Nasze wyniki

Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności (MPW)

Stosowane zasady rachunkowości

Inwestycje w wybranych jednostkach zależnych, jednostkach stowarzyszonych oraz udziały we wspólnych przedsięwzięciach wyceniane są metodą praw własności. Zgodnie z metodą praw własności inwestycje ujmuje się początkowo w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej po koszcie, a następnie uwzględnia w części wyniku przypadającego na Grupę lub w pozostałych całkowitych dochodach wycenianej jednostki. Jeżeli udział Grupy w stratach inwestycji wycenianej metodą praw własności przekracza wartość jej udziałów w tej jednostce (obejmującą udziały długoterminowe, stanowiące zasadniczo część wartości netto inwestycji w podmiocie), Grupa przestaje ujmować swoje udziały w dalszych stratach wycenianej jednostki. Dalsze straty ujmuje się tylko do wysokości prawnych lub zwyczajowych zobowiązań Grupy albo płatności dokonanych w imieniu jednostki wycenianej metodą praw własności.

Nadwyżka kosztów przejęcia nad udziałem Grupy w wartości netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki wycenianej metodą praw własności ujętych na dzień przejęcia rozpoznawana jest jako wartość firmy, stanowiąca element wartości bilansowej inwestycji. Nadwyżka udziału Grupy w wartości netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad kosztami przejęcia po ponownej weryfikacji ujmowana jest bezpośrednio w wynik. W razie konieczności wartość bilansowa inwestycji (z uwzględnieniem wartości firmy) testowana jest na utratę wartości zgodnie z MSR 36 "Utrata wartości aktywów" tak, jak gdyby był to pojedynczy składnik aktywów, przez porównanie jej wartości odzyskiwalnej (wyższej z dwóch kwot: wartości użytkowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży) z wartością bilansową. Odpisy z tytułu utraty wartości uwzględnia się w wartości bilansowej inwestycji. Odwrócenie odpisu ujmuje się zgodnie z MSR 36 w kwocie odpowiadającej wzrostowi wartości odzyskiwalnej inwestycji. Jeżeli jednostka należąca do Grupy prowadzi transakcje z daną jednostką wycenianą metodą praw własności, zyski i straty wynikające z tych transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy tylko w odniesieniu do udziałów w tej jednostce niezwiązanych z Grupą.

Szczegółowe informacje o jednostkach wycenianych MPW

Dane wyrażone w tys. zł 

Nazwa jednostki wycenianej MPWProcentowa wielkość udziałów posiadanych przez GrupęWartość bilansowa
 Stan na 31/12/2017(zbadane)Stan na 31/12/2016(zbadane)Stan na 31/12/2017(zbadane)Stan na 31/12/2016(przekształcone*)
COSCO Shipping Lines (POLAND) Sp. z o.o.20,0%20,0%483763
Pol - Rail S.r.l50,0%50,0%8 4378 088
Terminale Przeładunkowe Sławków - Medyka Sp. z o.o.50,0%50,0%18 88520 983
Transgaz S.A.64,0%64,0%6 3626 897
Trade Trans Finance Sp. z o.o.100,0%100,0%7 9357 830
Rentrans Cargo Sp. z o.o.29,3%29,3%7 8898 477
PPHU „Ukpol” Sp. z o.o.100,0%100,0%--
PKP CARGO CONNECT GmbH100,0%100,0%465-
AWT Rail SK a. s.100,0%80,0%3 1545 181
Razem 53 61058 219

(*) przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w Nocie 4 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Zestawienie zmian inwestycji w jednostkach wycenianych MPW

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31 grudnia 2017 (zbadane)Rok zakończony 31 grudnia 2016 (przekształcone*)
Stan na początek okresu sprawozdawczego58 21957 240
Udział w zyskach jednostek wycenianych MPW8063 461
Zmiany kapitału własnego z tytułu dywidendy(4 930)(2 663)
Włączenie do inwestycji wycenianych MPW jednostki zależnej111-
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych(596)181
Stan na koniec okresu sprawozdawczego53 61058 219

(*) przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w Nocie 4 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Poniżej przedstawiono podsumowanie danych finansowych dotyczących jednostek wycenianych MPW:

Dane wyrażone w tys. zł

 Stan na31/12/2017(zbadane)Stan na31/12/2016(zbadane)
Aktywa trwałe40 31938 961
Aktywa obrotowe130 423106 032
Aktywa razem170 742144 993
Zobowiązania długoterminowe3 0751 711
Zobowiązania krótkoterminowe62 18435 897
Zobowiązania razem65 25937 608
Aktywa netto (1)105 483107 385
Udziały Grupy w aktywach netto jednostek wycenianych MPW53 61058 219
Przychody ogółem286 962162 921
Wynik netto za rok obrotowy4 7855 898
Udziały Grupy w wyniku jednostek wycenianych MPW8063 461
Udziały Grupy w całkowitych dochodach jednostek wycenianych MPW8063 461

(1) Dane wyliczone jako suma poszczególnych aktywów netto wszystkich spółek wycenianych MPW.