Nasze wyniki

Kredyty bankowe i pożyczki

Stosowane zasady rachunkowości

Kredyty bankowe i pożyczki ujmuje się początkowo w wartości godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu kredyty i pożyczki są wykazywane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Struktura kredytów bankowych i pożyczek

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Kredyty bankowe - zabezpieczone na majątku99 430118 236
Kredyty bankowe - pozostałe1 460 6511 348 479
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych1 3113 605
Pożyczki od pozostałych jednostek9381 088
Razem1 562 3301 471 408
Zobowiązania długoterminowe1 312 6291 273 605
Zobowiązania krótkoterminowe249 701197 803
Razem1 562 3301 471 408

Podsumowanie umów kredytowych

Umowy kredytowe w Grupie zawierane były głównie na finansowanie planu inwestycyjnego, akwizycji oraz bieżącej działalności. Walutą umów kredytowych są PLN, EUR oraz CZK.

Jednostka dominująca

Dane wyrażone w tys. zł 

Rodzaj kredytuNazwa bankuZabezpieczeniaTermin spłatyStan na31/12/2017 (zbadane)Stan na31/12/2016 (zbadane)
Kredyt inwestycyjnymBank S.A.Bankowy tytuł egzekucyjny30/06/2017-4 210
Kredyt inwestycyjnyBank Polska Kasa Opieki S.A. (1)Bankowy tytuł egzekucyjny31/12/20178229 840
Kredyt inwestycyjnyBank Gospodarstwa KrajowegoBankowy tytuł egzekucyjny31/03/2021275 341377 478
Kredyt inwestycyjnyEuropejski Bank InwestycyjnyBrak zabezpieczeń29/05/202042 57859 608
Kredyt inwestycyjnyBank Gospodarstwa KrajowegoOświadczenie notarialne o poddaniu się egzekucji20/12/202660 07266 373
Kredyt inwestycyjnyBank Gospodarstwa KrajowegoOświadczenie notarialne o poddaniu się egzekucji20/12/2026340 42175 884
Kredyt inwestycyjnyBank Polska Kasa Opieki S.A.Oświadczenie notarialne o poddaniu się egzekucji31/12/2026617 489649 759
Kredyt inwestycyjnyEuropejski Bank Odbudowy i Rozwoju (2)Brak zabezpieczeń25/09/2027-42 748
Kredyt inwestycyjnyEuropejski Bank InwestycyjnyBrak zabezpieczeń29/08/203193 77762 494
Razem1 430 5001 348 394

(1)  Zobowiązanie z tytułu kredytu zostało spłacone w dniu 2 stycznia 2018 roku.
(2) Umowa kredytowa zawarta przez Jednostkę dominującą z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju przeznaczona na refinansowanie zakupu udziałów w spółce AWT B.V. została w całości spłacona przed terminem w dniu 27 marca 2017 roku.

Jednostki zależne

Dane wyrażone w tys. zł 

Rodzaj kredytuNazwa bankuZabezpieczeniaTermin spłatyStan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Kredyt w rachunku bieżącymPKO Bank Polski S.A.Hipoteka kaucyjna, zastaw na zapasach15/07/201925429 
Kredyt inwestycyjnyBank Polska Kasa Opieki S.A. (2)Oświadczenie notarialne o poddaniu się egzekucji20/12/20216 004-
Kredyt inwestycyjnyBank Polska Kasa Opieki S.A. (2)Oświadczenie notarialne o poddaniu się egzekucji31/12/20213 771-
Kredyt inwestycyjnymBank S.A.Poręczenie PKP CARGO S.A30/06/2017-85
PożyczkaWFOŚIGW Łódź (1)1) Weksel własny in blanco
2) Nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego
3) Poręczenie PKP CARGO S.A.
31/03/20249381 088
Kredyt inwestycyjnyBank Polska Kasa Opieki S.A. (2)Oświadczenie notarialne o poddaniu się egzekucji31/12/20218 844-
Kredyt inwestycyjnyBank Polska Kasa Opieki S.A. (2)Oświadczenie notarialne o poddaniu się egzekucji31/12/202111 532-
Kredyt inwestycyjnyING Bank N.V.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.Raiffeisenbank a.s.1) Zastaw na rzeczowym majątku trwałym oraz wierzytelnościach
2) Zastaw na rachunkach bankowych
3) Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
26/09/202148 71348 663
Kredyt inwestycyjnyING Bank N.V.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.Raiffeisenbank a.s. (1)1) Zastaw na rzeczowym majątku trwałym oraz wierzytelnościach
2) Zastaw na rachunkach bankowych
3) Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
30/06/202150 69269 144
PożyczkaAWT Rail SK a.s. (1)Brak zabezpieczeń31/12/20181 3113 605
Razem131 830123 014

