Nasz Biznes

List przewodniczącego Rady Nadzorczej

GRI G4-1

Szanowni Państwo!

W 2017 roku Grupa PKP CARGO działała w warunkach znacznego wzrostu zapotrzebowania na kolejowe przewozy towarowe. Jego siłą napędową była utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza w kraju i państwach Unii Europejskiej. Dynamika wzrostu PKB w Polsce przyspieszyła w tym okresie do 4,6% r/r wobec 2,9% r/r w 2016 r., a przewozy ładunków na kolei wyrażone pracą przewozową wzrosły o 8,3% r/r. Zwiększeniu przewozów w relacjach wewnętrznych i międzynarodowych sprzyjała m.in. intensyfikacja inwestycji drogowych i kolejowych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, rozwój transportu intermodalnego w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, większe zapotrzebowanie na rudy i metale wynikające z korzystnej sytuacji w przemyśle metalurgicznym na rynkach światowych, wzrost przeładunków w portach morskich, a także wprowadzenie dalszych regulacji mających na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie paliw.

Grupa PKP CARGO funkcjonowała w 2017 roku na konkurencyjnym rynku, na którym usługi wykonywało ponad 70-ciu licencjonowanych przewoźników kolejowych. Grupa umocniła w tym okresie pozycję lidera, a jej udział w rynku sięgnął w mierniku pracy przewozowej poziomu 51,4%.Trzeba przy tym podkreślić, że przewozy były realizowane w okresie licznych zamknięć linii kolejowych objętych remontami i modernizacją, co wpływało na wydłużenie tras przewozu ładunków
i wymagało zaangażowania większych zasobów taborowych i pracowniczych. Osiągnięte w tych warunkach w 2017 roku wyniki przewozowe i finansowe Grupy PKP CARGO można, więc uznać za bardzo dobre. Szczególnie cieszy dodatni wynik netto i jego wzrost w porównaniu do 2016 roku. Godny podkreślenia jest również wzrost wskaźnika EBITDA, co dowodzi silniejszego zaangażowania Grupy w odnowę jej potencjału taborowego i zaplecza naprawczego. Jestem przekonany, że wyniki potwierdzające dobrą kondycję finansową Grupy PKP CARGO będą pozytywnie odebrane przez naszych inwestorów.

W końcu października 2017 roku rezygnację z zajmowanych stanowisk złożyli prezes Zarządu oraz członek Zarządu ds. finansowych PKP CARGO S.A. W tej sytuacji, bez zbędnej zwłoki, Rada Nadzorcza, kierując się potrzebą zapewnienia Spółce sprawnego funkcjonowania i zarządzania, oddelegowała przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., Pana Krzysztofa Mamińskiego, do czasowego wykonywania obowiązków prezesa Zarządu. Jednocześnie ogłoszono postępowanie na kandydatów na wakujące stanowiska w Zarządzie Spółki. Liczymy, że już wkrótce Zarząd będzie funkcjonował w komplecie i w pełni wykorzystując swoje kompetencje, skoncentruje się na realizacji zadań przyjętych w Planie Działalności Gospodarczej na 2018 rok.

Od początku 2017 r. kolejowym przewozom towarowym sprzyja mocne i stabilne tempo wzrostu PKB w Polsce, a także stopniowo poprawiająca się sytuacja w kluczowych gałęziach przemysłu, m.in. hutnictwie czy budownictwie. W przyszłość także możemy patrzeć z optymizmem, ponieważ przewozy towarowe są silnie skorelowane ze wskaźnikami makroekonomicznymi polskiej gospodarki, zwłaszcza z sytuacją w energetyce, budownictwie i przemyśle, a wyprzedzające wskaźniki koniunktury publikowane przez GUS sugerują kontynuację pozytywnych trendów ekonomicznych w horyzoncie nadchodzących miesięcy. W 2018 r. przewidywany jest dalszy wzrost przewozów kruszyw i materiałów budowlanych, m.in. w wyniku intensyfikacji inwestycji infrastrukturalnych, jak również prac budownictwa inżynieryjnego i kubaturowego. Zakładany jest również wzrost przewozów węgla kamiennego w związku z zapowiadanym przez resort energii zwiększeniem jego wydobycia przez polskie kopalnie, wspieranym przez import tego surowca. Planowany jest dalszy rozwój transportu intermodalnego w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku oraz w przewozach obsługujących porty morskie.

Wszystkie te czynniki stymulują zapotrzebowanie na usługi logistyczno-przewozowe Grupy PKP CARGO w relacjach zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Jestem przekonany, że w tych sprzyjających warunkach uda się optymalnie wykorzystać cały jej potencjał, do czego jesteśmy przygotowani pod względem organizacyjnym i kadrowym, oraz utrzymać korzystny trend w działalności Grupy PKP CARGO w całym 2018 roku.

Z poważaniem

Mirosław Antonowicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.