Nasze wyniki

Aktywa niematerialne

Stosowane zasady rachunkowości

Aktywa niematerialne prezentowane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i łączną kwotę odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów niematerialnych. Do aktywów niematerialnych Grupa zalicza przede wszystkim oprogramowanie komputerowe, licencje oraz autorskie prawa majątkowe. Grupa jako aktywa niematerialne prezentuje również składniki niematerialne będące w okresie dostosowywania, np. wszystkie koszty związane z wdrożeniem systemu komputerowego do momentu jego wdrożenia.

Grupa stosuje liniową metodę amortyzacji. Dla składników posiadających określony okres użytkowania amortyzacja naliczana jest w okresie ekonomicznej użyteczności tego składnika. Grupa na potrzeby kalkulacji amortyzacji stosuje okresy w przedziale od 2 do 10 lat.

Okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności aktywów niematerialnych nie wykazała konieczności zmian dotychczas stosowanych stawek amortyzacyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku Grupa nie stwierdziła również konieczności rozpoznania odpisu aktualizującego wartość aktywów niematerialnych w trakcie dostosowywania.

Zmiana stanu aktywów niematerialnych

Dane wyrażone w tys. zł 

Rok zakończony 31 grudnia 2017 (zbadane)Licencje - oprogramowanie komputeroweInne aktywa niematerialneAktywa niematerialne w trakcie dostosowywaniaRazem
Wartość brutto    
Stan na 1 stycznia 2017 roku (zbadane)166 84511 19310 474188 512
Zwiększenia / (zmniejszenia):    
Nabycie--5 7115 711
Rozliczenie aktywów niematerialnych w trakcie dostosowywania12 271-(12 271)-
Likwidacja(95)--(95)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych(14)(15)(4)(33)
Pozostałe(61)61(114)(114)
Stan na 31 grudnia 2017 roku (zbadane)178 94611 2393 796193 981
Skumulowane umorzenie    
Stan na 1 stycznia 2017 roku (zbadane)122 14910 532-132 681
Zwiększenia / (zmniejszenia):    
Koszty amortyzacji17 081391-17 472
Likwidacja(95)--(95)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych(3)(1)-(4)
Pozostałe(75)75--
Stan na 31 grudnia 2017 roku (zbadane)139 05710 997-150 054
Wartość netto    
Stan na 1 stycznia 2017 roku (zbadane)44 69666110 47455 831
Stan na 31 grudnia 2017 roku (zbadane)39 8892423 79643 927

Dane wyrażone w tys. zł 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 (zbadane)Licencje - oprogramowanie komputeroweInne aktywa niematerialneAktywa niematerialne w trakcie dostosowywaniaRazem
Wartość brutto    
Stan na 1 stycznia 2016 roku (zbadane)153 42010 79617 909182 125
Zwiększenia / (zmniejszenia):    
Nabycie--7 8037 803
Rozliczenie aktywów niematerialnych w trakcie dostosowywania15 024250(15 274)-
Likwidacja(1 729)--(1 729)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych13014736313
Stan na 31 grudnia 2016 roku (zbadane)166 84511 19310 474188 512
Skumulowane umorzenie    
Stan na 1 stycznia 2016 roku (zbadane)107 5858 103-115 688
Zwiększenia / (zmniejszenia):    
Koszty amortyzacji16 2422 327-18 569
Likwidacja(1 729)--(1 729)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych51102-153
Stan na 31 grudnia 2016 roku (zbadane)122 14910 1532-132 1681
Wartość netto    
Stan na 1 stycznia 2016 roku (zbadane)45 8352 69317 90966 437
Stan na 31 grudnia 2016 roku (zbadane)44 69666110 147455 831