(1) Na dzień 31 grudnia 2017 roku oprocentowanie kredytów bankowych i zobowiązań z tytułu pożyczek o stałej stopie procentowej kształtowało się w przedziale od 0,06% do 4%.
(2) W lutym i marcu 2017 roku spółki: PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o., CARGOTOR Sp. z o.o., PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. zawarły umowy kredytowe z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na refinansowanie zakupionych środków trwałych w latach 2015 - 2016.

Niewykorzystane linie kredytowe

Dane wyrażone w tys. zł 

Rodzaj kredytuNazwa bankuOkres dostępnościWalutaStan na 31/12/2017 (zbadane)Stan na 31/12/2016 (zbadane)
Kredyt inwestycyjnyEuropejski Bank Inwestycyjny31/12/2016PLN-155 000
Kredyt inwestycyjnyEuropejski Bank Inwestycyjny19/07/2020EUR68 549113 918
Kredyt inwestycyjnyBank Gospodarstwa Krajowego (1)27/12/2017EUR-300 171
Kredyt inwestycyjnyBank Polska Kasa Opieki S.A.31/12/2016PLN-50 500
Kredyt inwestycyjnyEuropejski Bank Odbudowy i Rozwoju31/12/2016EUR-398 160
Kredyt w rachunku bieżącymmBank S.A. (2)31/05/2017PLN-100 000
Kredyt w rachunku bieżącymBank Polska Kasa Opieki S.A. (3)25/05/2018PLN100 000-
Kredyt w rachunku bieżącymPKO Bank Polski S.A.15/07/2019PLN974572
Razem169 5231 118 321

(1) W dniu 14 marca 2017 roku został zawarty aneks do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy którego okres dostępności przedmiotowego kredytu został wydłużony z dnia 31 grudnia 2016 roku do dnia 27 grudnia 2017 roku.
(2) W dniu 31 maja 2017 roku zakończyła się umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta z mBank S.A.
(3) W dniu 26 maja 2017 roku została zawarta umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Powyższe zmiany w zakresie umów o kredyt w rachunku bieżącym wynikają ze zmiany banku obsługującego umowę cash poolingu, którą objęte są wybrane spółki z Grupy PKP CARGO.

Naruszenie postanowień umów kredytowych

Na dzień 31 grudnia 2017 roku część długoterminowych zobowiązań Grupy z tytułu kredytów w wysokości 6.628 tysięcy złotych zostało zaprezentowanych jako zobowiązania krótkoterminowe. Jest to związane z naruszeniem przez spółkę zależną PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. jednego z warunków umowy kredytowej dotyczącego utrzymania wymaganego poziomu wskaźnika ogólnego zadłużenia. Zgodnie z wymogami MSR 1 w przypadku, gdy jednostka narusza warunki umowy kredytowej, które powodują że zobowiązanie to może stać się wymagalne na żądanie, zobowiązanie to klasyfikuje się jako zobowiązania krótkoterminowe. W lutym 2018 roku spółka zależna PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. uzyskała od banku, będącego stroną przedmiotowej umowy, zgodę na podniesienie poziomu wskaźnika ogólnego zadłużenia oraz zapewnienie o dalszej kontynuacji współpracy w zakresie finansowania, co powoduje, że w kolejnych okresach sprawozdawczych, jeśli nowy wskaźnik nie zostanie przekroczony, zobowiązanie to zostanie ponownie zaprezentowane jako zobowiązania długoterminowe.

Naruszenie warunku przedmiotowej umowy kredytowej pozostaje bez wpływu na prezentację zobowiązań wynikających z pozostałych umów kredytowych zawartych przez Grupę.

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku nie doszło do naruszenia warunków pozostałych umów kredytowych.