Nasz Biznes

Kalendarium

Styczeń

 • Zawarcie aneksu do Umowy kredytu inwestycyjnego z Pekao S.A. (wydłużenie okresu dostępności środków dla spółek z Grupy).

Marzec

 • Zawarcie aneksu do Umowy kredytu inwestycyjnego z BGK (dostępność do dnia 27.12.2017 r., kwota 67,8 mln EUR).
 • Przedterminowa spłata kredytu zawartego z EBOiR.
 • Spółki z Grupy zawarły z Pekao S.A. umowy o kredyt inwestycyjny do kwoty 50,5 mln zł. Kredyty były dostępne do 19.03.2017 r. Ostateczny termin spłaty kredytów przypada na dzień 20.12.2021 r.
 • Rozliczenie nabycia akcji PKP CARGO S.A. - Fundusze TFI PZU posiadają 2 302 843 akcji stanowiących 5,14% kapitału zakładowego Spółki.

kwiecień

 • Sąd Okręgowy w Ostrawie opublikował projekt planu restrukturyzacji OKD a.s.
 • Zdobycie przez PKP CARGO tytułu „Transparentnej Spółki Roku 2016”.

maj

 • Minezit SE zażądało odkupienia przez PKP CARGO wszystkich posiadanych udziałów w AWT (15.000 udziałów, tj. 20% udziałów w kap. Zakładowym). Cena sprzedaży to 27 mln EUR.
 • Zawarcie umowy na przewozy węgla dla Enea Wytwarzanie z LW „Bogdanka” do Elektrowni Kozienice (5,3 mln ton węgla w okresie 14 miesięcy).
 • Zawarcie z Pekao S.A. umowy o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 100 mln zł.

czerwiec

 • Zawarcie porozumienia z Minezit SE dot. realizacji wspólnego projektu joint-venture dotyczącego wynajmu i leasingu taboru kolejowego i odroczenia rozliczenia ceny opcji sprzedaży 20% udziałów w AWT.
 • Przyznanie dofinansowania dla PKP CARGO S.A. w wysokości 1,8 mln EUR dla projektu pn. „Modernizacja akustyczna wagonów towarowych w celu dostosowania ich do wymogów funkcjonalnych i systemowych”.
 • Zawarcie porozumienia pomiędzy Stronami ZUZP dot. wdrożenia od 1 września 2017 r. podwyżki wynagrodzeń.
 • Podpisanie aneksów do umów ze spółkami z Grupy ArcelorMittal przedłużających okres obowiązywania do 30.06.2020 r. Wartość współpracy w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. to ok. 1,3 mld PLN.

lipiec

 • Podpisanie Memorandum o współpracy przez PKP CARGO S.A. i ZMP Gdańsk S.A. z CFR Marfa (rumuńskim państwowym przewoźnikiem towarowym) oraz Zarządem rumuńskiego Portu Konstanca.
 • Uruchomiono nowoczesnej linię produkcji i napraw wagonowych zestawów kołowych w ZNT spółki PKP CARGOTABOR w Zduńskiej Woli-Karsznicach.

sierpień

 • Spotkanie z delegacją chińskiej prowincji Henan, dotyczące współpracy Grupy z kluczowym w tej prowincji terminalem kontenerowym Zhengzhou International Hub Development and Construction Co., Ltd.
 • Przyjęcie przez Zgromadzenie Wierzycieli OKD a.s. planu restrukturyzacji OKD.

wrzesień

 • Aegon PTE S.A. przejęło zarządzanie Nordea OFE, w wyniku czego fundusze zarządzane przez Aegon PTE posiadają łącznie 2 499 979 akcji Spółki, co stanowi 5,58% udziału w kapitale zakładowym.
 • PKP CARGO CONNECT otrzymała z Urzędu Skarbowego zwrot wpłaconej zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka, Zarząd Jednostki dominującej zdecydował rozpoznać rezerwę w wysokości otrzymanego zwrotu.

październik

 • Odstąpienie przez Minezit SE od zawartego porozumienia w sprawie utworzenia joint-venture i wezwanie PKP CARGO S.A. do zapłaty ceny opcji sprzedaży, tj. 27 mln EUR w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu.
 • Zawarcie umowy o udostępnienie linii gwarancyjnej z Credit Agricole Bank Polska S.A. – limit 60 mln zł.
 • CARGOTOR Sp. z o.o. podpisała umowę z SYSTRA S.A.: wykonawcą studium wykonalności „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”.
 • Sąd Okręgowy w Ostrawie przyjął plan restrukturyzacji OKD a.s.
 • Otrzymanie wezwania od Minezit SE do udziału w akcie notarialnym w dniu 2.11.2017 r. w Amsterdamie, celem dokonania zapłaty ceny opcji sprzedaży.
 • Złożenie rezygnacji przez Macieja Libiszewskiego (Prezesa Zarządu) oraz Arkadiusza Olewnika (Członka Zarządu ds. Finansowych). Powołanie Witolda Bawora na Członka Zarządu ds. Operacyjnych. Oddelegowanie Krzysztofa Mamińskiego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

listopad

 • Decyzją Prezesa UTK na PKP CARGO S.A. nałożono karę pieniężną w wysokości 101 tys. zł za prowadzenie w latach 2007 - 2013 r. działalności bez wymaganego dokumentu tj. „Autoryzacji bezpieczeństwa”. W chwili obecnej Spółka rozważa złożenie odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie
 • Podpisanie aktu notarialnego i dokonanie zapłaty ceny opcji sprzedaży. PKP CARGO S.A. stało się właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym AWT B.V.
 • Zawarcie Umowy z PKP PLK na wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 w okresie od 10.12.2017 r. do 08.12.2018 r. Przewidywana wartość Umowy to 631,9 mln zł netto (777,3 mln zł brutto).
 • Otrzymanie od Aegon OFE zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z zakończeniem w dniu 17.11.2017 r. likwidacji Nordea OFE oraz przeniesieniem wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE.

grudzień

 • Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.
 • Wyróżnienie dla PKP CARGO S.A. w konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, za „propagowanie programu Psychologicznego Wsparcia Powypadkowego, zapewniającego kompleksowe wsparcie psychologiczne pracowników związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego”.
 • Podpisanie ze spółką Tauron Wydobycie umowy na przewóz w latach 2018-2019 11 mln ton węgla za łączną kwotę 227 mln zł brutto.
 • Podpisanie z Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o. kontraktu na dostawy kompozytowych wstawek hamulcowych typu LL.