Nasze wyniki

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Zmiana stanu aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie pozycji aktywów trwałych klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży. Zmiany za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:

Dane wyrażone w tys. zł 

Rok zakończony 31/12/2016 (zbadane)GruntyBudynki, lokale i obiekty inżynierii lądowejŚrodki transportuRazem
Stan na 1 stycznia 2016 roku (zbadane)6 8114 18333 06744 061
Zwiększenia / (zmniejszenia):    
Sprzedaż--(2 063)(2 063)
Przeklasyfikowanie do pozycji rzeczowych aktywów trwałych(6 811)(4 183)(31 004)(41 998)
Stan na 31 grudnia 2016 roku (zbadane)----