Nasz Biznes

Nasze kapitały

Kapitał finansowy 

Rosnące przepływy z działalności operacyjnej– bezpieczna struktura finansowaniaStruktura zadłużenia (mln zł)

31.12.201631.12.2017
Długoterminowe1 4161 404
Krótkoterminowe376298
Zadłużenie razem1 7911 702

Wskaźniki finansowe

 20162017
DN/EBITDA2,11,3
ROA-2,1%1,2%
ROE-4,1%2,4%

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne20162017zmiana
Operacyjne380601+221
Inwestycyjne-569-740-171
Finansowe664-99-763

Nakłady inwestycyjne 2017– dopasowanie do potrzeb rynkuGrupa PKP CARGO 2016Grupa PKP CARGO 2017Zmiana r/rZmiana % r/r
Naprawy okresowe taboru23135912855,5%
Teleinformatyzacja2016-4-19,2%
Budownictwo inwestycyjne19321368,3%
Zakup i modernizacja lokomotyw i wagonów244135-109-44,7%
Pozostałe192017,6%
Razem533562295,5%

Kapitał produkcyjny

Nieruchomości

Wyszczególnienie31/12/201731/12/2016
Grunty własne, w użytkowaniu wieczystym oraz dzierżawione od innych podmiotów [ha]1 5731 584
Budynki własne, dzierżawione i najmowane od innych podmiotów [m²]749 492781 998

Kapitał intelektualny

Produkcja zestawów kołowych

W Zakładzie Napraw Taboru Spółki PKP CARGOTABOR w Zduńskiej Woli-Karsznicach uruchomiono nowoczesną linię produkcji i napraw wagonowych zestawów kołowych. Dzięki nowej inwestycji Zakład zwiększy docelowo ilość naprawianych zestawów aż o 150 proc. Zakład Napraw Taboru Spółki PKP CARGOTABOR w Karsznicach jako jeden z nielicznych w Polsce wykonuje kompleksowe naprawy zestawów kołowych do wagonów i lokomotyw. W 2013 r. rozpoczęto tam proces tarczowania wagonowych zestawów kołowych, a w 2016 roku inżynierowie Spółki podjęli prace nad swoją autorską konstrukcją. Projekt zakończył się sukcesem.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na zestawy kołowe projekt zakładał wyprodukowanie zestawu wagonowego o parametrach najbardziej poszukiwanych na rynku. Dzięki uzyskaniu odpowiednich certyfikatów, zestawy te będą mogły trafiać na rynki w całej Unii Europejskiej. W zduńskowolskim Zakładzie ma być także poszerzony katalog oferowanych produktów. Zarząd Spółki PKP CARGOTABOR podjął decyzję o kontynuowaniu w Zakładzie procesu konstrukcyjnego. Aktualnie trwają intensywne prace nad certyfikacją kolejnych trzech typów zestawów kołowych. W planach jest także rozbudowa linii napraw zestawów kołowych dla lokomotyw.

Systemy

Grupa PKP CARGO dąży do zapewnienia maksymalnej satysfakcji klienta poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług transportu kolejowego towarów pod względem ich dostępności, terminowości i bezpieczeństwa przewozu, z poszanowaniem zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego, oraz zapewnieniem wysokich standardów w zakresie bhp i bezpieczeństwa informacji.

Realizacji powyższego celu służą funkcjonujące w Grupie PKP CARGO systemy zarządzania oparte o następujące międzynarodowe normy i standardy:

 • System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001/ ČSN-EN ISO 9001;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001;
 • System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001/ČSN-EN 14001;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001/ ČSN OHSAS 18001;
 • System Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001/ČSN-EN ISO 50001;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg PN-EN ISO 22000;
 • System Zarządzania bezpieczeństwem przewozu pasz wg GMP-FSA B4;
 • System Zarządzania jakością spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO 3834-2;
 • System Zarządzania jakością spawania pojazdów szynowych i ich części składowych wg PN-EN 15085-2;

Zintegrowany System Zarządzania obejmujący cztery podstawowe podsystemy w tym system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001/ ČSN-EN ISO 9001, system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001, system zarządzania BHP wg PN-N 18001/ ČSN OHSAS 18001 oraz system zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001/ČSN-EN 14001 funkcjonuje w PKP CARGO S.A. oraz spółkach zależnych PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o. oraz AWT a.s. (w AWT a.s. za wyjątkiem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji).  W PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. (w 2017 r.) oraz AWT a.s. (w 2016 r.) wdrożony został również System Zarządzania Energią wg wymagań normy ISO 50001.

PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. jako uzupełnienie systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001 utrzymuje dodatkowo System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 a od 2017 r. jest również certyfikowana przez Europejską Radę Chemiczną (CEFIC) wg Systemu Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości SQAS (Safety Assessment System) - specjalistyczną normą jakości dotyczącą dystrybucji, składowania i przewozu artykułów chemicznych. SQAS to narzędzie służące zbadaniu i określeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi, zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi oraz materiałami szczególnego ryzyka. Badanie wykonywane jest przez niezależnych, akredytowanych przez CEFIC (European Chemical Industry Council ) audytorów (SQAS Accredited Assessors). Dla firm z branży logistycznej SQAS stanowi uzupełnienie wymogów ISO 9001 oraz ISO 14001.Certyfikaty SQAS posiadają również spółki z Grupy AWT - w zakresie zarówno transportu substancji chemicznych (2017 r.) jak i czyszczenia wagonów (2016 r.). Grupa AWT wdrożyła również standard GMP-FSA B4 dotyczący bezpieczeństwa przewozu materiałów paszowych.

W PKP CARGOTABOR Sp.z o.o. funkcjonują systemy zarządzania jakością w zakresie naprawy i utrzymania taboru  kolejowego będące uzupełnieniem Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001 tj. System zarządzania jakością spawania materiałów metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 oraz System jakości spawania pojazdów szynowych i ich części składowych zgodnie z normą PN-EN 15085-2.

Ponadto, spółki PKP CARGO S.A., PKP CARGO CONNECT Sp.zo.o., AWT a.s. oraz Cargosped Terminal Braniewo Sp.zo.o. posiadają status AEO – Authorized Economic Operator, który jest potwierdzeniem spełniania przez przedsiebiorcę szeregu kryteriów, do których zalicza się przede wszystkim: przestrzeganie wymogów celnych, posiadanie odpowiedniego systemu zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi, umożliwiającego właściwą kontrolę celną, wypłacalność finansową firmy, posiadanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony, co dokumentują certyfikaty wcześniej uzyskane takie jak np. ISO 27001. Status AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celniej takich jak: priorytetowa obsługa w przypadku wytypowania do kontroli, mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów czy możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny. 

Zasada ostrożności realizuje się również poprzez wdrożenie i funkcjonowanie w Grupie PKP CARGO opartych o przepisy prawa krajowego i międzynarodowego podstawowych systemów służących zapewnieniu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, które jest istotne w związku z wykonywaną przez Grupę PKP CARGO działalnością przewozową:

1) System Zarządzania Bezpieczeństwem – SMS (Safety Management System)

Przewoźnicy kolejowi oraz użytkownicy bocznic kolejowych są zobowiązani spełniać warunki techniczne i organizacyjne zapewniające: bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

Dokumentem uprawniającym przewoźnika kolejowego do uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej jest Certyfikat Bezpieczeństwa, który określa rodzaj i zakres działalności kolejowej i składa się z: (i) części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem, ważnej na terytorium UE (Część A) oraz (ii) części sieciowej akceptującej uregulowania przyjęte przez przewoźnika kolejowego w celu spełnienia wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywani a przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej (Część B ). Grupa PKP CARGO posiada wydane w Polsce i Czechach Certyfikaty Bezpieczeństwa – Część A oraz wydane w Polsce, Czechach, Niemczech, Holandii, Austrii, Węgrzech, Litwie oraz Słowacji certyfikaty – Część B.

2) System Zarządzania Utrzymaniem wagonów towarowych - MMS (Maintenance Management System)

Posiadanie oraz zapewnienie właściwego wdrożenia i funkcjonowania Systemu MMS jest obowiązkowe dla przedsiębiorstw odpowiadających za utrzymanie wagonów towarowych i stanowi warunek konieczny do prowadzenia działalności w tym zakresie, podlegając na terenie UE nadzorowi krajowych regulatorów, w tym UTK. System MMS oznacza systemowe podejście do organizowania i nadzorowania działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez utrzymanie w sprawności technicznej wagonów towarowych, za których sprawność Grupa PKP CARGO odpowiada.

W oparciu o zatwierdzony System MMS, PKP CARGO S.A. otrzymała w 2013 r. Certyfikat Podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (Certyfikt ECM) potwierdzający jego akceptację na terenie Unii Europejskiej.

