Nasz Biznes

List p.o. Prezesa Zarządu w 2017 roku

GRI G4-1

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt przekazać Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2017 rok. Czynię to z tym większą satysfakcją, gdyż zawarte w nim informacje są dla Grupy pozytywne i potwierdzają, że przepracowaliśmy miniony rok efektywnie, kończąc go sukcesem. Uzyskane wyniki świadczą także o umocnieniu w tym czasie pozycji Grupy, jako niekwestionowanego lidera na rynku przewozów towarowych  w kraju i jednego z największych operatorów na rynku europejskim.

W ubiegłym roku Grupa PKP CARGO przewiozła 119,1 mln ton towarów oraz wykonała pracę przewozową na poziomie 31,0 mld tkm. Jednocześnie nasz udział w rynku wg wykonanej pracy przewozowej w Polsce wyniósł 51,6%. Przewozy realizowało pięć podmiotów z Grupy Kapitałowej: PKP CARGO, PKP CARGO SERVICE oraz trzech przewoźników wchodzących w skład należącej do PKP CARGO Grupy AWT, działających w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Przychody Grupy PKP CARGO w 2017 roku wyniosły 4 738,6 mln zł, a EBITDA 701,9 mln  zł. Wypracowaliśmy zysk netto w kwocie 81,7 mln zł.

Rok 2017 był okresem pomyślnej realizacji założonej do 2020 roku strategii Grupy PKP CARGO oraz doskonalenia wprowadzonych wcześniej zmian, przede wszystkim w zakresie zarządzania i sprzedaży usług przewozowych. Uproszczono m.in. system podejmowania decyzji, zwłaszcza na poziomie zakładów, na czym zyskała współpraca z klientami. Zakłady mogą skuteczniej wykorzystywać swój największy atut, jakim jest doskonała znajomość lokalnego rynku. Możemy szybciej reagować na potrzeby klientów i lepiej planować wspólne działania. Zasada „być bliżej klienta” zyskała swój praktyczny i wymierny kształt.

Poprawiliśmy wyniki przewozowe

Miniony rok był bardzo udany pod względem wyników przewozowych, jak i udziałów Grupy PKP CARGO w rynku. W każdym kolejnym miesiącu 2017 roku przewozy zarówno pod względem masy towarowej, jak i w ujęciu pracy przewozowej, były większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Sprzyjała temu m.in. dobra  koniunktura w przemyśle, rozwój polskich portów morskich oraz tempo wzrostu inwestycji infrastrukturalnych. Mimo większego zapotrzebowania na nasze usługi w stosunku do zadań założonych w Planie Działalności Gospodarczej na 2017 rok, udało się nam dodatkowo obsłużyć znaczny potok ładunków. Trzeba podkreślić, że odbyło się to w warunkach dużej liczby zamknięć na modernizowanych liniach kolejowych i konieczności wykonywania objazdów połączonych ze zmianą trakcji. Wymagało to maksymalnej mobilizacji i przygotowania w krótkim czasie zarówno odpowiedniej ilości taboru, jak i większej liczby pracowników.

Bezpośredni wpływ na uzyskane wyniki w 2017 roku miały zawierane przez nas kolejne ważne umowy handlowe, m.in. z największymi firmami z branży wydobywczej, energetyki i hutnictwa. Cieszymy się, że nasze oferty okazały się na tle konkurencji najkorzystniejsze. Grupa PKP CARGO jest głównym partnerem branży górniczej i energetycznej. Odpowiadamy za 2/3 rynku przewozów węgla w Polsce według pracy przewozowej. Kontynuując współpracę z Grupą PKP CARGO, nasi kontrahenci potwierdzają wysoką ocenę jakości naszych usług i rynkowe doświadczenie, co jest zarówno dużym wyzwaniem, jak i powodem do satysfakcji. Chciałbym przy tej okazji podkreślić godną uznania rolę naszej ponad dwudziestotysięcznej załogi oraz jej zaangażowania i odpowiedzialności w trudnej pracy, bez czego nie byłoby możliwe uzyskanie tak dobrych wyników ekonomicznych i przewozowych.

