Nasze wyniki

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Stosowane zasady rachunkowości

Należności handlowe stanowią kwoty należne od klientów za wykonane usługi lub sprzedane materiały w toku zwykłej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Jeżeli spłaty należności można oczekiwać w ciągu jednego roku (lub w zwykłym cyklu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, jeżeli jest dłuższy), należności klasyfikuje się jako aktywa obrotowe. W przeciwnym wypadku, wykazuje się jako aktywa trwałe.

Należności handlowe ujmuje się początkowo w wartości godziwej, przy czym wartością godziwą na moment początkowego rozpoznania należności jest wartość nominalna wynikająca z wystawionych faktur sprzedaży.

Po początkowym ujęciu należności handlowe oraz pozostałe należności o charakterze finansowym wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Pozostałe należności niestanowiące aktywów finansowych wycenia się na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymagającej zapłaty.

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Grupa nie będzie w stanie otrzymać należnych kwot. Zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości tworzone są:

a) specyficzne odpisy aktualizujące wartość:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - do wysokości 100%,

- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości - do wysokości 100%,

- należności od dłużników objętych postępowaniem ugodowym lub układowym - do wysokości 100%,

- należności kwestionowane przez dłużnika - do wysokości 100%,

- należności od dłużników objętych postępowaniem naprawczym - do wysokości 100%,

- należności dochodzone na drodze sądowej - do wysokości 100%;

b) ogólne odpisy aktualizujące wartość:

- należności przeterminowanych w przedziale 6 do 12 miesięcy - do wysokości 50% kwoty należności,

- należności przeterminowanych w przedziale powyżej 12 miesięcy - do wysokości 100% kwoty należności.

Kwotę odpisu aktualizującego wartość należności stanowi różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a niższą od niej wartością odzyskiwalną. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości należności ujmowany jest jako pozostałe koszty operacyjne.

Istotne Wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Na dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika należności lub grupy należności. Jeżeli wartość możliwa do odzyskania składnika aktywów jest niższa od jego wartości bilansowej dokonuje się odpisu aktualizującego do poziomu bieżącej wartości planowanych przepływów pieniężnych.

Struktura należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Należności z tytuł dostaw i usług844 834768 873
Odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług(156 028)(152 873)
 688 806616 000
   
Należności z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych111-
Rozrachunki publicznoprawne1 6825 216
Kaucje, gwarancje i wadia1 4741 415
Rozrachunki z tytułu VAT37 27617 754
Pozostałe rozrachunki2 0221 704
Razem731 371642 089
Aktywa długoterminowe1 8362 223
Aktywa krótkoterminowe729 535639 866
Razem731 371642 089

Pozycja należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności obejmuje należności od jednostek powiązanych. Szczegółowe informacje na temat należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych zaprezentowano w Nocie 30 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Należności nieprzeterminowane606 299547 240
Należności przeterminowane  
do 30 dni59 38048 340
od 31 do 90 dni15 0038 934
od 91 do 180 dni3 9827 886
od 180 do 365 dni1 4582 349
powyżej 365 dni2 6841 251
Razem688 806616 000
Średni wiek należności (dni)5451

Zmiany stanu odpisów aktualizujących na należności z tytułu dostaw i usług

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Stan na początek okresu sprawozdawczego152 87387 252
Zawiązanie11 43480 443
Rozwiązanie(5 173)(3 196)
Wykorzystanie(1 673)(13 380)
Wycena walutowa(1 224)673
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych(209)1 081
Stan na koniec okresu sprawozdawczego156 028152 873