Dzięki wdrożeniu systemu MMS i uzyskaniu Certyfikatu ECM, aktualnie PKP CARGO S.A. może utrzymywać wagony towarowe we własnym zakresie lub  zlecać ich utrzymanie innym przedsiębiorstwom, w tym spółce zależnej PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.

Oprócz PKP CARGO S.A. certyfikat ECM posiadają również PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o., PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., oraz podmioty z Grupy AWT.

Polityki

Polityka stosowana przez spółki z Grupy PKP CARGO w odniesieniu do zagadnień społecznych – przykładowe działania:

 • Regulamin finansowania przedsięwzięć społecznych w formie darowizny i sponsoringu w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKP CARGO
 • Warsztaty Partnerskiego Dialogu, dialog społeczny oparty na zasadach wypływających z przepisów powszechnie obowiązujących, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz porozumień określających wzajemne zobowiązania stron dialogu społecznego
 • „Kodeks odpowiedzialności społecznej”

Polityka stosowana przez spółki z Grupy PKP CARGO w odniesieniu do zagadnień pracowniczych - przykładowe działania:

 • Poradnik „Rodzic w pracy”
 • Program „Poleć Pracownika”
 • Dzień Kariery
 • Program adaptacyjny „CARGO WITA”
 • Szkolenia i Rozwój

Polityka stosowana przez spółki z Grupy PKP CARGO w odniesieniu do zagadnień środowiskowych - przykładowe działania:

 • Polityka środowiskowa
 • Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie odpowiedzialności za jakość środowiska naturalnego
 • Zarządzenie „Kwestie środowiskowe i energetyczne”

Polityka stosowana przez spółki z Grupy PKP CARGO w odniesieniu do poszanowania praw człowieka - przykładowe działania:

 • Regulaminy pracy
 • Komisje Antymobbingowe
 • Mężowie Zaufania
 • Kodeks Postępowania z Dostawcami
 • Procedura Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna

Polityka stosowana przez spółki z Grupy PKP CARGO w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji i łapownictwu - przykładowe działania:

 • Procedura postępowania z zagrożeniami korupcyjnymi w Spółce PKP CARGO S.A.
 • Status Sygnalisty
 • Polityka przyjmowania i wręczania prezentów
 • Zasady prowadzenia negocjacji z podmiotami zewnętrznymi

Kapitał ludzki

Grupa PKP CARGO to przestrzeń rozwoju i realizacji ambicji zawodowych, gwarancja stabilnych warunków pracy i przyjaznej atmosfery, opartej na szacunku, etyce i najlepszych praktykach. Doświadczony zespół Grupy PKP CARGO to przede wszystkim wiedza i doświadczenie pracowników, którzy budują jej sukces. Pracownicy mają zapewniony rozbudowany system szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. Zatrudniani są znakomicie wyszkoleni maszyniści. Doświadczona załoga skutecznie reaguje na wyzwania rynkowe tak, aby Grupa mogła każdego dnia rozwijać się i osiągać zamierzone cele.

Sukces PKP CARGO budują ludzie, dlatego tak ważny jest dla nas każdy Pracownik.

Odsetek pracowników zatrudnionych w Grupie PKP CARGO, objętych zbiorowymi układami pracy wynosi 90%.

Formy zatrudnienia pracowników w Grupie PKP CARGO (stan na 31/12/2017)Formy zatrudnienia pracowników w Grupie PKP CARGO (stan na 31/12/2016)Struktura umów o pracę w Grupie PKP CARGO - wg płci (stan na 31/12/2017)Struktura umów o pracę w Grupie PKP CARGO - wg płci (stan na 31/12/2016)Nagrody

„Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”

Dwukrotnie (2009 i 2012) Spółka PKP CARGO została wyróżniona w prestiżowym konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

„Pracodawca Godny Zaufania”

„Pracodawca Godny Zaufania” - taki tytuł zdobyła Spółka w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Kapituła doceniła sposób zarządzania zasobami ludzkimi w PKP CARGO. Jest to potwierdzenie, że troska o pracowników i sięganie po nowoczesne rozwiązania w polityce pracowniczej przynosi spodziewane efekty.

Kampania „Pasja Kolejnych Pokoleń”

W Grupie PKP CARGO pracują wspaniali ludzie z pasją i to właśnie oni są bohaterami kampanii wizerunkowej Grupy PKP pod hasłem "Pasja Kolejnych Pokoleń"

DANUTA SEMRAU

Odprawiacz pociągów, PKP Cargo. W PKP pracuje od 1985 roku. Zbiera znaczki o tematyce kolejowej z całego świata.

