Nasze wyniki

Informacje ogólne

Informacje o Jednostce dominującej

Spółka PKP CARGO S.A. ("Spółka", "Jednostka dominująca") została utworzona na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 29 czerwca 2001 roku (Repetytorium A Nr 1287/2001). Siedzibą Jednostki dominującej jest Warszawa, ul Grójecka 17. Jednostka dominująca została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027702. Obecnie, z uwagi na późniejszą zmianę siedziby Jednostki dominującej, akta prowadzone są przez Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 277586360 oraz numer NIP 954-23-81-960.

Rokiem obrotowym Jednostki dominującej oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKP CARGO jest rok kalendarzowy.

Skład organów zarządczych i nadzorujących Jednostki dominującej oraz struktura akcjonariatu Jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2017 odpowiednio w Notach 9.11 oraz 9.4.

Informacje o Grupie Kapitałowej

Podstawową działalnością Grupy jest transport kolejowy towarów. Oprócz usług transportu kolejowego towarów Grupa świadczy usługi dodatkowe:

PKP CARGO

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej PKP CARGO (zwanej dalej Grupą) wchodzą PKP CARGO S.A. jako podmiot dominujący oraz 25 spółek zależnych. Ponadto Grupa posiada udziały w 4 podmiotach stowarzyszonych oraz udziały w 2 wspólnych przedsięwzięciach. Czas trwania działalności poszczególnych spółek Grupy nie jest ograniczony.

Szczegółowe informacje dotyczące jednostek zależnych konsolidowanych metodą pełną na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

L.p. Nazwa jednostki zależnej Podstawowa działalność Miejsce rejestracjii prowadzenia działalnościProcentowa wielkość udziałów posiadanych przez Grupę
Stan na 31/12/2017Stan na 31/12/2016
1PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, przeładunek towarów oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna odpadów i złomuMałaszewicze100,0%100,0%
2PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka - Żurawica Sp. z o.o.Działalność usługowa w zakresie przeładunku towarów w pozostałych punktach przeładunkowychŻurawica100,0%100,0%
3PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.Działalność w zakresie kompleksowej obsługi bocznicWarszawa100,0%100,0%
4PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.Obsługa spedycyjnaWarszawa100,0%100,0%
5PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.Działalność usługowa w zakresie napraw i remontów taboru kolejowegoWarszawa100,0%100,0%
6PKP CARGOTABOR USŁUGI Sp. z o.o.Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzysk surowcówWarszawa100,0%100,0%
7CARGOTOR Sp. z o.o.Zarządzanie infrastrukturą logistyczną i usługową w postaci bocznic kolejowych i torów. Udostępnianie tej infrastruktury przewoźnikom kolejowym.Warszawa100,0%100,0%
8CARGOSPED Terminal Braniewo Sp. z o.o.Przeładunek towarów, skład celnyBraniewo100,0%100,0%
9Advanced World Transport B.V. (1)Działalność holdingowa i finansowaAmsterdam100,0%80,0%
10Advanced World Transport a.s. (2)Świadczenie kompleksowych usług: przewozy kolejowe, spedycja kolejowa, obsługa bocznicowa, naprawy taboruOstrawa100,0%80,0%
11AWT ROSCO a.s.Zarządzanie taborem, wynajem taboruOstrawa100,0%80,0%
12AWT Čechofracht a.s.Spedycja kolejowa oraz obsługa celnaPraga100,0%80,0%
13AWT Rekultivace a.s.Świadczenie kompleksowych usług: rekultywacja terenu, usługi budowlane, gospodarowanie odpadami, projektowanie zagospodarowania przestrzennegoHawierzów-Sucha Średnia100,0%80,0%
14AWT Rail HU Zrt.Świadczenie kompleksowych usług: przewozy kolejowe, spedycja kolejowa, obsługa bocznicowaBudapeszt100,0%80,0%
15AWT Coal Logistics s.r.o. (2)Spedycja kolejowaPraga-80,0%

(1) W wyniku przeprowadzonej w dniu 2 listopada 2017 roku transakcji nabycia dodatkowych 20% udziałów AWT B.V. Jednostka dominująca stała się bezpośrednio właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym AWT B.V. Transakcja została opisana w Nocie 23 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Jednocześnie w wyniku tej transakcji Jednostka dominująca stała się pośrednio właścicielem 51% udziałów w kapitale zakładowym spółki RND s.r.o. oraz 100% udziałów w kapitałach zakładowych pozostałych spółek należących bezpośrednio do AWT B.V.
(2) Z dniem 1 czerwca 2017 roku nastąpiło połączenie dwóch spółek z Grupy AWT: Advanced World Transport a.s. przejęła w całości spółkę AWT Coal Logistics s.r.o., w wyniku czego AWT Coal Logistics s.r.o. przestała istnieć jako odrębny podmiot.

Szczegółowe informacje na temat pozostałych jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

L.p.   Nazwa jednostki zależnej Podstawowa działalność Miejsce rejestracjii prowadzenia działalności Procentowa wielkość udziałów posiadanych przez Grupę
Stan na 31/12/2017Stan na 31/12/2016
16ONECARGO Sp. z o.o.Transport kolejowy towarówWarszawa100,0%100,0%
17ONECARGO CONNECT Sp. z o.o.Działalność usługowa wspomagająca transport lądowyWarszawa100,0%100,0%
18Transgaz S.A.Agencja transportowaZalesie k. Małaszewicz64,0%64,0%
19Trade Trans Finance Sp. z o.o.Obsługa finansowo-księgowaWarszawa100,0%100,0%
20PKP CARGO CONNECT GmbHObsługa celna i spedycyjnaHamburg100,0%100,0%
21PPHU "Ukpol" Sp. z o.o.Przeładunek towarów, usługi handloweWerchrata100,0%100,0%
22AWT Rail SK a. s.Przewozy kolejowe, spedycja kolejowaBratysława100,0%80,0%
23AWT DLT s.r.o.Usługi bocznicoweKladno100,0%80,0%
24AWT Trading s.r.o.Handel produktami przeznaczonymi dla wojskaPietwałd100,0%80,0%
25AWT Rekultivace PL Sp. z o.o.Świadczenie kompleksowych usług: rekultywacja terenu, usługi budowlane, gospodarowanie odpadami, projektowanie zagospodarowania przestrzennegoCieszyn100,0%80,0%
26RND s.r.o.Spedycja kolejowa, monitoring przewozówOłomuniec51,0%40,8%