Nasze wyniki

Korekty błędów poprzednich okresów

Podczas przejścia na MSSF UE Jednostka dominująca zastosowała uproszczenia w zakresie wyceny inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności, w wyniku czego zaprezentowana wartość tych inwestycji w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku nie odzwierciedlała udziałów Grupy w aktywach netto jednostek wycenianych metodą praw własności. Na dzień 30 czerwca 2017 roku Zarząd Jednostki dominującej dokonał ponownej wyceny inwestycji wycenianych metodą praw własności dostosowując ich wartość do udziału Grupy w aktywach netto tych jednostek. W związku z powyższym Grupa skorygowała wyniki lat ubiegłych. Wpływ korekty na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się w następujący sposób:

  • kwota 17.409 tysięcy złotych zwiększyła wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności,
  • kwota 524 tysięcy złotych zwiększyła różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych,
  • kwota 16.885 tysięcy złotych zwiększyła wartość zysków zatrzymanych.

W celu zapewnienia porównywalności prezentowanych danych Grupa dokonała przekształcenia danych porównawczych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Efekt przekształcenia sprawozdania z sytuacji finansowej został zaprezentowany poniżej. Odpowiednio przekształcono również informacje prezentowane w dodatkowych notach objaśniających do niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Przekształcenie nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych, w związku z czym Grupa nie przekształciła danych porównawczych w tym zakresie.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 31/12/2016 (zbadane)Korekta inwestycji wycenianych MPWStan na 31/12/2016 (przekształcone)
AKTYWA   
Aktywa trwałe   
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności40 81017 40958 219
Aktywa trwałe razem4 942 86117 4094 960 270
    
AKTYWA RAZEM6 490 79717 4096 508 206
    
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA   
Kapitał własny   
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych59 97052460 494
Zyski zatrzymane313 44016 885330 325
Kapitał własny razem3 242 86917 4093 260 278
    
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM6 490 79717 4096 508 206

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2016 roku

Dane wyrażone w tys. zł 

 Stan na 01/01/2016 (zbadane)Korekta inwestycji wycenianych MPWStan na 01/01/2016 (przekształcone)
AKTYWA   
Aktywa trwałe   
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności39 83117 40957 240
Aktywa trwałe razem4 979 50117 4094 996 910
    
AKTYWA RAZEM6 102 45717 4096 119 866
    
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA   
Kapitał własny   
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych31 50052432 024
Zyski zatrzymane446 47116 885463 356
Kapitał własny razem3 333 94517 4093 351 354
    
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM6 102 45717 4096 119 866