ARTUR TOMASIK

Brygadzista, PKP Cargo. W PKP pracuje od 1986 roku. W wolnych chwilach zajmuje się stolarstwem.

MAŁGORZATA KRÓL

Naczelnik Działu Logistyki Przewozów, PKP Cargo. W PKP pracuje od 1980 roku. Jej pasją jest pisanie książek.

JAN GAIDA

Inspektor ds. Ochrony Środowiska, PKP CARGO. W PKP pracuje od 1975 roku. Uwielbia wysiłek fizyczny, jest maratończykiem.

JERZY GRZYBEK

Dyspozytor ds. trakcji moderator EKL, PKP Cargo. W PKP pracuje od 1975 roku. Jest modelarzem – wykonał 40 plastikowych modeli lokomotyw PKP.

Kapitał społeczny

Wartości biznesowe

Odpowiedzialność

Tworzymy wartość ekonomiczną dla biznesu naszych klientów, jesteśmy odpowiedzialni za efekty naszej pracy. Szanujemy partnerów, akcjonariuszy, środowisko i lokalne społeczności.

Wiedza

Prowadzimy biznes poruszający się po ziemi, łącząc zróżnicowane gałęzie przemysłu. Jesteśmy świadomi kluczowego wkładu w rozwój gospodarki. Z naszych doświadczeń i tradycji korzystamy w pełni, gwarantując pewność realizacji nawet najbardziej skomplikowanych łańcuchów logistycznych.

Rozwój

Nieustannie poszukujemy nowoczesnych rozwiązań. Wykorzystując synergię naszych umiejętności i zasobów, otwieramy bramy logistyczne na Europę, zwiększając rynkowy zakres dla naszych klientów.

Elastyczność

Jesteśmy wszędzie. Nasze unikalne kompetencje i zasoby pozwalają nam szybko i adekwatnie reagować na zmiany.

Energia

Energia to siła, która napędza rozwój. Dążąc do perfekcji, otwieramy się na nowe możliwości zachowując harmonię pomiędzy równowagą a dynamicznym rozwojem.

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla Grupy PKP CARGO integralnym elementem jej funkcjonowania. Prowadząc działalność biznesową, nieustanie dąży do uwzględnienia w niej interesów społecznych. Tego typu działań nie da się wpisać w arkusze kalkulacyjne, ale warto pamiętać o zyskach w perspektywie czasu, jakie płyną z działań społecznie odpowiedzialnych. Rynek jest coraz bardziej świadomy i budowanie na nim relacji wymaga dania od siebie więcej niż tylko wywiązywania się z obowiązków wynikających z realizowanych umów.

Grupa pozostaje aktywna w działaniach na rzecz popularyzacji kolei i transportu kolejowego. Odpowiada na rosnące zainteresowanie rodzin z dziećmi i miłośników kolei udziałem w wydarzeniach przybliżających  świat transportu szynowego i jego historię. Specjalnie dla nich organizowany jest cykl imprez edukacyjnych „Lato z Parowozami” czy też „Parada Parowozów” w Wolsztynie. Spotkania takie mają olbrzymi walor edukacyjny – uczestnicy wracają do domów bogatsi o wiedzę m.in. na temat bezpieczeństwa na kolei czy mechanizmów i zasad uruchamiania lokomotyw parowych.

PKP CARGO angażuje się również w przywracanie oryginalnych malatur wybranym egzemplarzom lokomotyw – jest to również ważny element dbałości o zachowanie dziedzictwa kolejowego.

Działania Grupy zgodne z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego realizowane są we współpracy z pracownikami – inicjatywa biegów charytatywnych „Poland Business Run” czy akcje przybliżające pracę na kolei uczniom szkół i przedszkoli. Podjęte zostały również działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Uruchomiona została specjalna infolinia wsparcia psychologicznego dla pracowników drużyn trakcyjnych i osób związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu.

Wpływ na otoczenie

Mając na uwadze bezpieczeństwo transportu kolejowego, które jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także wartością nadrzędną i kluczowym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej, 21 kwietnia 2016 r. PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o. oraz 3 lipca 2017 r. PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. przystąpiły do „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego”. Deklaracja ta jest inicjatywą UTK, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. Dokument  został podpisany przez przedstawicieli około 90 podmiotów, w tym przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, administracji państwowej oraz świata nauki.