Zaktywizowaliśmy działalność za granicą

Dowodem coraz większej aktywności Grupy PKP CARGO na rynkach zagranicznych jest wzrost wykonywanej tam pracy przewozowej. Ogółem zwiększyła się ona w 2017 roku o 271 mln tkm, tj. o 11,2% r/r. Grupa jest do tych ambitnych wyzwań w zakresie organizacyjnym, technologicznym, a także w zakresie potencjału kadry menedżerskiej i logistycznego know-how dobrze przygotowana. Ponadto, prowadzimy aktywne działania w celu poprawy handlowej atrakcyjności obsługi kontenerowej i organizacji przewozów kolejowych. Jednym z priorytetowych kierunków ekspansji Grupy PKP CARGO na rynkach międzynarodowych są przewozy między Chinami i Europą przez Polskę po Nowym Jedwabnym Szlaku. Cieszymy się, że z kontrahentami z Państwa Środka znajdujemy wspólną płaszczyznę do rozmów o usprawnianiu obsługi logistycznej przewozów tą trasą. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie oczekiwane efekty we wzroście przewozów nie tylko z Chin, ale także w odwrotnym kierunku, w relacjach z państw europejskich.

Prowadziliśmy ponadto rozmowy z innymi partnerami zaangażowanymi w realizację przewozów Nowym Jedwabnym Szlakiem, aby uatrakcyjniać ofertę przewozową i odpowiadać na wyzwania związane z przyjęciem większego potoku ładunków w wymianie handlowej między Chinami a Europą.

Podjęliśmy współpracę z PKP LHS w celu zwiększenia przewozów kontenerowych z Chin z wykorzystaniem linii PKP LHS i Euroterminalu w Sławkowie. Chodzi zwłaszcza o wspólne projekty handlowe w przewozach międzynarodowych, które będą realizowane na podstawie jednego listu przewozowego, częściowo liniami normalnotorowymi, a częściowo linią szerokotorową PKP LHS. Bramą dla przewozów ze Wschodu jest przejście graniczne Brześć-Terespol i znajdujący się w bezpośrednim jego sąsiedztwie Rejon Przeładunkowy w Małaszewiczach. Spółka Cargotor należąca do naszej Grupy Kapitałowej podejmuje działania dotyczące modernizacji istniejącej tam infrastruktury. Ich wstępnym etapem było podpisanie umowy na prace studyjne dla tego Rejonu. Podobnie inna spółka z Grupy PKP CARGO - PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze, przystąpiła do prac przygotowawczych do II etapu rozbudowy terminala kontenerowego. W obu przypadkach zamierzamy skorzystać z możliwości dofinansowania inwestycji ze środków UE.

Ważnym wydarzeniem w 2017 roku było podpisanie przez PKP CARGO S.A. i Port Gdańsk S.A. Memorandum o współpracy z rumuńskim przewoźnikiem kolejowym CFR Marfa i Portem Konstanca. Projekt wpisuje się w polityczno–gospodarczą ideę „Trójmorza ABC” (Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne) i aktywizuje działania gospodarcze w kierunku północ–południe Europy. Potencjał państw tego regionu nie jest dziś w pełni wykorzystywany, dlatego staramy się dążyć do jego rozwoju. Stwarza to szansę zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla Grupy PKP CARGO. Jesteśmy krajem tranzytowym, mamy rozbudowane szlaki wschód-zachód, nadszedł więc czas, aby aktywizować naszą działalność również w kierunku północ–południe Europy. Sprzyjać temu będzie wykorzystanie efektu synergii we wspólnej obsłudze przewozów w relacjach północ-południe Europy z czeską Grupą AWT, której PKP CARGO S.A. stało się jedynym właścicielem po nabyciu w 2017 roku kolejnych 20% udziałów.

