Nasze wyniki

Koszty rodzajowe

Amortyzacja i odpisy aktualizujące

Dane wyrażone w tys. zł 

Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych556 579577 609
Amortyzacja aktywów niematerialnych17 47218 569
Zawiązane / (rozwiązane) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości:  
Rzeczowe aktywa trwałe (1)(27 166)25 414
Razem546 885621 592

(1) Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania odpisu z tytułu trwałej utraty wartości w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku zostały opisane w Nocie 10 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Zużycie materiałów i energii

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Zużycie paliwa191 735161 693
Zużycie materiałów100 415101 600
Zużycie energii elektrycznej, gazowej i wody412 686411 386
Zawiązane / (rozwiązane) odpisy aktualizujące wartość zapasów38(1 318)
Pozostałe1 5941 639
Razem706 468675 000
 

Usługi obce

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017(zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Usługi dostępu do linii zarządców infrastruktury717 559668 596
Usługi remontowe53 29653 832
Czynsze i opłaty za użytkowanie nieruchomości i taboru168 875185 101
Usługi transportowe450 582431 706
Usługi telekomunikacyjne7 4518 330
Usługi prawne, doradcze i podobne22 67623 356
Usługi informatyczne45 24448 947
Usługi związane z utrzymaniem obiektów i eksploatacją środków trwałych29 94431 616
Usługi przeładunkowe21 73424 640
Usługi rekultywacyjne51 21547 091
Pozostałe usługi50 14049 844
Razem1 618 7161 573 059

Koszty świadczeń pracowniczych

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Wynagrodzenia1 137 4641 131 052
Koszty ubezpieczeń społecznych244 571246 534
Koszty odpisów na ZFŚS24 40921 378
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w trakcie zatrudnienia37 43738 160
Świadczenia po okresie zatrudnienia6 0577 787
Zmiana wartości rezerw na świadczenia pracownicze55 228(5 993)
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych3 5503 383
Razem1 508 7161 442 301

Pozostałe koszty rodzajowe

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017(zbadane)Rok zakończony 31/12/2016(zbadane)
Podróże służbowe32 13731 904
Ubezpieczenia13 26311 961
Reklama i reprezentacja8 4437 936
Pozostałe3 7373 693
Razem57 58055 494