Nasze wyniki

Dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych

(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Zmiana stanu ze sprawozdania z sytuacji finansowej(89 282)17 101
Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych90(1 786)
Zmiana stanu należności z tytułu odsetek(775)(238)
Kompensata wzajemnych rozrachunków(4 656)-
Pozostałe(156)(863)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
(94 779)14 214

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów

Dane wyrażone w tys. zł 

  Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Zmiana stanu ze sprawozdania z sytuacji finansowej(27 275)7 324
Zmiana stanu zapasów przeklasyfikowanych ze środków trwałych30 3552 795
Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych3 08010 119

(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów

Dane wyrażone w tys. zł 

(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywówRok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Zmiana stanu ze sprawozdania z sytuacji finansowej(261 721)(2 963)
Zmiana stanu zapłaconych zaliczek na zakup środków trwałych(9 322)(2 908)
Zmiana stanu pozostałych aktywów z tytułu lokat bankowych powyżej 3 miesięcy253 0000(1 282)
Zmiana stanu pozostałych aktywów z tytułu udzielonych pożyczek117(1 867)
Zmiana stanu pozostałych aktywów z tytułu sprzedaży i likwidacji udziałów i akcji(1 101)(1 540)
Pozostałe36223
Zmiana stanu pozostałych aktywów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych(18 991)(10 337)

Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017(zbadane)Rok zakończony 31/12/2016(zbadane)
Zmiana stanu ze sprawozdania z sytuacji finansowej79 448(93 596)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych(32 873)64 776
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu otrzymanych dotacji1 969(8 393)
Pozostałe62-
Zmiana stanu zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
48 606(37 213)

Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań finansowych

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Zmiana stanu ze sprawozdania z sytuacji finansowej(119 659)(37 441)
Rozliczenie opcji put na udziały niedające kontroli114 010-
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań finansowych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych(5 649)(37 441)

Pozostałe korekty

Dane wyrażone w tys. zł 

 Rok zakończony 31/12/2017 (zbadane)Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)
Zyski / (straty) aktuarialne ujęte w pozostałych całkowitych dochodach(35 982)21 482
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym
w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych
12 766966
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych3581 621
Pozostałe korekty w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych(22 858)24 069

Transakcje niepieniężne

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku główne transakcje niepieniężne dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej, które nie zostały odzwierciedlone w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych przedstawiały się następująco:

a) Nabycie składników aktywów w formie leasingu finansowego

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2017 roku Grupa w ramach zawartych umów leasingu finansowego nabyła składniki majątku trwałego o wartości 3.858 tysięcy złotych. W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 roku wartość składników majątku trwałego przyjętych w ramach umów leasingu finansowego wyniosła 3.209 tysięcy złotych.

b) Likwidacja taboru kolejowego

W momencie podjęcia decyzji o likwidacji księgowej składnika taboru kolejowego jego wartość rezydualna ujmowana jest w pozycji zapasów. W roku 2017 wartość rezydualna składników majątku trwałego przeklasyfikowanych do zapasów wyniosła 30.355 tysięcy złotych, natomiast w roku 2016 wyniosła 2.795 tysięcy złotych.

c) Kompensata wzajemnych rozrachunków

W roku 2017 Spółka dokonała kompensaty należności handlowych ze zobowiązaniami z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych. Łączna kwota kompensat w 2017 roku wyniosła 4.656 tysięcy złotych.