych kompetencji Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A., oprócz spraw zastrzeżonych przepisami KSH lub innych ustaw należy m.in. powoływanie i odwoływnie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem uprawnień osobistych PKP S.A., przyjmowanie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę składnikami aktywów trwałych lub nabywanie/zbywanie/obejmowanie udziałów/ akcji innych spółek o wartości powyżej progu kwotowego lub procentowego określonego w Statucie Spółki.

Zgodnie ze Statutem Spółki prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy reprezentujących ponad 10% ogółu głosów w Spółce nie wygasa po zbyciu wszystkich akcji przez PKP S.A., który nie jest objęty wspomnianym ograniczeniem. W konsekwencji ograniczenie prawa głosu potencjalnie utrudnia uzyskanie kontroli nad Spółką przez jednego inwestora nawet, jeśli udział PKP S.A. w kapitale zakładowym Spółki spadnie do zera.

Kolejnym ważnym organem PKP CARGO S.A. jest Rada Nadzorcza, która sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Gdy wymaga to specjalistycznej wiedzy lub kwalifikacji, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii. Do istotnych kompetencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. należy powoływanie Prezesa i członków Zarządu PKP CARGO S.A., z zastrzeżeniem uprawnień osobistych PKP S.A.

Statut Spółki przyznaje PKP S.A. uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej powiększonej o jeden. Na podstawie zapisów Statutu Spółki, do swojej reprezentacji w Radzie Nadzorczej w liczbie 3 członków, mają prawo również pracownicy PKP CARGO S.A. Ponieważ zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. liczy od 11 do 13 członków, wybór pozostałych 2 do 3 członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch członków niezależnych leży w gestii Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z zapisami Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej ustala PKP S.A. Kadencja członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest wspólna i wynosi 3 lata.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” dwóch członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących Członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L. 05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, będących załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej odgrywają istotną rolę w pracach komitetów Rady Nadzorczej tj. Komitecie Audytu, Komitecie ds. Nominacji oraz Komitecie ds. Strategii, które Rada Nadzorcza Spółki powołuje jako ciała doradcze w celu prowadzenia spraw, które wymagają pogłębionej analizy w ramach poszczególnych obszarów jej działalności.

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym, kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki. Do kluczowych zadań Zarządu Spółki należy wyznaczanie strategii Spółki oraz, po akceptacji strategii przez Radę Nadzorczą, jej realizacja a także zapewnienie efektywnych mechanizmów ograniczających ryzyko działalności Spółki, w tym organizacja skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego.

Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego z udziałem zewnętrznej firmy z zakresu doradztwa personalnego. Zgodnie ze Statutem PKP CARGO S.A., PKP S.A. ma prawo do wyłącznego wskazywania kandydatów na Prezesa Zarządu Spółki. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Kadencja członków Zarządu PKP CARGO S.A. jest wspólna i wynosi 3 lata.

Istotnym elementem ładu korporacyjnego stosowanego w PKP CARGO S.A. jest Polityka wynagrodzeń kluczowego personelu kierowniczego, która zawiera podsumowanie ogólnych zasad wynagradzania kluczowego personelu kierowniczego, w tym członków Zarządu i Rady Nadzorczej  i stanowi istotny czynnik rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania PKP CARGRO S.A., a jej głównym zadaniem jest wspierwanie realizacji założonego celu biznesowego Spółki.

W odniesieniu do członków Zarządu i Rady Nadzorczej, Spółka opracowała i wdrożyła również wytyczne dotyczące postępowania w obliczu zaistnienia konfliktu interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu lub Rady Nadzorczej wraz z określeniem sposobów zapobiegania powstawaniu takich konfliktów.

Polityka wynagrodzeń kluczowego personelu kierowniczego oraz zasady dot. przeciwdziałania konfliktom interesów i ich rozwiązywania zostały opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Ład korporacyjny w PKP CARGO S.A.

Ład korporacyjny

Akcjonariusze PKP CARGO S.A.

Na podstawie zawiadomień o ujawnieniu bądź zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. przesłanych Spółce przez akcjonariuszy zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382), na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka zidentyfikowała pięciu znaczących akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki tj. Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz następujących inwestorów finansowych: Nationale-Nederlanden OFE, MetLife OFE, Aviva OFE oraz Aegon OFE.

Na dzień 31 grudnia 2017 r., łączna liczba akcji Spółki wyniosła 44 786 917.

