Nasz Biznes

List Prezesa Zarządu

GRI G4-1, G4-13, G4-22, G4-23

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność przedstawić Państwu pierwszy zintegrowany raport Grupy PKP CARGO. Raport ten pozwoli przybliżyć działania, które podjęliśmy w ciągu całego 2017 roku, by dostosować nasze zasoby do wymogów nowoczesnego rynku transportowego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

2017 rok był bardzo udany dla Grupy PKP CARGO zarówno pod względem wyników finansowych, jak i eksploatacyjnych. Przychody Grupy wzrosły do około 4,74 mld zł, a EBITDA do niemal 702 mln zł, zaś nasz zysk netto sięgnął prawie 82 mln zł. Co jednak jest bardzo ważne - te rezultaty zostały osiągnięte przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny kosztowej. PKP CARGO umocniło również swoją pozycję rynkową – odpowiadaliśmy w tamtym roku za prawie 52% pracy przewozowej w Polsce.

Znaczenie PKP CARGO dla rynku kolejowego i polskiej gospodarki trudno dziś przecenić. Z racji potencjału taborowego i zakresu działania, pełnimy rolę narodowego przewoźnika, dostarczając dla gospodarki cenne ładunki, zwłaszcza masowe, m.in. takie jak węgiel dla energetyki oraz rudę żelaza i koks dla hutnictwa. Przewozimy także towary dla chemii, budownictwa, rolnictwa i wielu innych branż.

Niewątpliwie, w minionym roku korzystaliśmy z rosnącego zainteresowania kolejowymi przewozami towarowymi, gdyż w Polsce mamy do czynienia z wysokim tempem rozwoju gospodarczego, który przekłada się na boom zwłaszcza w inwestycjach infrastrukturalnych. Te zaś wymagają zwiększonych dostaw produktów, głównie kruszyw i materiałów budowlanych. Staraliśmy się też odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie ze strony rynku na transporty intermodalne – i to były dwie najdynamiczniej rosnące segmenty naszych przewozów, wpływające na umacnianie naszej pozycji rynkowej i wzrost wartości spółki.

Wyniki osiągnięte w 2017 roku są podstawą do opracowania ambitnych, ale realnych planów na 2018 rok i kolejne lata. Strategicznym celem obecnego zarządu jest rozwój organiczny i odzyskanie utraconych w poprzednich latach udziałów w rynku krajowym. Chcemy to osiągnąć dzięki jeszcze lepszemu wykorzystaniu potencjału Spółki i koniunktury polskiej gospodarki oraz rozwojowi transportu międzynarodowego. W najbliższych latach będziemy też chcieli rozwijać się poprzez przejęcia i akwizycje (M&A) na rynku krajowym jak i międzynarodowym, stając się ważnym graczem globalnym w obszarze transportu i logistyki.

PKP CARGO dąży do tego, aby w najbliższych 5 latach osiągnąć udział w rynku pod względem pracy przewozowej na poziomie około 60% - takie udziały mają wiodący liderzy na lokalnych rynkach kolejowych przewozów towarowych w innych krajach europejskich. Aby zwiększyć swoją rolę w rynku, chcemy poprawiać efektywność działania oraz lepiej wykorzystywać efekty skali i synergii z innymi podmiotami w Grupie Kapitałowej. Ponadto będziemy pozyskiwać niezbędne zasoby, aby zrealizować przyjęte założenia. Dlatego chcemy zwiększać w stosunku do kilku ostatnich lat dynamikę EBITDA.

Drugim kierunkiem w krótko- i średniookresowym cyklu rozwoju Spółki ma być wzrost jej aktywności na rynku międzynarodowym. Podjęliśmy już w tym zakresie m.in. prace nad projektami joint venture. Bez wątpienia przewozy intermodalne, które stanowią dziś już ponad 10% wolumenu naszych przewozów, są jednym z segmentów przewozów, które zdecydują o przyszłości PKP CARGO.

Nasze działania to reakcja na coraz szerszy strumień ładunków generowany przez Nowy Jedwabny Szlak oraz dostarczanych do polskich portów morskich. Polska coraz lepiej, bowiem wykorzystuje swoje korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych Wschód – Zachód i Północ-Południe i PKP CARGO chce również w ten proces się włączyć. I chodzi nie tylko o sam Nowy Jedwabny Szlak, ale także o projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, jako głównego hubu logistycznego w Polsce i naszej części Europy. Zamierzamy również aktywnie brać udział w projekcie Trójmorza, w rozwoju kluczowych dla państw w tej części Europy przewozów w kierunku północ-południe. W okresie hossy przewozowej chcemy wykorzystać jak najpełniej potencjał, który tkwi wewnątrz PKP CARGO. Po zdyskontowaniu wszystkich korzyści, wzmocnimy swoją pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Aby skutecznie reagować na potrzeby naszych klientów staramy się poszerzać nasze zasoby, szczególnie taborowe, i rozwijać infrastrukturę przeładunkową. W tym celu wystąpiliśmy o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu nowoczesnego taboru trakcyjnego i specjalistycznych wagonów oraz rozbudowę i wyposażenie techniczne terminalu kontenerowego w Małaszewiczach, który jest bramą do Europy dla ładunków napływających ze Wschodu.

Chcemy być także coraz bardziej nowocześni, aby móc jak najpełniej wykorzystywać efekty postępującego procesu modernizacji kolei. Zamierzamy w działalności przewozowej aktywnie korzystać z osiągnięć techniki i technologii, w tym z Nowej Rewolucji Przemysłowej 4.0. Podejmujemy wspólne z naszymi partnerami prace nad nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie nowoczesnych pojazdów kolejowych i technologii ich zasilania. Mamy ambicje stać się liderem innowacyjności w transporcie kolejowym. Jestem przekonany, że wszelkie te działania przyniosą wymierne efekty dla naszych akcjonariuszy i partnerów biznesowych.

Czesław Warsewicz
Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.