Kontynuujemy proces odnowy taboru

Grupa PKP CARGO, biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na usługi przewozowe, weszła na ścieżkę intensywnej odnowy eksploatowanego taboru. Tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, tabor będziemy nadal modernizować. Jednocześnie kontynuujemy proces jego wymiany, m.in. poprzez zakupy nowych lokomotyw i wagonów. Przykładem takich działań w 2017 roku było odebranie kolejnych trzech lokomotyw wielosystemowych do przewozów transgranicznych, przez co ilostan tego typu lokomotyw wzrósł do 16 pojazdów. Planowane są także zakupy 80-stopowych wagonów-platform, co jest związane z oczekiwanym dofinansowaniem tego projektu ze środków UE na rozwój transportu intermodalnego.

Ważnym krokiem na drodze unowocześniania taboru było otwarcie w zakładzie Spółki PKP CARGOTABOR w Zduńskiej Woli-Karsznicach nowoczesnej linii produkcji i napraw wagonowych zestawów kołowych. Dzięki nowej inwestycji zakład zwiększy docelowo ilość naprawianych zestawów aż o 150%. Wyprodukowane zestawy kołowe otrzymały certyfikat dopuszczający na terenie Unii Europejskiej i już niedługo będą wykorzystywane w taborze Grupy PKP CARGO użytkowanym nie tylko w kraju, ale     w całej Europie. Będziemy więc praktycznie samowystarczalni pod względem produkcji monoblokowych zestawów kołowych.

W trosce o wysokie standardy obsługi klienta oraz ochronę środowiska naturalnego nadaliśmy formalny bieg procesowi wyposażania układów hamulcowych wagonów, eksploatowanych dotychczas z żeliwnymi wstawkami hamulcowymi, w nowoczesne wstawki kompozytowe, co znacznie ogranicza hałas podczas jazdy i hamowania. Spełniając w tym zakresie nowe wymagania unijne, umocnimy swoją obecność na rynku europejskich przewozów kolejowych.

Listę działań odnoszących się do obszaru utrzymania taboru, dopełnia przywrócenie do pełnej aktywności przeznaczonych jeszcze niedawno do likwidacji punktów utrzymania taboru (PUT) w Jaśle, Stróżach i Nowym Sączu, które z powodzeniem wywiązują się z bieżących zadań utrzymaniowych.

Patrzymy z optymizmem w przyszłość

Naszej efektywnej pracy sprzyja prowadzony dialog Zarządu PKP CARGO S.A. ze stroną społeczną. Na mocy zawartego przez obie strony porozumienia, od 1 września 2017 roku wzrosły wynagrodzenia pracowników Spółki. Osiągnięte porozumienie i pomyślne zakończenie tego etapu dialogu społecznego oznacza, że relacje między stroną społeczną a Zarządem są pełne zrozumienia. Rokuje to dobrze na przyszłość i świadczy, że w atmosferze spokoju możemy wspólnie stawić czoła stojącym przed nami wyzwaniom.

Mogę Państwa zapewnić, że Grupa PKP CARGO jest dobrze przygotowana do obsługi zwiększonego zapotrzebowania na przewozy związane z rozwojem gospodarki, w tym z dużymi projektami infrastrukturalnymi, które nabiorą w kolejnych latach coraz większego tempa. Świadcząc usługi logistyczne na najwyższym poziomie, chcemy utrzymać korzystny trend z 2017 roku. Sprzyjać nam powinny uruchamiane sukcesywnie wielomiliardowe inwestycje współfinansowane z funduszy UE w modernizację linii i tworzenie spójnej sieci połączeń kolejowych, które wpłyną na poprawę funkcjonowania transportu towarowego.

Liczę też, że powrót do koncepcji bezpieczeństwa energetycznego opartego na własnych zasobach paliwowych oraz wprowadzenie regulacji UE dotyczących opłat dla transportu drogowego, wpłynie na poprawę konkurencyjności kolei. Grupa PKP CARGO dysponuje ogromnym potencjałem, który będziemy chcieli jak najlepiej wykorzystać w interesie polskiej gospodarki, naszych klientów i akcjonariuszy. 

Z poważaniem
Krzysztof Mamiński

p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.