Wpływ społeczny:

 • Grupa PKP w tym PKP Cargo jest jednym z największych pracodawców w Polsce;
 • PKP Cargo tworzy popyt na wykwalifikowanych pracowników (maszyniści);
 • Bezpieczeństwo w ruchu lądowym;
 • Bezpieczeństwo pracowników;
 • Podatki jakie płaci PKP Cargo trafiają m.in. do samorządów lokalnych

Organizacje i stowarzyszenia

Członkostwo PKP CARGO S.A. w 2017 r.:

 1. INTERNATIONALER EISENBAHNVERBAND,
 2. Związek Pracodawców Kolejowych,
 3. Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”,
 4. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
 5. GCU Bureau                        

W latach 2016 - 2017 PKP CARGO S.A. uczestniczyło w pracach następujących międzynarodowych organizacji kolejowych, których członkiem jest PKP S.A.:

 1. UIC – Międzynarodowy Związek Kolei, 
 2. CER – Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury,
 3. OSŻD – Organizacja Współpracy Kolei,
 4. FTE – Europejskie Forum Kolejowe,
 5. CIT – Międzynarodowy Komitet Przewozów Kolejowych,
 6. TRANSSIB – Międzynarodowa Rada ds. Przewozów Magistralą Transsyberyjską,
 7. FIP – Zrzeszenie ds. Międzynarodowych Ulg Przejazdowych.

PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.:

 1. Związek Pracodawców Kolejowych

PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.:

 1. Związek Pracodawców Kolejowych,
 2. Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”

PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.:

 1. FIATA - International Federation of Freight Forwarders Associations,
 2. AHK - Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa,
 3. PISiL - Polska Izba Spedycji i Logistyki,
 4. SHORT SEA SHIPPING - Biuro Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu,
 5. KIGM - Krajowa Izba Gospodarki Morskiej,
 6. ZPK - Związek Pracodawców Kolejowych

PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.:

 1. Związek Pracodawców Kolejowych

Grupa AWT:

 1. Confederation of industry of the Czech republic (Svaz průmyslu a dopravy ČR),
 2. The transport union (Svaz dopravy),
 3. Czech-Polish Chamber of Commerce (Česko-Polská Obchodní Komora),
 4. Czech logistic association (Česká logistická asociace),
 5. Hafen Hamburk Marketing,
 6. The Chamber of Commerce of Moravian-Silesian Region (Krajská hospodářská komora MS kraje),
 7. Asociace bezpečnostních poradců a znalců,
 8. Czech Treasury association (Česká asociace Treasury),
 9. People Management Forum,
 10. Association of forwarding and logistics of CR (Svaz spedice a logistiky),
 11. Sdružení držitelů a provozovatelů železničních vozů,
 12. Association of CZ Chemical Industry (Svaz chemického průmyslu),
 13. Czech Association of Cleaning Stations (Česká asociace čistících stanic),
 14. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu,
 15. GCU bereau,
 16. Sdružení dopravních podníků ČR,
 17. ŽESNAD

Kapitał naturalny

Realizacja strategii Spółki opiera się na dostosowaniu jej zasobów i organizacji do wymogów nowoczesnego rynku transportowego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przyjętą polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania /ZSZ/: jakość, bhp, ochrona środowiska.

Polityka środowiskowa Spółki stanowi integralną część ogólnego systemu zarządzania firmą. Strategicznym celem odpowiedzialnego działania PKP CARGO S.A. w obszarze ochrony środowiska jest prowadzenie bezpiecznego przewozu towarów przy użyciu taboru spełniającego wymogi środowiskowe. Spółka inwestuje zarówno w zakupy nowego taboru i modernizacje taboru użytkowanego, jak też w zaplecze utrzymaniowe i naprawcze oraz w jego wyposażenie do diagnostyki taboru. Celem tych działań jest uzyskanie wysokich standardów utrzymania taboru oraz ochrona środowiska przed ewentualnymi skutkami awarii i wypadków taboru.