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitaleLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów
PKP S.A.14 784 19433,01%14 784 19433,01%
Nationale-Nederlanden OFE6 854 19515,30%6 854 19515,30%
Aviva OFE2 338 3715,22%2 338 3715,22%
MetLife OFE2 494 9385,57%2 494 9385,57%
AEGON OFE2 499 9795,58%2 499 9795,58%
Pozostali akcjonariusze15 815 24035,31%15 815 24035,31%
Razem44 786 917100%44 786 917100%

(1) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 24.06.2014 r.
(2) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 18.10.2016 r.
(3) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 23.11.2017 r.
(4) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 18.08.2016 r.
(5) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 13.08.2014 r.
Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w strukturze akcjonariatu PKP CARGO S.A. w 2017 r. znajdują się w rozdziale 9.4 Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z Działaności Grupy PKP CARGO za rok obrotowy 2017.

PKP S.A. – uprawnienia osobiste

Zgodnie z postanowieniami Statutu PKP CARGO S.A., spółce Polskie Koleje Państwowe S.A., a w przypadku jej likwidacji - Skarbowi Państwa, pod warunkiem posiadania przez te podmioty akcji reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki, przysługują następujące uprawnienia osobiste w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

 1. W przypadku, w którym udział PKP S.A. w kapitale zakładowym Spółki wynosi 50% lub mniej, PKP S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wyłącznego wskazywania kandydatów na Prezesa Zarządu. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonuje się w drodze doręczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia (§ 14 ust. 4 Statutu Spółki);
 2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z § 19 ust. 8 Statutu Spółki (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden. Co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PKP S.A. w sposób wskazany w zdaniu powyżej powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach oraz mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej (§ 19 ust. 2 Statutu Spółki);
 3. PKP S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-7 KSH. W wypadku niewyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez PKP S.A. w terminie trzydziestu dni od wyboru Rady Nadzorczej w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej (§ 19 ust. 5 Statutu Spółki);
 4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala PKP S.A., przy czym dotyczy to również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 KSH (w takim wypadku Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do trzynastu członków). Uprawnienia osobiste, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia (§ 19 ust. 8 Statutu Spółki);
 5. W razie wygaśnięcia mandatu któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-7 KSH, PKP S.A. będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania jednego nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce. Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływało Walne Zgromadzenie (§ 19 ust. 9 Statutu Spółki);

Zgodnie z  § 27 ust. 3 Statutu Spółki, w przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się ww. uprawnień osobistych, postanowienia Statutu Spółki dotyczące wygasłych praw osobistych zostaną zastąpione przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu, każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Powyższego ograniczenia nie stosuje się dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej. Powyższe ograniczenie prawa głosu nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego ograniczenie są uprawnieni do wykonywania prawa głosu, w tym również, jako użytkownik, z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, a także jakiegokolwiek innego podmiotu, który nabędzie akcje Spółki przysługujące akcjonariuszom, o których mowa powyżej, w związku z ich likwidacją.

Zgodnie z postanowieniami Statutu, ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy reprezentujących ponad 10% ogółu głosów w Spółce nie wygasa po zbyciu wszystkich Akcji przez PKP S.A., który nie jest objęty wspomnianym ograniczeniem. W konsekwencji ograniczenie prawa głosu potencjalnie utrudnia uzyskanie kontroli nad Spółką przez jednego inwestora nawet, jeśli udział PKP S.A. w kapitale zakładowym Spółki spadnie do zera.

Ponadto zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Spółki dla potrzeb ograniczenia prawa głosu, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji, są łącznie zwani „Zgrupowaniem". Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad:

 1. dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu;
 2. oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;
 3. dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt 1) powyżej, i liczby głosów, o której mowa w pkt 2) powyżej;
 4. liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt 3) powyżej po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosu;
 5. ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z § 13 ust. 7 Statutu Spółki w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający ograniczeniu prawa głosu, udzielił informacji, czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym.

Relacje inwestorskie i komunikacja z inwestorami

PKP CARGO S.A. kładzie duży nacisk na profesjonalną oraz transparentną komunikację z interesariuszami rynku kapitałowego, w tym z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami. Narządziem służącym realizacji tego celu są Relacje Inwestorskie. Priorytetem komunikacji Spółki w ramach prowadzonych relacji inwestorskich jest prezentowanie inwestorom rzetelnego obrazu działalności Spółki, w tym jej sytuacji finansowej oraz umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom rynku.

PKP CARGO S.A. dążąc do zapewnienia najwyższych standardów w obszarze prowadzonych relacji inwestorskich w roku 2017 przeprowadziło wiele wydarzeń skierowanych do środowiska inwestorskiego.