W procesie przeglądu środowiskowego (przeprowadzanym co roku) dokonywana jest ocena efektów działalności środowiskowej, formułowanie celów i zadań środowiskowych na lata następne wg kryteriów ustalanych na podstawie:

Proces przeglądu środowiska

Wpływ organizacji na środowisko:

 • Zużycie surowców, materiałów i energii;
 • Produkcja odpadów;
 • Emisje do atmosfery;
 • Emisja hałasu;
 • Rekultywacja terenów pogórniczych;
 • Promocja kolei jako ekologicznej formy transportu vs. transport drogowy;
 • Przewóz towarów niebezpiecznych;
 • Awarie instalacji i wypadki taboru – ryzyko skażenia środowiska

 Spółka szczegółowo monitoruje aspekty środowiskowe ocenione jako znaczące. Listę aspektów znaczących w roku 2017 przedstawiono poniżej:

 1. Potencjalne ryzyko przedostania się do środowiska substancji niebezpiecznych przy przewozie towarów i odpadów niebezpiecznych;
 2. Awarie instalacji i urządzeń powodujące potencjalne ryzyko uwalniania się do środowiska substancji niebezpiecznych;
 3. Emisja ze spalania paliw z kotłowni na paliwa stałe;
 4. Zużycie oleju napędowego na cele trakcyjne oraz emisja niezorganizowana ze spalania paliw przez lokomotywy;
 5. Emisja niezorganizowana LZO (procesy technologiczne) z instalacji podlegających standardom emisyjnym;
 6. Zużycie energii elektrycznej trakcyjnej oraz emisja ze zużycia energii elektrycznej trakcyjnej;
 7. Zrzuty ścieków do kanalizacji;
 8. Zrzuty wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi;
 9. Zrzuty ścieków do wód i ziemi;
 10. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi;
 11. Potencjalne wycieki przy magazynowaniu i przeładunku odpadów niebezpiecznych;
 12. Zanieczyszczenia historyczne;
 13. Emisja hałasu z taboru trakcyjnego i wagonów

Celem monitorowania aspektów znaczących jest nie tylko posiadanie wiedzy o wielkości oddziaływań na środowisko przez  śledzenie założonych mierników, lecz realizacja programu ochrony środowiska celem uzyskiwania poprawy wskaźników emisyjności (energochłonności).

Corocznie poprzez wprowadzenie celów i zadań w znaczących aspektach odpowiednio do przyjętych kryteriów klasyfikacji, Spółka zmniejsza oddziaływanie na środowisko.

Emisja substancji do powietrza w Grupie w latach 2016-2017

Nazwa substancjiEmisja ogółem [Mg]
20172016
Dwutlenek siarki1 1591 151
Dwutlenek azotu3 4183 172
Tlenek węgla758807
Dwutlenek węgla527 787518 342
Benzoalfapiren00
Pyły i sadza262259
Suma węglowodorów455356
Hfc00
Inne3516

Źródło: Opracowanie własne

Główne rodzaje i ilość odpadów w Grupie w latach 2016-2017

Nazwa odpaduKod odpaduIlość odpadów [Mg] w 2017 r.Ilość odpadów [Mg] w 2016 r.
stan magazynowy na koniec okresu
PoprzedzającegoSprawozdawczegoPoprzedzającegoSprawozdawczego
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)10 01 01364,674195,308318,846364,674
Odpady z toczenia i piłowania metali żelaznych oraz jego stopów12 01 01133,430115,800204,139133,430
Mineralne oleje silnikowe i przekładniowe13 02 05*27,3798,05032,30827,379
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (smary)13 02 08*28,21624,82032,94828,216
Zużyte ubrania i czyściwo15 02 02*24,13613,03714,75024,136
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy16 01 04*81,0400,0000,00081,040
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów16 01 065 184,9000,0006 896,0505 184,900
Metale żelazne (złom)16 01 173 194,5944 244,6585 521,8623 194,594
Inne niewymienione odpady16 01 99117,711127,88734,248117,711
Baterie i akumulatory ołowiowe16 06 01*19,9028,8404,39519,902
Żelazo i stal17 04 0521,69615,95152,54921,696

Nakłady na ochronę środowiska poniesione przez Grupę:

Nakłady poniesione na:  [tys. zł]20172016
Ochronę powietrza, w tym:8 627,0613 023,56
kotłownie1 026,68855,40
procesy technologiczne247,57206,03
samochody i maszyny6 536,6611 308,88
lokomotywy794,66621,41
parowozy7,2613,23
inne14,2418,60
Ochronę wód, w tym:5 575,365 894,45
pobór wody386,18431,50
odprowadzanie ścieków105,13293,71
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych4 978,864 977,66
inne105,20191,57
Wycinkę drzew i krzewów188,82167,47
Ochronę powierzchni ziemi0,32108,05
Gospodarowanie odpadami4 765,4113 945,56
Pozostałe koszty na ochronę środowiska138 707,57249 414,88
RAZEM157 864,54282 553,95