Nadrzędnym celem PKP CARGO S.A. jest prawidłowe i terminowe wypełnianie obowiązków informacyjnych spółki giełdowej. Na tej płaszczyźnie w roku 2017, Spółka zidentyfikowała wiele zdarzeń wymagających niezwłocznego przekazania do publicznej wiadomości. W 2017 r. PKP CARGO S.A. zorganizowała cztery konferencje dla analityków i inwestorów w związku z publikacją wyników okresowych Spółki. Podczas konferencji przedstawiciele Zarządu PKP CARGO S.A. prezentowali wyniki Grupy oraz odpowiadali na pytania uczestników. W celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do konferencji, PKP CARGO S.A. zapewniała transmisję internetową swoich wydarzeń, dostępną m.in. na stronie internetowej Spółki. W trakcie konferencji PKP CARGO S.A. zapewniała każdorazowo tłumaczenie symultaniczne na język angielski, zarówno dla uczestników stacjonarnych, jak również dla tych uczestniczących w konferencjach przez Internet lub za pośrednictwem telekonferencji.

W ramach działań skierowanych do obecnych i potencjalnych inwestorów w roku 2017, przedstawiciele PKP CARGO S.A. reprezentowali Spółkę na organizowanych przez profesjonalne instytucje rynku kapitałowego konferencjach oraz roadshow krajowych i zagranicznych.

PKP CARGO S.A. udostępnia użytkownikom korporacyjną stronę internetową, w ramach której funkcjonuje profesjonalny serwis inwestorski. Sekcja „Relacje Inwestorskie” w celu zapewnienia równego dostępu do informacji inwestorom i analitykom z Polski, jak również z zagranicy, prowadzona jest i na bieżąco aktualizowana w dwóch językach (polskim i angielskim).

Spółka w cyklach miesięcznych wysyła do grona zainteresowanych analityków i inwestorów, a także Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz do pracowników, newsletter relacji inwestorskich PKP CARGO S.A., zawierający użyteczne dane, m.in.: makroekonomiczne, przewozowe, rynkowe oraz dotyczące wyników i osiągnięć spółki, a także podsumowanie najważniejszych w danym miesiącu wydarzeń z życia PKP CARGO S.A.W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w PKP CARGO S.A. odbyła się trzecia edycja „Dnia Inwestora”, skierowana do analityków giełdowych oraz inwestorów instytucjonalnych. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników reprezentujących instytucje finansowe. W trakcie „Dnia Inwestora” uczestnicy zwiedzali kluczowe aktywa Grupy AWT zlokalizowane w Czechach, wśród nich m.in. terminal Paskov. Wysoki poziom prowadzonych przez PKP CARGO S.A. relacji inwestorskich potwierdzają otrzymane nagrody i wyróżnienia -  za wysoką jakość komunikowania z rynkiem oraz wypełnianie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych Spółka zdobyła prestiżowy tytuł „Transparentnej Spółki Roku 2016”.

W ramach ciągłego doskonalenia serwisu inwestorskiego, PKP CARGO S.A. w roku 2018 zamierza kontynuować działania i rozwijać narzędzia komunikacji z obszaru relacji inwestorskich.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

W okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu tj. od dnia 28 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. PKP CARGO S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW („Dobre Praktyki”), stanowiącym Załącznik do Uchwały Rady GPW nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r., zmienionym następującymi uchwałami Rady GPW: nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r. (weszła w życie z dniem 1 lipca 2010 r.), nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. (weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.), nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 r. (weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.) oraz nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r., która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2013 r.

Tekst zbioru Dobrych Praktyk, którym Spółka podlegała w 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej GPW pod adresem (http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/dobre_praktyki/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf).

W dniu 13 października 2015 r. Rada GPW podjęła uchwałę nr 26/1413/2015 w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: „Dobre Praktyki 2016”), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i zastąpiły poprzedni zbiór zasad ładu korporacyjnego, przyjęty uchwałą GPW z dnia 4 lipca 2007 z późniejszymi zmianami. Tekst zbioru „Dobrych Praktyk 2016”, którym Spółka podlega od dnia 1 stycznia 2016 r. jest dostępny na stronie internetowej GPW pod adresem (http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf).

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. DPS 2016, Zarząd Spółki w dniu 4 stycznia 2016 r. opublikował raport bieżący EBI, zawierający „Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, której treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład Korporacyjny/ Zasady Dobrych Praktyk.

Szczegółowa informacja na temat zakresu stosowania przez PKP CARGO S.A. zasad DPS 2016 w 2017 r. znajduje się w rozdziale 9.1 i 9.2 Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z Działaności Grupy PKP CARGO za rok obrotowy 2017.